Tarptautiniai ryšiai

Erasmus aukštojo mokslo chartija 
ERASMUS+ programos svetainė

Erasmus+ mobilumas studijoms
Kas gali dalyvauti programoje?
Konkurso organizavimo tvarka ir atranka
Kaip organizuojamos studijos užsienyje?
Kalbos testai ir kalbinė parama
Stipendija studentams
Papildoma parama Erasmus+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių
Sugrįžus po Erasmus+ studijų užsienyje
Aktuali praktinė informacija

Erasmus+ mobilumas studijoms 

Europos Sąjungos ERASMUS+ programa remia ir skatina Europos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą įvairiose akademinio gyvenimo srityse. Studentų mainai ir studijos kitų šalių universitetuose yra svarbi programos dalis. Šios studijos yra organizuojamos pagal Erasmus+ bendradarbiavimo sutartis, kurias sudaro universitetų Tarptautinių ryšių skyriai.

Ši veikla sudaro sąlygas mokslo ir studijų institucijų (aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų) studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitoje šalyje, dalyvaujančioje Erasmus+ programoje. 
Minėta veikla leidžia pasisemti studijų, kalbos ir kultūrinių žinių, skatina institucijų bendradarbiavimą ir praturtina studentus priimančių institucijų švietimo aplinką, leidžia plėsti patirties užsienyje pasisėmusių būsimų specialistų bazę, palengvina kreditų perkėlimą ir studijų užsienyje pripažinimą, taikant Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) arba atitinkamą kreditų sistemą.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos:

  • Programos šalys: 27 ES šalys, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Serbija, Turkija ir Šiaurės Makedonijos Respublika.
  • Kitos (ne ES šalys): (regionai 1-14, nurodyti programos Erasmus+ vadove, psl. 32-33) (Šveicarija ir Jungtinė Karalystė taip pat priklauso šiai grupei)

Kas gali dalyvauti programoje?

Visi VDA registruoti nuolatinių studijų studentai (BA, MA, PhD).

Konkurso organizavimo tvarka ir atranka

Konkursus stipendijoms skelbia VDA Tarptautinių ryšių skyrius (toliau TRS) kiekvienais vasario mėn. mainams rudens, pavasario semestrui ir visiems mokslo metams, ir papildomai rugsėjo mėn. mainams pavasario semestrui. Papildomas konkursas gali būti neskelbiamas ar skelbiamas tik tam tikrų studijų pakopų studentams, jei yra ribotas finansavimas.
Informacija apie konkursą (dalyvavimo sąlygos, partneriniai universitetai, paraiškos anketa) yra skelbiama VDA tinklalapyje.  

Stipendijos skiriamos kitų akademinių metų rudens arba pavasario semestrams (arba visiems akademiniams metams)
Atranką vykdo VDA Tarptautiškumo užtikrinimo grupė pagal šiuos kriterijus:

  • praeito semestro akademinės veiklos rezultatai;
  • motyvacija studijuoti užsienyje.

Studento konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę:

KB = (akademinis vidurkis * 0,7) + (motyvacija* 0,3).

Už tarptautinių studentų mentorystę prie konkursinio balo papildomai pridedama 0,1 balo.

Studentui, pirmą kartą dalyvaujančiam Erasmus+ programoje šioje studijų pakopoje prie konkursinio balo papildomai pridedama 0,3 balo.

Jei tarp privalomus atrankos kriterijus tenkinančių ir vienodą konkursinį balą turinčių kandidatų kyla konkursas dėl konkrečios studijų vietos, atrenkamas studentas dar nedalyvavęs Erasmus+ programoje. 

Laimėję stipendijas studentai teikia paraišką į užsienio aukštąją mokyklą, pagal tos mokyklos reikalavimus mainų studijoms. 
Galutinę atranką vykdo priimanti institucija užsienyje.

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programa ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro, magistratūros ir doktorantūros). Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika studijų metu ir praktika po studijų).


Pilnas VDA partnerių aukštųjų mokyklų sąrašas

Universitetų VDA partnerių sąrašas (pasiekiama tik per VDA el. pašto paskyras)


Kaip organizuojamos studijos užsienyje?

Gavę priėmimo laiškus studentai iki išvykimo į užsienio universiteto turi pasirašyti studijų sutartį (Learning Agreement) ir dotacijos sutartį (II priedas, III priedas) Tarptautinių ryšių skyriuje. Dalyvaudami Erasmus+ programoje studentai, siunčiančioji ir priimančioji institucijos turi vadovautis Erasmus+ nuostatomis.

Per semestrą studentas užsienio universitete privalo surinkti 30 ECTS kreditų. VDA privalo įskaityti ERASMUS+ programos metu gautus kreditus, išlaikytus egzaminus, atliktus ir įvertintus akademinius darbus. 

Kelione bei apgyvendinimu turi rūpintis pats studentas. Jam ar jai gali padėti priimanti institucija arba joje jau studijavę VDA studentai. 

Dėl svarbių priežasčių nusprendę atsisakyti studijų užsienyje studentai privalo nedelsiant pranešti Tarptautinių ryšių skyriui.

