Dailėtyros institutas

Dr. (hp) Rūta Janonienė

ruta.janoniene[at]vda.lt

Meno istorikė

Mokslinio darbo sritys: LDK meninės kultūros šaltiniai, XV–XIX a. sakralinė ir sekuliarioji LDK dailė ir su ja susiję fenomenai; XIX a. Vilniaus meno mokyklos profesorių ir mokinių kūryba, šios mokyklos tradicijų tęstinumas.
VDA Dailėtyros institute dirba nuo 1994 m., 1994−2008 m. buvo Dailėtyros instituto direktorė. Nuo 2003 m. – vyriausioji mokslo darbuotoja, Senosios dailės skyriaus vedėja. Dirba mokslo tiriamąjį ir organizacinį darbą, dalyvauja studijų procese, nuo 2016 m. bendradarbiauja su Paminklotvarkos katedra. 2000–2001 m. ėjo VDA Doktorantūros skyriaus vedėjos pareigas, iki dabar dalyvauja šio skyriaus veikloje.
Rūta Janonienė dalyvavo įvairiuose mokslo projektuose, paskelbė 3 monografijas ir dalyvavo rengiant 3 kolektyvines monografijas, paskelbė staipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose, yra parengusi parodų, radijo ir TV laidų. Mokslininkė domisi įvairių epochų menine kūryba, kaupia duomenis dailininkų biografijoms, mėgsta pasinerti į dingusių kūrinių paieškas, narplioti jų identifikavimo ir atributavimo problemas, analizuoti ikonografiją.
2016 m. išrinkta Lietuvos mokslų akademijos tikrąja nare.

Apdovanojimai: 2011 m. R. Janonienei paskirta Lietuvos mokslų akademijos mokslo premija už darbų ciklą „Lietuvos bernardinų meninis paveldas. Vilniaus konvento architektūros ir dailės tyrimai“.

PROJEKTAI

Dalyvavimas moksliniuose, mokslo populiarinimo ir edukaciniuose projektuose:

Tyrimo ir sklaidos projektas „Pranciškus Smuglevičius – iškiliausias Abiejų Tautų Respublikos dailininkas“ (Vilniaus universitetas, vadovė dr. Irena Vaišvilaitė), 2022 – 2023, projekto dalyvė.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos finansuotas Lietuvos ir Ukrainos tarptautinis edukacinis projektas „Gyvasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas: unitų kelias“ (Vilniaus unoversitetas, projekto vadovas VU IF prodekanas Salvijus Kulevičius), 2020–2021 m., projekto dalyvė.

Projektas „Trumpa akimirka – ilga istorija: M. Zaleskio paveikslo „Kauno vaizdas“ reikšmė Kauno miesto ikonografijai“, Kauno miesto muziejus, vadovė – Sigita Žemaitytė-Strazdė). Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, 2021, projekto dalyvė.

Lietuvos dailės istorikų draugijos projektas „Dvarų dėlionė“ (vadovė Aistė Bimbirytė-Mackevičienė). Projekto dalyvė. Video laida paskelbta 2020 12 29 https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2AQLPJ53Lu3c9nr61dwxyWxn0aSOqAZnrdUnsvlIv5awktpNe0xTAa1qk&v=yPc_6Fqnn20&feature=youtu.be

LMT finansuotas mokslinių tyrimų projektas „Stačiatikių ir unitų bendruomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis“ (VU, vadovė dr. Genutė Kirkienė), vykdytas 2016–2017 m. pagal Lietuvos - Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą. Projekto dalyvė.

LMT finansuotas mokslininkų grupių projektas MIP-15377 „Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus vyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai“ (Vilniaus dailės akademija, vad. dr. Tojana Račiūnaitė), 2015 04 20 – 2017 05 01, projekto dalyvė.

LMT finansuotas mokslo tyrimų orojektas „Kultiniai LDK atvaizdai: importas ir vietinė sklaida“ (Vilnoaus dailės akademija, projekto vad. dr. T. Račiūnaitė) 2011–2012 m., projekto dalyvė.

Šviečiamasis projektas „Senieji Lietuvos vienuolynai“ (Vilniaus dailės akademija, vadivė dr. Dalia Klajumienė), 2006–2009. Projektą rėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas ir Kultūros paveldo departamentas prie KM). Projekto dalyvė.  

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos finansuotas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio projektas – poligrafinio albumo ir kompaktinio disko „Lietuva 1009-2009“ parengimas ir leidyba (VDA, 2006–2008 m.), vadovai dr. T. Račiūnaitė, dr. R. Janonienė, prof. dr. A. Butrimas.

Vilniaus pilių ikonografijos ir istorijos šaltinių tyrimas, Lietuvos istorijos institutas, Pilių tyrimo centras. 2002–2008 m., projekto dalyvė.

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remta mokslinių tyrimų programa Sapiegų rūmų interjero architektūra ir dekoras pagal istorinių šaltinių ir natūros tyrimus (programos Nr. L – 20/ 2007, reg. Nr. L - 07012), 2007–2008 m. projekto vad. prof. J. Glemža. Projekto dalyvė.

