• Naujienlaiškis
 • Gruodžio 16 d., 14.00 val., Dizaino inovacijų centre, prof. Felikso Daukanto aud. / 112 aud.  (Maironio g. 3, Vilnius)

  Menotyros doktorantė JURGITA PAČKAUSKIENĖ gins disertaciją tema

  „Metaliniai antkapiniai kryžiai: reiškinys–dirbinys–paminklas“
   Menotyra 03 H, Meno istorija H 310

  Institucija, kurioje parengta disertacija:
  Vilniaus dailės akademija

  Mokslinė vadovė
  Dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė - Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H

  Mokslinė konsultantė
  Prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė - Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra, 03H

  Disertacija ginama Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto jungtinėje Menotyros mokslo krypties taryboje

  Pirmininkas
  Dr. Mindaugas Paknys - Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H

  Nariai:
  Doc. dr. Silva Pocytė – Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija 05H
  Prof. habil. dr. Ojārs Spārītis – Latvijos dailės akademija humanitariniai mokslai, menotyra 03H
  Dr. Gabija Surdokaitė-Vitienė – Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H
  Dr. Vilma Žaltauskaitė – Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija 05H

  Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto bibliotekose.

  Anotacija

  Lietuvoje nėra nė vienos fundamentalios analizės metalinių antkapinių kryžių tema. Kryžius yra būdingiausia Lietuvos antkapinių paminklų forma, o metaliniai, t. y. geležies ir ketaus kryžiai – mažai ištirta, paplitusi memorialinių paminklų rūšis. Metalinis kryžius – krikščioniškosios kultūros ir žmogaus atminimo žymuo – yra ne tik amatininkų ir menininkų kūrinys, bet ir pramoninės dailės objektas, metalo pramonės pažangos reliktas, svarbus sepulkralinio paveldo segmentas ir daiktinis modernėjančios Lietuvos šaltinis, atspindintis visuomenės religinius, estetinius, reprezentacinius poreikius ir materialines galimybes. Tyrimo tikslas – atskleisti metalinius antkapinius kryžius kaip XIX a. pr. – XX a. pr. Lietuvos sociokultūrinį reiškinį.

  Summary

  METAL TOMB CROSSES: A PHENOMENON - AN ARTICLE - A MONUMENT

  So far, no fundamental analysis on metal tomb crosses has been performed in Lithuania. A cross is the most typical shape of tombstone in Lithuania and metal crosses, i.e. crosses made of iron and cast iron, are a poorly researched but widely spread type of memorial monuments. A metal cross – signifying both the Christian culture and the memory of a person – can be both the work of a craftsman or artisan and also an industrially manufactured artistic item, a relic of the progress in metalworking industry, an important segment of the sepulchral heritage and a tangible source of the more and more modern Lithuania reflecting the religious, aesthetic and representational needs and financial capacity of the society.

  The aim of the research: to unfold the theme of metal tomb crosses as a Lithuanian sociocultural phenomenon of early 19th century through to early 20th century.