Kalbos testai ir kalbinė parama

Visi studentai gali registruotis OLS (Online Language support) platformoje kalbos mokymuisi ir kalbos lygio nustatymo testams atlikti.

Stipendija studentams

Studentai gali gauti Erasmus+ stipendiją, kuria padengtų dėl užsienyje praleidžiamo mobilumo laikotarpio patiriamas didesnes išlaidas.

Mobilumo veikloje leidžiama dalyvauti ir nulinę stipendiją gaunantiems studentams, t. y. studentams, kurie atitinka visus Erasmus+ studento tinkamumo kriterijus ir naudojasi visais Erasmus+ studento privalumais, tačiau negauna stipendijos mobilumui. Erasmus+ programos nustatytos taisyklės taikomos ir tokiems nulinę stipendiją gaunantiems studentams.

Tiek gavę, tiek negavę stipendijos Erasmus+ studentai priimančioje institucijoje yra atleisti nuo mokesčių už mokslą, registracijos mokesčio, mokesčių už egzaminus, laboratorijų ir bibliotekų mokesčių, tačiau moka įprastus mokesčius savo siunčiančioje institucijoje. Priimanti institucija gali priskaičiuoti nedidelius mokesčius atvykstantiems studentams, susijusius su, pvz., draudimu, studentų sąjungomis ir įvairios medžiagos, kaip antai fotokopijų, laboratorinių produktų, naudojimu, tokiu pat pagrindu, kaip ir vietos studentams.

Studentai nemoka jokių papildomų mokesčių ar rinkliavų, susijusių su jų mobilumo laikotarpio organizavimu ar administravimu, be to, studentams skirtos nacionalinės stipendijos arba paskolos mokėjimas užsienyje praleidžiamu laikotarpiu neturi būti nutraukiamas.

ERASMUS+ stipendijų dydžiai nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

I šalių grupė

674 EUR/mėn.

Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija
Šalys partnerės: 14 regionas: Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

 

II šalių grupė

674 EUR/mėn.

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija
Šalys partnerės: 13 regionas: Andora, Monakas, San Marinas, Vatikano Miesto Valstybė

III šalių grupė

606 EUR/mėn.

Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija,  Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Vengrija

Kitos ne ES šalys

700
EUR/mėn.

Kitos valtybės, kurios nėra asocijuotos Programos narės: 1-12 regionai

Mažiau galimybių turintys studentai, atitinkantys žemiau išvardintus kriterijus, gali gauti papildomą 250 Eur/mėn. – ilgalaikio mobilumo atveju bei 100 Eur (kai trukmė 5-14 d.), 150 Eur (kai trukmė 15-30 d.) stipendiją.

Studentai, galintys pretenduoti į papidomą stipendiją:

1) Studentai iš socialiai remtinų grupių (t.y. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;);

2) Našlaičiai (t.y. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę; 

3) Vieniši tėvai, auginantys vaikus iki 7 metų (vieni auginantys vaikus, yra tie, kurie faktiškai vieni augina vaiką (vaikus) ar įvaikį (įvaikius) (pavyzdžiui, yra našlys (našlė), vieniša motina (įmotė), kitas vaiko tėvas (įtėvis) atlieka laisvės atėmimo bausmę ar jam neterminuotai arba terminuotai apribota tėvų valdžia, santuoka yra nutraukta ar gyvena skyrium ir teismo sprendimu vaiko (įvaikio) gyvenamoji vieta yra nustatyta su juo).

Papildoma parama Erasmus+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių

Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jos / jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. 

Parama gali būti skiriama studentams ir darbuotojams, atrinktiems Erasmus+ mobilumui, toliau išvardytoms išlaidoms padengti.

Papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir / ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų asmeniui reikės studijų užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis. Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Sugrįžus po Erasmus+ studijų užsienyje VDA Tarptautinių ryšių skyriui yra privaloma pristatyti šiuos dokumentus:  

  • Studijų sutartį (Learning Agreement) ir jos pakeitimus (jeigu šie buvo daryti);
  • Dokumentą, patvirtinantį buvimo užsienio aukštojoje mokykloje trukmę (Stay Confirmation) ;
  • Akademinę pažymą (Transcript of Records - išrašoma užsienio mokykloje);
  • Pasibaigus Erasmus studijoms Europos Komisija atsiųs el. paštu anketą, kurią užpildyti būtina.

Aktuali praktinė informacija:

Erasmus aukštojo mokslo chartija 2021-2027

Erasmus studento chartija
VDA studentų dalyvavimo Erasmus+ programoje tvarka
ERASMUS+ programos svetainė
ERASMUS+ veiklos dokumentai ir jų priedai
Švietimo mainų ir paramos fondo kuruojama ERASMUS+ programa
Instrukcinis video kaip pildyti OLA
Europos sveikatos draudimo kortelė
Erasmus+ App
Mobilumo Gidas - infografikas skirtas į studijų mainus ar stažuotes Europoje besiruošiantiems išvykti, šiuo metu išvykusiems arba po mobilumo grįžusiems studentams.
BREXIT poveikis Erasmus+ programai
VDA partneriai apgyvendinimo klausimu - Eurasmus.