Galimybė dalyvauti tarptautinėje programoje, gaunant finansavimą

Apie galimybę dalyvauti tarptautinėje programoje, gaunant finansavimą:

Europos inovacijų tarybos  (angl. European Innovation Council, EIC) finansavimas

Europos inovacijų taryba teikia tiesioginę prie poreikių pritaikytą paramą novatoriams pagal tris pagrindines finansavimo priemones patvirtintas darbo programoje (angl. EIC Work Programme 2021): „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder), „Pereiga“(angl. EIC Transition) ir „Akceleratorius“ (angl. EIC Accelerator).

Priemonės yra atviros pagal principą „iš apačios į viršų“ (angl. open) visų mokslo sričių, visų sektorių technologijų ir taikmenų inovacijoms, kartu sudaryta sąlygos tikslinei paramai (angl. challenges) atsirandančioms proveržio ar revoliucingosioms technologijoms, kurių reikšmė gali būti strateginė.

EIC Pathfinder priemonėje yra teikiamos dotacijos ankstyviems technologijų kūrimo etapams, rizikingiems pažangiausiems projektams, kuriuose nagrinėjamos naujos tarpdisciplininės sritys, siekiant išvystyti potencialiai radikalias inovatyvias ateities technologijas.

Priemonė atvira visiems novatorių tipams, universitetų, mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių, ypač startuolių, mažų ir vidutinių įmonių atstovams. 

 • Technologinės parengties lygmuo (TRL): 1-4.
 • Dotacijos dydis - 3-4 milijonai eurų.
 • Maksimalus finansavimo intensyvumas - 100 %.

Paraiškas gali teikti ≥ 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti skirtingose ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse, išimtinais atvejais darbo programoje gali būti kvietimai kuriuos teikia vienas pareiškėjas ar mažas konsorciumas(du partneriai, kai nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti skirtingose ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse).     

EIC Transition veikla yra įgyvendinama, siekiant padėti novatoriams plėtoti komercinio vystymosi kelią, pvz., demonstracinę veiklą ir galimybių studijas, kad būtų galima įvertinti verslo modelius ir remti atžalinių įmonių ir startuolių steigimą. Tai nauja priemonė skirta pereigai ankstesnių „Horizontas 2020” finansuotų projektų rezultatų į aukštesnį technologinės parengties lygmenį. Svarbu žinoti: Darbo programoje yra nustatytas konkretus ankstesnių „Horizontas 2020” kvietimų sąrašas, kurių finansuojamus projektų rezultatus kviečiama plėtoti.

 • Technologinės parengties lygmuo (TRL): 4-5/6.
 • Dotacijos dydis - iki 2,5 milijonų eurų.
 • Maksimalus finansavimo intensyvumas - 100 %.

Paraiškas gali teikti vienas pareiškėjas (universitetas, mokslinių tyrimų organizacija, įmonė, ypač startuolis, maža  ir vidutinė  įmonė) arba nedidelis konsorciumas (2-5 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti skirtingose ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse).

EIC Accelerator padeda toliau plėtoti ir diegti rinkoje proveržio ir rinkas kuriančias inovacijas iki etapo (TRL 5/6-9), kai jas investuotojai gali finansuoti įprastomis komercinėmis sąlygomis (pvz., nuo demonstravimo, vartotojų testavimo, ikiprekybinės gamybos, įskaitant veiklos plėtimą). Pagal priemonę teikiamas mišrusis finansavimas (t. y. dotacijos nuo 0,5 iki 2,5 milijonų eurų TRL 5/6-8 veikloms (70 % finansavimo intensyvumu ir/ar investicija į nuosavą kapitalą nuo 0,5 iki 15,0 milijonų eurų). Finansavimo derinys ir apimtis pritaikyti įmonės poreikiams, jos dydžiui ir stadijai, technologijų / inovacijų pobūdžiui ir inovacijų ciklo trukmei. Priemonė atvira mažų ir vidutinių įmonių atstovams. Tik investiciją į kapitalą gali būti skiriama mažos kapitalizacijos vidutinėms įmonėms t. y. kai įmonėje mažiau nei 500 darbuotojų (angl. small mid-caps).

 • Technologinės parengties lygmuo (TRL): 5/6-9.
 • Dotacijos dydis – nuo 0,5 iki 2,5 milijonų eurų, maksimalus finansavimo intensyvumas - 70 %, kai TRL 5/6-8.
 • Investicija į kapitalą - nuo 0,5 iki 15 milijonų eurų, kai TRL 9.

Paraiškas gali teikti vienas pareiškėjas (startuolis, maža  ir vidutinė  įmonė, arba išimtinai tik TRL 9 veiklai investicijai į nuosavą kapitalą - mažos kapitalizacijos vidutinė įmonė).

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (MITA) yra veikiantis nominuotų „Europos Horizontas“ programos nacionalinių kontaktinių asmenų (angl. National Contact Points, NCP) tinklas.

Nominuoti NCP savo veikloje vadovaujasi minimaliais standartais ir pagrindiniais principais „Europos Horizontas“ programos NCP sistemai sukurti (angl. Minimum standards and Guiding principles for setting up systems of National Contact Points (NCP systems) under Horizon Europe).

Nacionalinių kontaktinių asmenų NCP pagrindinė funkcija neatlygintinai suteikti praktinę informaciją ir pagalbą visais atstovaujamos tematikos klausimais, ypatingą dėmesį skiriant klientų:

 • konsultacijoms pasirenkant tinkamiausią kvietimą ir projekto tipą;
 • informavimui apie dalyvavimo ir finansavimo taisykles;
 • paraiškų išankstinio vertinimo (proof reading) paslaugai.

EIC NCP kontaktai:  Dr. EDITA BAGDONAITĖ, Tel. 370 604 76851, El. p. edita.bagdonaite@mita.lt