Grafikos katedros studentų darbų ekspozicija ArtVilnius 2014 meno mugėje. Kuratorė M.Marcelionytė-Paliukė, galerija “Vėjas”.

Programos kodas

6211PX009

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Antra pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Grafikos magistrantūros studijų programos tikslas – ugdyti kūrybingą, analitiškai mąstantį, tiriantį ir reflektuojantį profesionalų grafiką menininką, gebantį visiškai savarankiškai ir savitai kurti aktualų ir kontekstualų grafikos meną tradicinėmis ir/ar naujausiomis technologijomis; ugdyti kūrėją sąmoningai ir kryptingai formuojantį savo unikalų meninį braižą, kūrybinį ir kritinį mąstymą, turintį pilietinę poziciją, diegiantį naujoves meninėje veikloje, plečiantį grafikos meno raiškos lauką ir gebantį savo menine kūryba įsilieti į įvairove ir nuolatine kaita pasižymintį šiuolaikinio meno pasaulį nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.

Studijų programos anotacija

Grafikos magistrantūros studijų centre yra kūrybiška, moksli, inovatyvi, socialiai atsakinga asmenybė, turinti universalių tarpdalykinių gebėjimų, aiškias vertybines nuostatas ir platų kultūrinį akiratį. Meniniai tyrimai yra orientuoti į asmenybės tobulėjimą, žmogaus gerovę. Asmens ugdymas grindžiamas mokslo žiniomis ir vertybėmis, skatinančiomis kūrybines naujoves visose gyvenimo srityse, ekokultūrą, tvarią plėtrą, inovatyvių darbo vietų kūrimą, demokratijos, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo nuostatas bei sveiką gyvenseną. Į magistrantą nukreiptas studijų procesas pasižymi orientacija ne tik į konkrečius mokymosi siekinius, bet visų pirma į studijų rezultatų autentiškumą ir asmeninį prasmingumą. Analizuodami informaciją, spręsdami menines ir kitas problemas, veikdami ir reflektuodami savo patirtį, besimokantieji yra aktyvūs ir koncentruojasi ties pagrindinėmis idėjomis, aptaria savo įžvalgas ir patys kuria savo realybę. Spartus technologijų ir ekonomikos vystymasis, globalizacija, darnios plėtros būtinybė, projektinių ryšių prioritetas darbo rinkoje, tarpdisciplinių tyrimų ir inovacijų svarba neišvengiamai kviečia besimokančiuosius tapti savarankiškais savo gyvenimo ir veiklos kūrėjais – prisiimti atsakomybę už nuolatinį savo tobulėjimą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais, gebėjimą dirbti tarptautinėje erdvėje, sumanumą identifikuojant ir sprendžiant problemas bei organizuojant veiklą.
Globalus kūrybinis, analitinis, kritinis ir konceptualus mąstymas, savarankiškų specialistų ir nepriklausomų tyrėjų rengimas, gebančių siūlyti ir įgyvendinti sudėtingus individualius ir kompleksinius srities uždavinius aktualiais sau ir visuomenei klausimais naudojant tradicinius ir/ar novatoriškus kūrybos metodus per grafikos meno praktiką ir diskursą, yra svarbiausi rengiamos Grafaikos antrosios pakopos studijų programos uždaviniai.

Profesinės karjeros galimybės

Šios studijų programos absolventai gali užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti konkursuose, parodose ir jas kuruoti, inicijuoti meno, socialinius ir kitus projektus, steigti privatų meno verslą, dirbti kultūros įstaigose valstybiniame ir pravačiame sektoriuose. Dirbti iliustruotojais, knygos menininkais leidyklose, dizaino, spaudos ir reklamos agentūrose kaip kūrybiniai darbuotojai, idėjų generatoriai ir atlikėjai, būti žiuri komisijos nariais ir ekspertais. Baigę papildomas pedagogines studijas dirbti meno krypčių kolegijų, aukštųjų mokyklų, universitetų dėstytojais bei tęsti mokslinę ir kūrybinę veiklą studijuodami doktorantūroje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

prof. Marija Marcelionytė-Paliukė
Vilniaus fakultetas, Grafikos katedra

Išsamiau