LDM ir P. Gudyno meno vertybių restauravimo centro projektas „Vilniaus bernardinų meninio paveldo tyrimai, restauracija ir propagavimas” (2005–2006 m.). Projekto dalyvė.

Edukacinė programa Įdomioji Lietuvos istorija 2. Lietuvos meno istorija  nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Parengtas elektroninis edukacinis leidinys, CD išleido „Elektroninės leidybos namai“ (2005 m.).Projekto vadovė, kartu su dr. Eugenijum Jovaiša.

Valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas Mokslininkų grupės lituanistinių tyrimų projektas „Lietuvos dvarai: istorijos ir kultūros šaltinių tyrimai“, 2006, Vilniaus dailės akademija, projekto vadovė dr. Rasa Butvilaitė. Projekto dalyvė.

Mokslo projektas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvasinės kultūros šaltiniai“ (Vilniaus dailės akademija, vadovė dr. Tojana Račiūnaitė). 2001–2003 m. Projekto dalyvė.

Mokslo sklaidos projektas „Vienuolynų kelias“. 1998 m. Projekto vadovė kartu su dr. Dalia Klajumiene.

Lietuvos mokslo ir studijų fondo finansuotas Mokslo projektas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meninės kultūros savitumas“. 1995–1998 m. Projekto vadovė. 

Parodų kuravimas:

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus ir Bažnytinio paveldo muziejaus rengtos parodos „Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros Vartų iki Kalvarijų“ kuratorė (su Rasa Adomaitiene ir Sigita Maslauskaite-Mažyliene), 2021 m.

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rengtos parodos „Po Italijos saule: Lietuvos dailė XVIII a. pab. – XX a. I p.“ kuratorė (su Dalia Tarandaite ir Giedre Jankevičiūte), 2017–2018 m.

Lietuvos dailės muziejaus rengtos parodos „Jonas Rustemas – dailininkas ir pedagogas“ kuratorė (su Dalia Tarandaite ir Rasa Adomaitiene), 2012–2013 m.

Tarptautinės jubiliejinės parodos „Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos“ kuratorė (su Michalu Wozniaku ir Jerzy Malinowskiu), 1996, Vilnius–Torunė.
 

BIBLIOGRAFIJA 

Monografijos:

Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai, kolektyvinė monografija, sudarė T. Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, Bažnytinio paveldo muziejus, 2018.

Architektūrinis ansamblis, in: Kultūrų kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas, kolektyvinė monografija, moksliniai redaktoriai A. Bumblauskas, S. Kulevičius, I. Skočiliasas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 211–223.

Aрхитектурний ансамбь, in: На перехресті культур: монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі, колективна монографія, ред. А. Бумблаускас, С. Кулявічюс, І. Скочиляс, Львiв: Видавництво Українського католицького унiверситету, 2018, p. 311–330.

Sapiegų rūmai Antakalnyje (kartu su E. Purliu). Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai, Vilniaus dailės akademija, 2012.

Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje: pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje. Vilnius: Aidai, 2010.

Kazimieras Jelskis. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.

Jonas Rustemas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Moksliniai straipsniai:

„The Cult and Images of Saint Rose of Lima in Lithuania“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 2022, t. 105, p. 24–48, ISBN 1392-0316 (spausdintas), 2783-6843 (online), https://leidykla.vda.lt/Files/file/ACTA_105/Acta_105_02.pdf

„Nauji Riešės bažnyčios istorijos duomenys“, in: Menotyra, 2022, t. 29, nr. 1, p. 1–12. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2022~1649836262609/J.04~2022~1649836262609.pdf

„Laurų palivarkas ir L. Gucevičiaus bajorystės byla“, in: Kupiškis, 2021, nr. 19, p. 20–26.

„Koperniko“ atradimas arba apie Napoleoną Ylakavičių ir masonus, in: Krantai, nr. 1 (185), 2022, p. 10–15.

„Kristinos Eufemijos Radvilaitės atvaizdai su šventųjų „kaukėmis“ – identifikacijos bandymas“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 2020, t. 96, p. 87–105. https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_96/Acta_96_3_Janoniene.pdf

„Verkių dvaras XVIII a. pirmoje pusėje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 2020, t. 97, p. 240–264, https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2020~1613547506120/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content

Apie oberbombardyro Vaitiekaus Ivaškevičiaus 1791 m. Vilniaus piešinį“, in: XVIII amžiaus studijos, t. 6. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, 323–334. ISSN 2351-6968

Römerių namai Bokšto gatvėje Edvardo Mato Römerio gyvenime ir kūryboje“, in: Menotyra. 2020, t. 27, Nr. 1, p. 49–70, https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/menotyra/article/download/4240/3230?inline=1

[Janonienė Rūta], Bagdzevičienė Jurga, Žičkuvienė Greta, „Vilniaus Bernardinų bažnyčios Sokalio Dievo Motinos altoriaus technologiniai tyrimai ir restauravimo sprendimai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 92–93: Restauravimo laboratorija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019, p. 242–268.

