Projektinė veikla

Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Studijų kokybės gerinimas 

Projektas „Studijų kokybės gerinimas ugdant studentų verslumo įgūdžius“

Vykdytojas Vilniaus dailės akademija
Savivaldybė Vilniaus miesto
Priemonė „STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS“
Prioritetas 9 PRIORITETAS. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2017.12.19 – 2019.12.19
Skirtas finansavimas 315.367,64
Kvietimo numeris 09.3.1-ESFA-K-731-01


PROJEKTO TIKSLAS

Studijų kokybės gerinimas ugdant studentų verslumą, praktinius įgūdžius ir kūrybiškumą.

APIE PROJEKTĄ

Pagrindinė problema su kuria susiduriama ir kuriai spręsti yra skirtas projektas – mažas Vilniaus dailės akademijos studentų žinių verslumo lygis ir įgūdžių stoka. Ypatingai verslumo gebėjimų trūksta menų srities studentams, kadangi pagrindinė jų orientacija ir saviraiška yra koncentruota į kūrybą, tačiau realiame gyvenime tokie žmonės susiduria su didele problema, kaip savo kūryba įgalinti „nešti naudą“ verslo plotmėje. Nemenka problema yra ir su meno srities dėstytojais. Nacionalinėje Studijų programoje teigiama, jog studijos mažai grindžiamos naujausiomis žiniomis ir tyrimų rezultatais, nes dėstytojai dažnai neturi pramonės ir verslo srityje reikalingos praktinės patirties. Projekto metu planuojama įgyvendinti novatoriškas veiklas sukuriant bendradarbiavimo sistemą tarp meno srities studentų su technologijos srities studentais bei verslo partneriais. Verslumo skatinimo naujoviškumas įgyvendinant projekto veiklas bus tai, jog studentai dalyvaus bendruose mokymuose kartu su dėstytojais.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama ugdyti fizinių, humanitarinių, socialinių, technologinių, meno mokslų – Vilniaus dailės akademijos, Klaipėdos universiteto bei Vilniaus dizaino ir technologijų kolegijos studentų ir dėstytojų studijų sričių verslumo kompetencijas per įvairius skirtingus mokymų metodus, ugdymą komandose, stažuotes, mokymąsi kartu su dėstytojais bei verslo partneriais.

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintos sąlygos verslumo ir kūrybiškumo ugdymo procese dalyvauti studentams su specialiaisiais poreikiais, į ugdymo turinį bus įtrauktos temos, skatinančios lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

 

---

Project „Improving quality of studies by developing students entrepreneurship skills“

Project purpose is to improve quality of studies by developing entrepreneurship, practical skills and creativity.

The main problem – students, studying in Vilnius art academy, have low level of entrepreneurship knowledge and lack of particular skills. Art field students especially lack entrepreneurship skills, because the most important orientation and self-expression in their studies is creativity. However, in daily life these people deal with huge problem, how to make profit of their creation/creativity. Also, there is a problem between art field lecturers. In national studies program it is claimed that studies are poorly based on the latest news, knowledge and researches findings, because lecturers don‘t have practical experience needed in industry and business. During the project innovative activities will be held, creating collaboration system between art field students and technology field students and business partners. Novelty of entrepreneurship promotion is that students and lecturers will participate in project activities together.
 
During the project students and lecturers of physical, humanitarian, social, technology and art sciences (Vilnius art academy, Klaipėda university and Vilnius college of design and technologies) will be trained entrepreneurship competencies by using various and different training methods, training in teams, internship, learning together with lecturers and business partners.
Conditions for students with special needs will be ensured to develop enterpreneurship and creativity. Content of trainings will include topics, promoting gender equality and non-discrimination pricipals realization.

Project is financed by European Union Structural Fund and (or) Republic of Lithuania Budget Funds.