Tarptautiniai ryšiai

Mišrios intensyvios programos (ang. BIP, i.e. blended intensive programmes) yra Erasmus+ programos dalis, skirta organizuoti trumpuosius intensyviuosius kursus ar kūrybines dirbtuves, kuriose taikomi inovaciniai mokymosi ir mokymo metodai, derinant fizinę veiklą su nuotoliniu mokymu.

Mišriosios intensyvios programos (toliau - BIP) fizinio mobilumo komponento trukmė turi būti nuo 5 iki 30 dienų, jis privalo apimti vieną nepertraukiamą laikotarpį. Virtualiam elementui apribojimai ar reikalavimai nėra taikomi.

Vykstant į BIP, individualią paramą fizinio mobilumo veiklos dalyviams ir paramą jų kelionės išlaidoms padengti skiria siunčiančioji aukštojo mokslo institucija.

Finansavimą BIP organizavimui ir vykdymui  gauna tik koordinuojanti institucija (už kiekvieną mobilų dalyvį po 400 €), esant ne mažiau kaip 15 ir ne daugiau kaip 20 finansuojamų „Erasmus+“ mobilumo veiklos dalyvių. BIP mobilumo veilklos dalyviai - tai dalyviai, kurie yra siunčiami siunčiančiosios institucijos ir gauna „Erasmus+“ mobilumo dotaciją (iš siunčiančiosios institucijos) už dalyvavimą BIP veikloje priimančioje institucijoje. Papildomai veikloje dalyvauja ir priimančios institucijos dalyviai, tačiau jų skaičius nėra ribojamas ir mobilumo dotacija už dalyvavimą veikloje jiems nėra skiriama.

Organizacinės lėšos BIP yra skirtos padengti išlaidoms, susijusioms su BIP programos parengimu, įgyvendinimu ir tolesniais veiksmais bei virtualios/nuotolinės veiklos vykdymu, taip pat su bendru valdymu ir koordinavimu. Išlaidos gali apimti: dokumentų ar mokomosios medžiagos rengimą, patalpų nuomą, įrangos nuomą, išvykas, ekskursijas, komunikacijos veiklą, vertimą raštu ir žodžiu, parengiamuosius vizitus, apmokėjimą dėstytojams, administracines išlaidas ir pan. Naudojant BIP organizacines lėšas, turi būti užtikrinta dvigubo finansavimo prevencija.

BIP turi dalyvauti besimokantieji iš mažiausiai trijų aukštųjų mokyklų iš trijų valstybių - ES narių arba Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos Respublikos ir Turkijos. Kitų šalių atstovai mišrioje intensyvioje programoje dalyvauti gali, bet už juos nėra skaičiuojamas finansavimas organizacinėms lėšoms. 

BIP turi būti paremta tarpinstitucine bendradarbiavimo sutartimi.

Visą virtualiojo ir fizinio mobilumo veiklą įvykdžiusiems studentams turi būti suteikti ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai.

Detalesnė informacija pateikiama BIP atmintinėje.