„Vyskupo Pauliaus Alšėniškio herbas Vilniaus Bernardinų bažnyčioje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 92–93: Restauravimo laboratorija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019, p. 516–522.

Šv. Filomena – XIX a. atrasta katakombų šventoji ir jos kulto apraiškos Lietuvoje“, in: Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, sud. Asta Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 283–294.

„Verkių sodai vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio laikais“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 88–89, Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboloai Lietuvos kultūroje, sudarė R. Janonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, p. 89–104.

„Trakų bernardinų konventas ir bažnyčia – sunaikintas paveldas“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 90: Po Trakų Dievo Motinos karūna, sudarė M. Paknys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, 255–273.

„Vilniaus Dievo Motinos ikona ir jos kultas Švč. Trejybės cerkvėje“, in: Menotyra, 2017, T. 24, Nr. 1, p. 1–16.

„Kostrovickiai iš Arnionių – šeima, padėjusi išsaugoti Lauryno Gucevičiaus atminimą“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 86–87: (Iš)koduota istorija architektūroje, sudarė R. Butvilaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017, p. 219–233.

„Bernardiniškasis dailės paveldas Kretingos Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje“, in: Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400: istorija, kultūros paveldas, žymūs asmenys, sudarė J. Kanarskas, Vilnius: Nestandartiniai.LT, 2017, p. 133–143.

„Lietuvos bernardinų provincija: istorija ir paveldo likimas“, in: Pranciškonai Lietuvoje, sudarė L. Birškytė-Klimienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, [2017], p. 9–16.

„Lauryno Gucevičiaus šeimos likimai“, in: Kupiškis. Kultūra ir istorija, 2017, Nr. 15, p. 12–21.

„Prieš visus amžius sutvertoji: Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo paveikslas iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 80: Kūnas ne laiku ir be vietos, sudarė G. Žemaitytė, A. Trakšelytė, L. Michelkevičė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 81–89.

„Šv. Antano Paduviečio kultas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“, in: Lietuva – Italija: šimtmečių ryšiai, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016, p. 390–407.

„Sapiegų rūmų Antakalnyje architektas Giovanni Battista Frediani – biografijos bruožai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 77–78: Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai, sudarė D. Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, p. 13–43.

„Ignacas Kliukovskis ir jo neparašyta Visuotinė meno istorija“, in: Menotyra, Vilnius, 2015, T. 22, Nr. 4, p. 290–305.

„Vladislovo Neveravičiaus paveikslas „Atgailaujanti šv. Marija Magdalietė““, in: Dailė, 2015, Nr. 2, p. 107–110.

„Nauji Sapiegų rūmų Antakalnyje interjerų tyrimų duomenys“ (kartu su E. Purliu), in: Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas, sudarė D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 51–89.

„Budslavo Dievo Motinos paveikslo istorija ir kultas iki XIX a. vidurio“; „Eleuterijaus Zielejevičiaus knygos „Dangiškasis žvėrynas žemėje“ iliustracijos“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 69: Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida, sudarė T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 117–55, 157–173.

„Kristaus Prisikėlimo ikonografija Tytuvėnų bernardinų konvento sienų tapyboje“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2011, Nr. 1, p. 16–28.

„Visuomenės indėlis restauruojant Šv. Onos bažnyčią XX a. pradžioje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 60: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai, sudarė J. Liškevičienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 203–219.

„Mykolo Homolickio indėlis į Lietuvos meno istoriją“, in: Meno istorijos riboženkliai (ser. Meno istorija ir kritika, kn. 7). Kaunas: Vytauto Didžiojo leidykla, 2011, p. 55–62.

„Idee sull‘osservanza francescana nella pittura murale nella Chiesa dei Santi Francesco e Bernardino a Vilnius all‘inizio del XVI secolo“, in: IKON (Journal of Iconographic Studies), 2010, Nr. 3, p. 355–364.

„Sapiegų rūmai Vilniuje: raida ir interjero puošyba“; „Sapiegų rūmų ansamblio Vilniaus Antakalnyje struktūra inventoriuose ir 2010 m.“ (kartu su E. Purliu), in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai, sudarė R. Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 215–236, 239–282.

„Nemenčinės bažnyčia Adomo Daukšos nuotraukose“, in: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 13. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2010, p. 23–36.

„Apie „Apreiškimo“ paveikslą iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė, sudarė D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 47–57.

„Laidotuvių iškilmės Vilniaus Bernardinų bažnyčioje XVII–XIX amžiais“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 54: Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir jos kontekstuose, sudarė A. Paliušytė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 27–40.

„Keli štrichai Meikštų dvaro istorijai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 55: Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai, sudarė A. Andriulytė, R. Butvilaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 219–231.

„Potridentinių idėjų atspindys Vilniaus bernardinų konvento tapybos ciklo paveiksluose“, in: Tridento visuotinio Bažnyčios Susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai (ser. Religinės kultūros paveldo studijos, kn. 2), sudarė L. Jovaiša. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 374–395.

