Tarptautiniai ryšiai

Erasmus+ stažuotės doktorantams
Kas gali dalyvauti programoje?
Konkurso organizavimo tvarka
Paraiškos forma
Kaip organizuojama stažuotė užsienyje?
Erasmus+ dotacija doktorantams
Papildoma parama Erasmus+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių 
Sugrįžus po Erasmus+ stažuotės užsienyje 
 

Erasmus+ stažuotės doktorantams 

Siekiant geriau tenkinti įvairius doktorantų mokymosi ir mokymo poreikius ir užtikrinti lygias galimybes, doktorantai ir neseniai doktorantūros studijas baigę absolventai (postdoctoral students) gali išvykti į užsienį stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais. 

Kai vykdomas studentų mobilumas stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais, priimančioji organizacija gali būti:

  • Programos šalies ar šalies partnerės viešoji arba privačioji organizacija, veikianti darbo rinkoje arba švietimo, mokymo, jaunimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Tai gali būti, pavyzdžiui, šios organizacijos:

-viešoji arba privačioji, mažoji, vidutinė ar didelė įmonė (įskaitant socialines įmones);
-vietos, regiono arba nacionalinio lygmens viešoji įstaiga;
-siunčiančiosios Programos šalies ambasados arba konsulatai;
-socialinis partneris arba kita profesinės srities atstovaujamoji organizacija, įskaitant prekybos rūmus, amatų ar profesines asociacijas ir profesines sąjungas;
-mokslinių tyrimų institutas;
-fondas;
-bendrojo ugdymo įstaiga, institutas, švietimo centras (bet kurio lygmens nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo, įskaitant profesinį mokymą bei suaugusiųjų švietimą);
-ne pelno organizacija, asociacija, NVO;
-įstaiga, teikianti profesinio orientavimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas;

  • Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucija arba šalies partnerės aukštojo mokslo ir studijų institucija, pripažinta kompetentingų institucijų ir iki mobilumo veiklos pradžios pasirašiusi tarpinstitucinį susitarimą su savo partneriais Programos šalyje.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos:

  • Programos šalys: 27 ES šalys, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Serbija, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.
  • Šalys partnerės: 1-14 regionai (Erasmus+ progamos vadovo 33 psl). 

Doktorantų mobilumas stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais: 5–30 dienų.  

Kas gali dalyvauti programoje?

Visi VDA registruoti nuolatinių studijų trečiosios pakopos (PhD) studentai. 

Konkurso organizavimo tvarka

Konkursas vyksta ištisus metus. VDA doktorantas gali teikti paraišką kelis kartus per metus, tačiau prioritetas yra teikiamas Erasmus+ programoje nedalyvavusiems studentams. 

Erasmus+ dotacija skiriama:

  • atitinkantiems Erasmus+ programos reikalavimus;
  • turintiems priimančios institucijos sutikimą;
  • turintiems VDA studijų programos vadovo sutikimą. 

Paraiškos forma

Doktorantai, norintys gauti Erasmus+ dotaciją, turi pateikti pilnai užpildytą Paraiškos formą likus bent 4 savaitėms iki numatytos stažuotės pradžios. 

Kaip organizuojama stažuotė užsienyje?

Gavęs priimančios institucijos užsienyje bei savo studijų programos vadovo sutikimą, doktorantas turi pateikti Tarptautinių ryšių skyriui pilnai užpildytą ir pasirašytą Studijų sutartį stažuotei

Kelione bei apgyvendinimu stažuotės metu rūpinasi pats doktorantas. Prireikus, TRS gali suteikti konsultaciją skyriaus kompetencijų ribose. 

Dėl svarbių priežasčių nusprendęs atsisakyti stažuotės užsienyje doktorantas privalo nedelsiant pranešti Tarptautinių ryšių skyriui.

ERASMUS+ dotacija doktorantams

Doktorantai gali gauti Erasmus+ dotaciją, kuria dalinai padengtų dėl užsienyje praleidžiamo mobilumo laikotarpio patiriamas išlaidas.

Studentai nemoka jokių papildomų mokesčių ar rinkliavų, susijusių su jų mobilumo laikotarpio organizavimu ar administravimu, be to, studentams skirtos nacionalinės stipendijos arba paskolos mokėjimas užsienyje praleidžiamu laikotarpiu neturi būti nutraukiamas.

Nustatomos tokios bazinės individualios paramos sumos:

Fizinio mobilumo veiklos trukmė Suma (nepriklausomai nuo Programos šalies ar šalies partnerės)
Iki 14-tos veiklos dienos 70 EUR per dieną
15–30 veiklos dienomis 50 EUR 50 EUR per dieną

Individuali parama taip pat gali būti skiriama už vieną kelionės dieną prieš pradedant veiklą ir vieną kelionės dieną po veiklos pabaigos.

Mažiau galimybių turintys studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai gauna papildomą 100 EUR sumą prie individualios paramos pagal savo ES „Erasmus+“ dotaciją fizinio mobilumo veiklos laikotarpiui, kurio trukmė yra 5–14 dienų, ir 150 EUR, kai šio laikotarpio trukmė yra 15–30 dienų.

Kelionės išlaidos paprastai nėra dengiamos. Išimtys gali būti taikomos: 

-mažiau galimybių turintiems studentams ir absolventams;
-studentams ir neseniai mokslus baigusiems absolventams, vykstantiems į šalis partneres, išskyrus šalis partneres iš 13 ir 14 regionų (t.y. Andora, Monakas, San Marinas, Vatikano Miesto Valstybė, Farerų Salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė). 

Paramos kelionės išlaidoms padengti negaunantiems studentams ir neseniai mokslus baigusiems absolventams prie individualios paramos pridedama papildoma suma ekologiškos kelionės išlaidoms padengti. Šiuo atveju jie gaus vienkartinę 50 EUR išmoką kaip papildomą individualią paramą kelionės į abi puses išlaidoms padengti už ne daugiau kaip 4 dienas.

Papildoma parama Erasmus+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių

Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jos / jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. 

Parama gali būti skiriama doktorantams, atrinktiems Erasmus+ mobilumui, toliau išvardytoms išlaidoms padengti.

Papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir / ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų asmeniui reikės studijų užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis. Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Sugrįžus po Erasmus+ stažuotės užsienyje 
VDA Tarptautinių ryšių skyriui yra privaloma pristatyti šiuos dokumentus:  

  • Dokumentą, patvirtinantį stažuotės užsienyje atlikimą (Traineeship Certificate);
  • Pasibaigus Erasmus+ stažuotei Europos Komisija atsiųs el. paštu anketą, kurią taip pat privaloma užpildyti.

Papildoma informacija

Doktorantai taip pat gali dalyvauti ilgailaikio Erasmus+ mobilumo veiklose studijoms ir mokomąjai praktikai (trukmė nuo 2 iki 12 mėn.).