Projektinė veikla

Finansavimo šaltinis - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ 

Kultūros kūrėjų vaidmuo socialiniuose judėjimuose nepriklausomoje Lietuvoje

Projekto būsena  Įgyvendinama
Projekto vertė 66 499,55 Eur
Atsakingas asmuo Lina Michelkevičė
Stažuotės vadovas Dr. Skaidra Trilupaitytė
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2020-10-01 - 2022-09-30
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

Tikslas: ištirti kultūros kūrėjų dalyvavimo socialiniuose judėjimuose Lietuvoje XX a. 10 – XXI a. 1–2 dešimtmečiais formas ir reikšmę

Uždaviniai:
1. surinkti archyvinę ir sakytinę medžiagą ir išskirti ryškiausius nepriklausomos Lietuvos soc. judėjimų atvejus, kuriems buvo reikšmingas kultūros kūrėjų indėlis
2. suformuoti teorinę-metodologinę prieigą medžiagai analizuoti
3. sociokultūriniame kontekste parodyti soc. judėjimų dinamiką, kultūros kūrėjų vaidmenų kaitą, poveikį ir atgarsį viešajame diskurse

Aktualumas: savo užmoju tai naujas tyrimas Lietuvos kontekste. Iki šiol daugiausia tirti sovietinio ir Atgimimo laikotarpio judėjimai (nuo partizanų veiklos iki neformalių kultūrinių sambūrių ir Sąjūdžio). Šie tyrimai atskleidė svarbų inteligentijos ir kultūros elito vaidmenį ir oficialiojoje politikoje, ir rezistenciniuose sambūriuose.
Tuo tarpu kultūros ir soc. judėjimų saitai po nepriklausomybės atkūrimo analizuoti fragmentiškai, nėra bandyta aptarti jų raidos, priežasčių, formų, kultūros kūrėjų vaidmenų ir pozicijų, apsvarstyti judėjimų bangas ir atoslūgius paskatinusių veiksnių.

Naujų perspektyvų ir tyrėjų dėmesio ypač reikalauja XXI a. soc. judėjimai, atveriantys naujus aspektus: 1) internetas bei socialiniai tinklai pakeitė soc. judėjimų būrimosi principus, komunikaciją ir veikimo būdus; 2) šiam laikotarpiui būdingi vad. naujieji socialiniai judėjimai, nukreipti ne į visuotinę kovą dėl politinės atskirties, santvarkos, materialinės gerovės, bet į mikrolygmens sprendimus ir naujų kolektyvinių tapatybių bei kultūrinių bendruomenių, neribojamų socialinės klasės ir profesinių interesų, kūrimą.
Tyrimas leis palyginti nepriklausomybės pradžios ir XXI a. – „antrosios bangos“ – soc. judėjimus. Parodęs, kaip su sociokultūriniais pokyčiais keičiasi kultūros kūrėjų vaidmenys soc. judėjimuose, kaip įsigalėjus socialiniams tinklams kinta viešojo intelektualo samprata, į kokių bendruomenių formacijas įsitraukia kultūros kūrėjai, šis tyrimas pateiks medžiagos ir platesnėms diachroninėms lyginamosioms studijoms.