„Šv. Pranciškaus Trečiojo ordino pašlovinimas Vilniaus bernardinų konvento galerijos skliauto puošyboje“ (kartu su L. Katinaite, O. Sumbar), in: Kuriantis protas brangesnis nei turtai..., sudarė G. Mickūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 125–135.

„O przekształceniach wnętrza wileńskiego kościoła bernardyńskiego w XVIII wieku słow kilka“, in: Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jozefowi Poklewskiemu, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, p. 97–115.

„Dūkšto dvaras ir jo gyventojai XIX a.–XX a. pirmosios pusės memuaruose“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 47–48: Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai, sudarė R. Butvilaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p. 175–193.

„Palaimintojo Simono iš Lipnicos paveikslas iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 51: LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai, sudarė R. Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p. 199–205.

„Senųjų Trakų bažnyčios įranga ir benediktiniškojo paveldo likimas“, in: Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, sudarė L. Jovaiša. Vilnius: Aidai, 2008, p. 181–202.

„Ideas of Franciscan Observancy in the Wall Paintings of the Church of Sts Francis and Bernardino in Vilnius at the Beginning of the Sixteenth Century“, in: Acta Historiae Artium Balticae, Nr. 2, sudarė G. Mickūnaitė. Vilnius: Vilnius Academy of Fine Arts Press, 2007, p. 54–78.

„Senieji Palangos bažnyčios meno kūriniai“, in: Palanga. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, sudarė D. Mukienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regioninių kultūrų iniciatyvų centras, 2007, p. 48–55.

„Šventųjų relikvijų kultas Vilniaus Bernardinų bažnyčioje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 41: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje, sudarė T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p.21–33.

„XVI–XIX a. Vilniaus Žemutinės pilies ikonografiniai šaltiniai“, in: Vilniaus Žemutinė pilis XIV–XIX a. pradžioje. 2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos. Vilnius: Pilių tyrimo centras, 2006, p. 11–43.

„Sapiegų Švč. Mergelė Marija – Vilniaus globėja“, in: Dailės istorijos studijos, t. 2: Dailė LDK miestuose: Poreikiai ir užsakymai, sudarė A. Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 117–133.

„Šv. Danielius ir jo draugai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 35: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, sudarė M. Iršėnas, G. Surdokaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p.167–168.

„Album Sapieżyńskie: wileńska tabulatura organowa z XVII wieku obrazami św. Franciszka zdobiona“, sudarė P. Pozniak; įžanginis žodis: J. Trilupaitienė, R. Janonienė, P. Pozniak, in: Sub Sole Sarmatiae, t. 9. Krakow: Musica Iagellonica, 2004.

„Švč. Mergelės Marijos paveikslo iš Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčios votai ir karūnos“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2004, Nr. 2 (35), p. 24–36.

„Didžiojo altoriaus antepedijus“, in: Tytuvėnų Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas, sudarė D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 303–312.

„XIX a. I pusėje išleistų maldynų iliustracijos“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla,  2003, Nr. 2 (31), p. 27–31.

„Šv. Jonas Kapestranas prieš Kazimierą Jogailaitį. Faktai ir interpretacijos“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 31: Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, sudarė D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, p. 61–68.

„Lietuvos istorijos fragmentai Verkių peizažuose“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2002, Nr. 2 (27), p. 37–45.

„Šv. Brunono paveikslas iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2002, Nr. 3 (28), p. 3–8.

„Vilniaus Bernardinų bažnyčios sienų tapybos ikonografija“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 26: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė, sudarė A. Jankevičienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 209–223.

„XVII a. gaidų rankraštis su šv. Pranciškaus raižinių ciklu“ (kartu su J. Trilupaitiene), in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 27: Vaizdas ir pasakojimas, sudarė I. Pleikienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 53–80.

„Barokowe wyposażenie kościoła bernardyńskiego w Wilnie. Obrazy nie ołtarzowe“, in: Przegląd Wschodni (kwartalnik), t. VII, zesz. 3 (27). Warszawa, 2001, p. 849–860.

„XVI a. pradžios sienų tapyba Vilniaus Bernardinų bažnyčioje“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2001, Nr. 2 (23), p. 3–10.

„Vilniaus Bernardinų bažnyčios altoriai XVII–XVIII amžiais“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 21: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys, sudarė R. Butvilaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 113–132.

„Dailės samprata“; „Mūro statyba“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai, sudarė V. Ališauskas ir kt. Vilnius: Aidai, 2001, p. 129–139, 413–426.

„XIX a. žemaičių dvarininko Vilniaus sezonas. Pagal Antano Ronne dienoraštį“, in: Renavas (ser. Žemaičių praeitis, kn. 9), sudarė A. Butrimas, A. Miltenytė, P. Šverebas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 143–151.

„Еврейская тема в творчестве художников Виленской школы“, in: Валенцiй Ванъковiч у канекце культуры першай паловы XIX стагодзя. Miнcк, 2000, p. 12–14.

„Imaginacinis Lietuvos peizažas XIX a. pabaigos–XX a. pradžios mene“, in: Romantizmai po romantizmo, sudarė G. Jankevičiūtė. Vilnius: Kultūros ir meno institutas, 2000, p. 19–28.

