• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  T r i m a t ė s  e r d v i n ė s  k o m p o z i c i j o s  p r o g r a m a


  Dėstytojai:

  prof. Valmantas Gutauskas
  prof. Alfonsas Vaura


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Pagrindiniai kurso tikslai - padėti pasiruošti stojamiesiems egzaminams į  Stiklo ir skulptūros studijų programas.
  Studijuojantieji išklausę šį kursą turi gebėti/gebės: komponuoti plokštumoje pagal pateiktą temą, originaliai atskleisti temą, kūrybingai naudoti išraiškos priemones, formą, spalvą ir ritmą. Mokės savarankiškai pasirinkti idėjos realizavimui tinkamiausią formavimo būdą lipdant erdvinę formą.

  Trumpa programos anotacija

  Šiame kurse supažindinama su kompozicijos pagrindais ir eskizavimo priemonėmis bei būdais, ugdomi trimačio meninio objekto komponavimo įgūdžiai. Įgyjamos pagrindinės erdvinės plastikos formavimo technikų žinios. Lavinamas gebėjimas estetiškai ir aiškiai pateikti idėjos grafinį vaizdą.​

  Mokymo metodai

  Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.