• Naujienlaiškis
 • Grafikos katedros studentų darbų ekspozicija ArtVilnius 2014 meno mugėje. Kuratorė M.Marcelionytė-Paliukė, galerija “Vėjas”.

  Programos kodas

  6211PX009

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dailės magistras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Tikslas

  Grafikos magistrantūros studijų programos tikslas – ugdyti kūrybingą, analitiškai mąstantį, tiriantį ir reflektuojantį profesionalų grafiką menininką, gebantį visiškai savarankiškai ir savitai kurti aktualų ir kontekstualų grafikos meną tradicinėmis ir/ar naujausiomis technologijomis; ugdyti kūrėją sąmoningai ir kryptingai formuojantį savo unikalų meninį braižą, kūrybinį mąstymą, turintį pilietinę poziciją, diegiantį naujoves meninėje veikloje, plečiantį grafikos meno raiškos lauką ir gebantį savo menine kūryba įsilieti į įvairove ir nuolatine kaita pasižymintį šiuolaikinio meno pasaulį nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.

  Studijų programos anotacija

  Grafikos magistrantūros studijų centre yra kūrybiška, moksli, inovatyvi, socialiai atsakinga asmenybė, turinti universalių tarpdalykinių gebėjimų, aiškias vertybines nuostatas ir platų kultūrinį akiratį. Meniniai tyrimai yra orientuoti į asmenybės tobulėjimą, žmogaus gerovę. Asmens ugdymas grindžiamas mokslo žiniomis ir vertybėmis, skatinančiomis kūrybines naujoves visose gyvenimo srityse, ekokultūrą, tvarią plėtrą, inovatyvių darbo vietų kūrimą, demokratijos, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo nuostatas bei sveiką gyvenseną. Į magistrantą nukreiptas studijų procesas pasižymi orientacija ne tik į konkrečius mokymosi siekinius, bet visų pirma į studijų rezultatų autentiškumą ir asmeninį prasmingumą. Analizuodami informaciją, spręsdami menines ir kitas problemas, veikdami ir reflektuodami savo patirtį, besimokantieji yra aktyvūs ir koncentruojasi ties pagrindinėmis idėjomis, aptaria savo įžvalgas ir patys kuria savo realybę. Spartus technologijų ir ekonomikos vystymasis, globalizacija, darnios plėtros būtinybė, projektinių ryšių prioritetas darbo rinkoje, tarpdisciplinių tyrimų ir inovacijų svarba neišvengiamai kviečia besimokančiuosius tapti savarankiškais savo gyvenimo ir veiklos kūrėjais – prisiimti atsakomybę už nuolatinį savo tobulėjimą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais, gebėjimą dirbti tarptautinėje erdvėje, sumanumą identifikuojant ir sprendžiant problemas bei organizuojant veiklą. 
  Globalus kūrybinis, analitinis ir konceptualus mąstymas, savarankiškų specialistų ir nepriklausomų tyrėjų rengimas, gebančių siūlyti ir įgyvendinti sudėtingus individualius ir kompleksinius srities uždavinius aktualiais sau ir visuomenei klausimais naudojant tradicinius ir/ar novatoriškus kūrybos metodus per grafikos meno praktiką ir diskursą, yra svarbiausi rengiamos Grafikos antrosios pakopos studijų programos uždaviniai.

  Profesinės karjeros galimybės

  Magistrai gali dirbti iliustruotojais, knygos menininkais leidyklose, dizaino, spaudos ir reklamos agentūrose kaip kūrybiniai darbuotojai, meniniai redaktoriai, idėjų generatoriai ir atlikėjai, dalyvauti ir organizuoti įvairius meninius projektus, kuruoti parodas, būti žiuri komisijos nariais ir ekspertais, organizuoti privatų meno verslą, užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse meno parodose ir konkursuose. Baigę specialų pedagogikos kursą gali dirbti dailės ir technologijų mokytojais, meno krypčių kolegijų, aukštųjų mokyklų, universitetų dėstytojais bei tęsti mokslinę ir kūrybinę veiklą studijuodami doktorantūroje.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  doc. Marija Marcelionytė-Paliukė
  Vilniaus, Grafikos katedra

  Išsamiau