„Šventųjų pranciškonų atvaizdai Vilniaus Bernardinų bažnyčios tapyboje“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 1999, Nr. 2 (15), p. 33–39.

w. Św. Franciszka i św. Bernardyna – odbicie artystyczne misyjnej działalności bernardynow na Litwie“, in: Studia Borussico-Baltica Toruniensia Historiae Artium, t. 3: Kościoł i sztuka pobrzeża Bałtyku. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998, p. 161–176.

„Bajoriškosios kultūros tradicija Romano Švoinickio kūryboje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 14: Istorija ir elitinės kultūros teigtys, sudarė V. Jankauskas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, p. 132–140.

„Vilniaus Bernardinų bažnyčios vargonai“; „Altoriai Nemenčinės bažnyčioje“, in: Kultūros paminklai. Vilnius, 1998, Nr. 5, p. 135–142, 143–149.

„Vyskupas Ignotas Masalskis – Pranciškaus Smuglevičiaus mecenatas“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 11: Pranciškus Smuglevičius ir jo epocha, sudarė V. Jankauskas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, p. 9–20.

„Sedos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia: mecenatai ir kūrėjai XVI–XIX a.“; „Procesijų altorėliai ir dvipusiai paveikslai Sedos parapijos bažnyčioje“, in: Seda: parapijos istorija ir dailės paminklai (ser. Žemaičių praeitis, kn. 5), sudarė A. Butrimas ir P. Šverebas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, p. 72–79, 91–94.

„Nowe odkrycia malarstwa ściennego w wileńskim kościele Św. Franciszka i Bernardyna“, in: Sztuka około 1500, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historykow Sztuki. Warszawa: Ośrodek Wydawniczy Zamku Krolewskiego w Warszawie, 1997, p. 123–128.

„Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino bažnyčios dekoro ikonografinės programos: Kristaus kančios tema“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 7: Ženklas ir simbolis senojoje Lietuvos dailėje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1996, p. 174–201.

„Gotlibas Kislingas: tarp romantizmo ir klasicizmo“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 8: Lietuvos grafikos istorijos šimtmečiai, sudarė V. Jankauskas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1996, p. 120–134.

„Grundzuge der Kunst geschichte Litauens vom 14. bis 19. Jahrhundert“, in: Litauen Nachbarim Osten Europas. Koln, 1996, p. 27–36.

„The Concept of a Work of Art as a Historical Monument in the 19th Century Creation of Lithuanian Artists“, in: Revue Baltique. Organe de la Collaboration des Etats Baltes. Vilnius, 1996, Nr. 6, p. 38–44.

„Vyskupo Motiejaus Valančiaus rezidencijos statybos istorija“, in: Varniai (ser. Žemaičių praeitis, kn. 4), sudarė A. Butrimas, V. Vaivada. Vilnius, 1996, p. 158–166.

„Dailininkai ir amatininkai: XIX amžiaus Lietuvos skulptūra“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 1996, Nr. 1, p. 33–39.

„Romano Švoinickio kūrybos apžvalga“, in: Romanas Alekna-Švoinickis. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1995, p. 7–14.

„Jono Rustemo piešiniai ir akvarelės Lietuvos bei Lenkijos rinkiniuose“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 1995, Nr. 2, p. 3–13.

„XIX a. pirmosios pusės dailės mecenatystės bruožai“, in: Lietuvos kultūros tyrinėjimai, t. 1, sudarė S. Juknevičius. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995, p. 180–217.

„XIX a. vidurio Vilniaus dailės mecenatai“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 1994, Nr. 2, p. 76–80.

„Lietuvos romantizmo dailės teorijos bruožai“, in: Europos dailė. Lietuviškieji variantai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidybos centras, 1994, p. 213–226.

„Rankraščio skaitymas. Prarasti ir atrandami Vilniaus Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno interjerai“, in: Naujasis židinys-Aidai, 1994, Nr. 11, p. 56–67.

Straipsniai vadovėliuose, metodinė literatūra:

Menotyra“, in: Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė: apžvalga-studija, sud. Algis Krupavičius. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2018, p. 140–150. Prieiga per internetą: https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/36560/ISBN9786094673207.PG_192-198.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[Gotika]: „Sakralinis Rytų Bažnyčios menas“; „Gotika“; „Gotikos keliai į Lietuvą“; „Tapyba“; „Vilniaus Šv. Onos ir Bernardinų (Šv. Pranciškaus ir Bernardino) bažnyčių ansamblis“; „Trakų pilių kompleksas – gynybinės rezidencijos pavyzdys“. [Klasicizmas]: „Skulptūra“; „Grafika: reprodukavimo menas ir savarankiška kūryba“; „Kazimieras Jelskis“. [Romantizmas]: „Peizažas“; „Skulptūra“; „Jonas Rustemas“, in: Lietuvos dailės istorija, sudarė A. Andriuškevičius ir kt. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 56–61, 78–79, 84–87, 180–183, 190–191, 206–207, 220–221, 224–227.

