Projektinė veikla

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ yra įgyvendinamas junginės veiklos pagrindu su Nacionaline švietimo agentūra.

Pagrindinis projekto tikslas - skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas inovacijoms kurti ir bandyti ugdymo įstaigose, konsultacijoms teikti pasitelkiant technologijų žinių turinčius ir su sukurtomis priemonėmis gebančius dirbti mokytojus inovatorius ir ekspertus, kurie teiks pagalbą švietimo įstaigoms ir pedagogams, susiduriantiems su sunkumais naudojantis technologijomis ir skaitmeniniais ištekliais.

Projekto įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas švietimo sistemai veikti efektyviau bei gerinti mokymosi rezultatų kokybę pasitelkiant švietimo technologijos ir skaitmenines inovacijas.

Projekto kodas: Nr. 10-004-P-0001

Projekto įgyvendinimas:  2023 - 2024 m.

Suma: 116 052,12 Eur

Projekto tikslinė grupė – pedagogai ir mokiniai, valstybinių aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, lituanistinių mokyklų užsienyje mokiniai ir mokytojai.

Projekto veiklos

EdTech inovacijų kūrimo ir išbandymo platforma:

1. Naujausių edukacinių technologijų švietimo sektoriuje diegimas, sudarant sąlygas skaitmeninėms švietimo inovacijoms kurtis ir išbandyti.

2. Mokytojų inovatorių tinklo kūrimas, kuriant ir išbandant švietimo inovacijas.

3. Ekspertinė pagalba švietimo inovacijų kūrėjams kuriant ir išbandant skaitmeninius sprendimus švietimui.

4. Pedagoginių skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, sudarant galimybes pedagogams įgyti informatikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį arba įgyti papildomą dalykinę kompetenciją ir pedagogų bei aukštųjų mokyklų dėstytojų skaitmeninių kompetencijų gerinimas per neformaliuosius mokymus.

5. Pedagogų skatinimas vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą ir gerųjų praktikų sklaidą, dalyvaujant tarptautinėse stažuotėse ir bendradarbiaujant su kitų valstybių EdTech centrais ir platformomis.

Technologinių sprendimų, reikiamų skaitmeninių mokymo, studijų išteklių švietimo įstaigose sukūrimas (skaitmeninis turinys):

1. Skaitmeninių mokymo priemonių rengimas. Priemonės kuriamos dalykams, kurie neturi viešai prieinamo bendrojo ugdymo programas atitinkančio skaitmeninio turinio. Ypatingas dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių turinčių, gabių, tautinių mažumų mokyklose besimokančių mokinių, lituanistinių mokyklų mokinių grupių poreikiams.

2. Studijų dalykų skaitmeninimas. Projekto metu skelbiamas kvietimas aukštosioms mokykloms siūlyti skaitmeninamų dalykų, modulių, užduočių, laboratorinių darbų (toliau – studijų turinys) sąrašą pagal pateiktus apimties, kokybės, viešinimo ir kitus reikalavimus.

3. Nuotolinio / mišraus ugdymo prototipo sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas; hibridiniam mokymui skirtos įrangos įsigijimas, kurios reikia aprūpinant klases bei auditorijas.

4. Hibridiniam mokymui skirtos įrangos įsigijimas, kurios reikia aprūpti mokyklas ir aukštųjų mokyklų auditorijas.