Projektinė veikla

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Mokyklų modernizavimas

Projektas „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“

Projekto kodas

Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001

Projekto būsena Užbaigta
Projekto išlaidų suma 2.896.200,18 eurų
Skirtas finansavimas 2.896.200,18 eurų
Atsakingas asmuo Rokas Kilčiauskas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2015-12-28 - 2018-06-30 

Projekto pareiškėjas/vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
Projekto partneriai – Vilniaus dailės akademija ir septynios savivaldybės, kurių tarybos yra žemiau išvardintų mokyklų steigėjai

Projekto tikslas

Pagerinti ugdymo(si) kokybę progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose, modernizuojant fizinę ir socialinę mokyklų aplinką, t. y. kuriant mokinių ir mokytojų poreikius, šiandieninius ugdymo proceso reikalavimus atitinkančias edukacines erdves.

Projekte dalyvauja švietimo ir mokslo ministro sudarytos komisijos pagal nustatytus kriterijus atrinktos 7 mokyklos:

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija;
Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla;
Kėdainių „Ryto“ progimnazija;
Klaipėdos Gedminų progimnazija;
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija;
Šiaulių Gegužių progimnazija;
Vilniaus Baltupių progimnazija.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios veiklos:

  • Edukacinių erdvių projektavimas. Bus parengta dešimt projektinių pasiūlymų (po du pasiūlymus kiekvienam atrinktų mokyklų architektūriniam tipui), iš kurių bus atrinkti geriausiai atitinkantys šiuolaikinės mokyklos viziją. Pagal juos bus parengti septyni dalies patalpų techniniai projektai (kiekvienai atrinktai mokyklai individualiai).
  • Edukacinių erdvių modernizavimas. Pagal parengtus septynis techninius projektus bus atnaujinta dalis atrinktų mokyklų edukacinių erdvių, vykdant rekonstrukcijos darbus ir aprūpinant jas būtiniausiomis mokymo priemonėmis ir įranga.

Įgyvendinus šį projektą, bus pagerintos mokymo(si) sąlygos ir galimybės siekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniams, stiprinti jų mokymosi motyvaciją; tuo pačiu šiuolaikiškos, modernios edukacinės erdvės mokytojams suteiks galimybę ugdymo procese taikyti modernius, ugdytinių poreikius atliepiančius metodus.

Projekto rezultatai galės būti pritaikyti įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.1.3 konkretaus uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ priemones, kuriose yra numatytos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tobulinimo, pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimo, modernių ir saugių mokymosi erdvių kūrimo veiklos.


Project summary

Project “General education schools (progymnasium and primary school) modernization: creating modern learning spaces“
The project applicant – Education supply centre of the ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania. Education Supply Centre (ESC) is a public institution, financed by the Ministry of Education and Science. The main aim of the centre is to arrange the provision of textbooks, educational literature, other school supplies, inventor and school documentation for educational institutions and to improve the qualification of the educational workers.
The project partners – Vilnius Art Academy and seven municipalities.
The aim of this project is to improve education the quality of junior gymnasiums and primary schools, improving the physical and social environment of schools.

The project involves 7 schools:
Kaunas Vinco Kudirkos progymnasium;
Kaunas r. Šlienavos primary school;
Kėdainiai „Ryto“ progymnasium;
Klaipėda Gedminų progymnasium;
Marijampolė Jono Totoraičio progymnasium;
Šiauliai Gegužių progymnasium;
Vilnius Baltupių progymnasium.

The project will be carried out the following activities:
Educational spaces projection;
Educational spaces modernization.
The implementation of this project will improve the traning (learning) conditions and opportunities to pursue higher education (learning) results.
The expected project duration is from 2015–12–28 to 2018–06–30
The project is financed by European Structural and Ivestment Funds (ESI Funds) and Republic of Lithuania state budget.

Projekto svetainė