Audiovizualiniai ir elektroniniai leidiniai:

„Šventovė“, „Vienuolynai“, „Architektūra“, „Dailė“, in: Gyvasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas. Apie unitus, bazilijonus ir Vilniaus Švč. Trejybės ansamblį (tekstai lietuvių, ukrainiečių ir anglų kalbomis), 2021, ISSN 2783-6282, http://www.uniateheritage.if.vu.lt/

Kretingos bernardinų vienuolynas ir bažnyčia / The Bernardine Friary and the Church in Kretinga, scenarijaus autorė R. Janonienė, režisierius L. Kontrimas: Elektroninis išteklius [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014.

Senųjųjų Trakų benediktinų vienuolynas ir bažnyčia / The Benedictine Monastery and Church of Old Trakai, scenarijaus autorė R. Janonienė, režisierius V. Babaliauskas: Elektroninis išteklius [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013.

Vilniaus pranciškonų konventas ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia/ Vilnius Franciscan Friary and the Church of the Assumption of the Virgin Mary; Vilniaus bernardinų konventas ir Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino bažnyčia / Vilnius Bernardine Friary and the Church of St. Francis and St. Bernardino, scenarijaus autorė R. Janonienė, režisierius V. Babaliauskas: Elektroninis išteklius [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

„Menas ir architektūra XIII a. Lietuvoje“; „Gotika krikščioniškųjų Gediminaičių epochoje“; „Klasicizmo sklaida“; „Neoromantizmas ir istorizmas“, in: Įdomioji Lietuvos istorija /Attractive History of Lithuania: Meno istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų / The History of Art from Ancient Times to the Present Day: Elektroninis išteklius [CD-ROM], sudarė E. Jovaiša. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2007.

Įdomioji Lietuvos istorija. Meno istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Sud. Eugenijus Jovaiša, Rūta Janonienė. Elektroninė knyga. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2006. Mokymo priemonė. ISBN 9955-606-05-3; bendras: ISBN 978-9955-606-08-6. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduota. Žyma suteikta internetinei versijai: http://mpk.emokykla.lt/idomioji/

Straipsniai enciklopedijose, žinynuose, žodynuose:

„Smuglevičius Antanas“, „Smuglevičius Lukas“, „Smuglevičius Pranciškus“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 22. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 161.

„Gotika (14–16 a.)“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XII: Lietuva. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 368–370.

„Simonas Čechavičius“, in: Lietuvos dailininkų žodynas, t. 1: XVI–XVIII a., sudarė A. Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2005, p. 89–92.

„Sleńdziński Aleksander Jozef (1803–1878)“, in: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVIII / 4, zesz. 159. Warszawa, Kraków: Polska Akademia Nauk, 1998, p. 555.

„Sleńdziński Wincenty Leopold (1837–1909)“, in: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVIII / 4, zesz. 159. Warszawa, Kraków: Polska Akademia Nauk, 1998, p. 559–561.

„Slawecki Wincenty (1794–po 1844)“, in: Polski Slownik Biograficzny, t. XXXVIII / 4, zesz. 159.

Warszawa, Kraków: Polska Akademia Nauk, 1998, p. 586.

„Saunders Jozef (1773–1845)“, in: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXV / 2, zesz. 145. Warszawa, Kraków: Polska Akademia Nauk, 1994, p. 266–267.

„Vilniaus Švenčiausios Trejybės šventovės ir bazilijonų vienuolyno ansamblis“, eVLE (elektroninė Visuotinė lietuvių enciklopedija), https://www.vle.lt/Straipsnis/Svenciausiosios-Trejybes-sventoves-ir-bazilijonu-vienuolyno-ansamblis-127058     

„Kretingos Viešpaties Apreiškimo švč. Mergelei Marjai bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis“, https://www.vle.lt/Straipsnis/Viespaties-Apreiskimo-Svc-Mergelei-Marijai-baznycios-ir-bernardinu-vienuolyno-ansamblis-127059  

„Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir šv. Benedikto bažnyčia ir buvęs benediktinų vienuolynas“, https://www.vle.lt/straipsnis/viespaties-apreiskimo-svc-mergelei-marijai-ir-sv-benedikto-baznycios-ir-benediktinu-vienuolyno-ansamblis/

„Budownictwo murowane“; „Elementy teorii sztuki“, in: Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, sudarė V. Ališauskas. Kraków: Uniwersitas, 2006, p. 114–130, 214–225.

„Dotnuvos buvęs bernardinų (dabar – kapucinų) vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia“; „Dūkštų buvęs pijorų vienuolynas ir Šv. Onos bažnyčia“; „Jūžintų buvęs atgailos kanauninkų vienuolynas ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia“; „Kauno buvęs bernardinų vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia“; „Kauno bernardinų vienuolynas ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia“; „Kauno buvęs pranciškonų konventualų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia“; „Krakių kotryniečių vienuolynas“; „Norviliškių buvęs pranciškonų konventualų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos bažnyčia“; „Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir buvusi Senųjų Trakų benediktinų rezidencija“; „Senųjų Trakų buvęs benediktinų vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bei Šv. Benedikto bažnyčia“; „Troškūnų buvęs bernardinų vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia“; „Videniškių buvęs atgailos kanauninkų vienuolynas ir Šv. Lauryno bažnyčia“; „Vilniaus buvęs atgailos kanauninkų vienuolynas ir Šv. Baltramiejaus bažnyčia“; „Vilniaus buvęs augustinų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia“; „Vilniaus bernardinų vienuolynas ir Šventųjų Pranciškaus ir Bernardino bei Šv. Onos bažnyčios“; „Vilniaus buvęs Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bernardinių vienuolynas“; „Vilniaus buvęs bernardinių (klarisių) vienuolynas ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia“; „Vilniaus buvęs bonifratrų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus bažnyčia“; „Vilniaus (Verkių) buvęs dominikonų vienuolynas, Kalvarijos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia“; „Vilniaus buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia“ (kartu su R. Meldyte); „Vilniaus (Antakalnio) buvęs trinitorių vienuolynas ir Viešpaties Jėzaus bažnyčia“; „Vilniaus (Trinapolio) buvęs trinitorių vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia“; „Vilniaus buvęs vizičių vienuolynas ir Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia“, in: Lietuvos vienuolynai: Vadovas, sudarė R. Janonienė, D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, p. 57–62, 63–65, 76–80, 88–92, 93–98, 112–113, 126–127, 179–181, 200–201, 214–217, 248–253, 254–259, 260–262, 263–266, 287–297, 298–302, 303–308, 309–313, 329–334, 400–403, 411–414, 415–419, 420–421.

Tekstai kataloguose:

„Pranciškus Smuglevičius Romoje“, in: Po Italijos saule: XVIII a. – XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje. Pirma dalis: Istorinė apžvalga. Katalogas, sudarytojos Tarandaitė Dalia, Janonienė Rūta, Jankevičiūtė Giedrė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2019, p. 29–50.

„Vilniaus meno mokyklos auklėtiniai Italijoje XIX a. pirmoje pusėje“, in: Po Italijos saule: XVIII a. – XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje. Pirma dalis: Istorinė apžvalga. Katalogas, sudarytojos Tarandaitė Dalia, Janonienė Rūta, Jankevičiūtė Giedrė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2019, p. 51–69.

Jonas Rustemas – dailininkas ir pedagogas. Parodos, skirtos 250-osioms dailininko gimimo metinėms, katalogas, sud. Rūta Janonienė, Dalia Tarandaitė, Rasa Adomaitienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2013, ISBN 978-609-426048-3, https://catalog.princeton.edu/catalog/8167762

„Antepedijus su šv. Pranciškaus figūra, Antepedijus su šv. Antano Paduviečio figūra, Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai altoriaus antepedijus“; „Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Bernardino Sieniečio bažnyčios lobynas“, in: Lietuvos sakralinė dailė, t. 4: Auksakalystė, XIII–XXa., kn. 1: Kolekcijos, sudarė J. Liškevičienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006, p. 209–211, 227–233.

„Gražiškių koplyčia: Paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu (Sapiegų Madona)““; „Griškabūdis: Paveikslas „Šv. Arkangelas Mykolas““ (I); „Paveikslas „Kristaus Atsimainymas““; „Paveikslai „Nukryžiuotasis“ ir „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija““; „Paveikslai „Šv. Juozapas“ ir „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji““; „Paveikslas „Šv. Jurgis““; „Paveikslas „Šv. Arkangelas Mykolas““ (II); „Paveikslas „Šv. Laurynas““; „Paveikslas „Šv. Antanas Paduvietis““, in: Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. 6: Šakių dekanatas, dalis I: Barzdai-Lukšiai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 108–109, 174–176, 183–185, 187–191, 192–194.

„Lietuvos bažnyčių ir vienuolynų dailė“; „Vienuolių choro stalių tapyba su drožybiniais apvadais“; „Septyni pranciškonų kankiniai“; „Šv. Bonaventūras“; „Šv. Albertas Didysis“; „Šv. Pranciškus“; „Šv. Klara“; „Šv. Jonas Kapestranas prieš Lietuvos didįjį kunigaikštį ir Lenkijos karalių Kazimierą Jogailaitį“; „Šv. Antanas Paduvietis“; „Šv. Antanas Paduvietis pranciškonų vienuolyne dėsto teologiją“; „Palaimintasis Vladislovas“; „Šv. Apaštalas Petras, Šv. Apaštalas Jokūbas, Nežinomas apaštalas“; „Angeliukas“; „Angeliukas“; „Šv. Zacharijas“; „Šv. Elžbieta“; „Didžiojo altoriaus kairiojo portalo kartušas“, in: Lietuvos sakralinė dailė, XI– XXa. pradžia, t. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XXa. pradžia, sudarė D. Tarandaitė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2003, p. 102–105 / 105–108; 119–122, 127, 137–138, 143–144, 154, 158–159.

„Okres międzypowstaniowy 1831–1863“ / „Dailės studijos Vilniuje 1831–1863 metais“; 23 dailininkų biogramos, in: Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje / Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos, red. J. Malinowski, M. Wozniak, R. Janonienė. Torun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1996, p. 53–59 / 283–289; p. 59–70 / 289–301.

Šaltinių publikacijos:

„1791 metų Verkių dvaro inventorius“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 2020, t. 97, p. 438–517. ISSN 1392-0316, https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_97/Acta_97_11_Janoniene.pdf

„Juozapas Saundersas. Vilniaus universiteto Piešimo mokyklos projektas; Juozapas Ignacas Kraševskis. Sfinksas“, in: Dailės istorijos šaltiniai: nuo seniausių laikų iki mūsų dienų: antologija, sudarė G. Jankevičiūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 228–234, 499–505.

„Sapiegų rūmų Antakalnyje inventoriai“ (kartu su E. Purliu), in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 55: Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai, sudarė A. Andriulytė, R. Butvilaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 233–263.

Vilniaus Žemutinė pilis XIVa.–XIXa. pradžioje. 2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos (kartu su bendraautoriais), sudarė R. Ragauskienė. Vilnius: Pilių tyrimo centras, 2006.

„Du liudijimai apie 1610 m. didįjį Vilniaus gaisrą“ (kartu su M. Čiurinsku), in: Naujasis Židinys-Aidai, 2006, Nr. 11, p. 452–458.

Sudaryti ir parengti leidiniai:

Po Italijos saule: XVIII a.–XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje. Pirma dalis: Istorinė apžvalga. Katalogas, sudarytojos Tarandaitė Dalia, Janonienė Rūta, Jankevičiūtė Giedrė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2019.

Po Italijos saule: XVIII a.–XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje. Antra dalis: albumas, sudarytojos ir aprašų autorės Tarandaitė Dalia, Janonienė Rūta, Jankevičiūtė Giedrė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2019.

Res publica: dailė prarasto valstybingumo sąlygomis (XVIII a. pab.–XX a. pr.), advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ meno kolekcija, albumas ir katalogas, Vilnius: Ellex Valiunas, 2018.

Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 88–89, Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje, sudarė R. Janonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018.

Jonas Rustemas – dailininkas ir pedagogas : Parodos, skirtos 250-osioms dailininko gimimo metinėms katalogas, sudarė R. Janonienė, D. Tarandaitė, R. Adomaitienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2013.

Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai, sudarė R. Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.

Lietuva 1009–2009, sudarė A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Panemunės istorija: archeologijos ir meno paminklai: Vadovas, sudarė R. Janonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006; antras, pataisytas leidimas: Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008.

Lietuvos dailės istorija, sudarė A. Andriuškevičius ir kt. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002.

Elektroninis išteklius [CD-ROM]: Lietuvos vienuolynai. Monasteries and Convents in Lithuania, sudarė R. Janonienė, D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, Matematikos ir informatikos institutas, 2000.

Lietuvos vienuolynai: Vadovas, sudarė R. Janonienė, D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998.

Vladas Drėma / Stanislaw Lorentz. Laiškai /Listy, sudarė R. Janonienė, V. Jankauskas, R. Dičiuvienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998.

Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje / Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos, sudarė R. Janonienė, J. Malinowski, M. Wozniak. Torun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996.

Straipsniai albumuose, iliustruotuose leidiniuose:

„The Gothic of Eastern Europe, Changes in Taste and Lessons of Citizenship“, in: The Lithuanian Millennium. History, Art and Culture, Vilnius: Vilnius Academy of Arts Press, 2015, p. 91–97, 287–295.

„Visible Signs of Power and Faith“, (with W. Aleksandrowycz), in: The Lithuanian Millennium. History, Art and Culture, Vilnius: Vilnius Academy of Arts Press, 2015, p. 73–79.

[Veržlioji Gediminaičių epocha] „Regimieji valdžios ir tikėjimo ženklai“ (kartu su V. Aleksandrovičiumi); [„Viduramžių ruduo“ Lietuvoje, arba Laikas, subrandinęs šventuosius ir riterius]: „Gotika Europos rytuose“. [Apšvietos laikų kontrastai: valstybės katastrofa ir kultūros sklaida]: „Skonio pokyčiai ir pilietiškumo pamokos“, in: Lietuva 1009–2009, sudarė A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 73–79, 91–97, 287–295.

„Vilniaus Šventųjų Pranciškaus ir Bernardino bažnyčia ir bernardinų vienuolynas“, in: Lietuvos bažnyčios, sudarė L. Šinkūnaitė. Kaunas: Šviesa, 2009, p. 51–59.

Kanutas Ruseckas: paesaggi italiani. Vilnius: Versus Aureus, 2007.

Vilniaus Bernardinų bažnyčia. Vilnius: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija, 2003.

„Naujoji Jeruzalė ant Verkių kalvų“, in: Vilniaus Kalvarijos. Vilnius: Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, 2002, p. 19–55.