Kauno meno mokyklos statybų pašventinimo iškilmės. Fotografas nežinomas. 1922 m. (nuotrauka priklauso Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, ČDM Ta 4692)

1922 Lietuvos meno kūrėjų draugijai remiant, dailininkas Justinas Vienožinskis savo energija ir pastangomis įkuria Kauno meno mokyklą. Tuometinėje mokykloje jaunuosius menininkus ugdo Lietuvos dailės novatoriai Vladas Didžiokas, Adomas Galdikas, Petras Kalpokas, Kajetonas Sklėrius ir kt.

1939 Kauno meno mokykla gauna aukštosios dailės mokyklos teises.

1940 Gegužės 15 d. Nepriklausomos Lietuvos Seimas priima naują Dailės mokyklų įstatymą. Juo remiantis, Kauno meno mokykla padalinama į dvi savarankiškas dailės mokyklas Kaune ir Vilniuje. Kaune suformuojama Aukštoji taikomosios dailės mokykla, kurioje įkuriamos dekoratyvinės tapybos, skulptūros, grafikos, architektūros, dailiosios keramikos bei kilimų studijos. 1941 prieš pat prasidedant karui, Kauno taikomosios dailės mokykla pavadinama Taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutu. Vokiečių okupantams uždarius Lietuvos aukštąsias mokyklas, institutas vienerius metus veikia pogrindyje.

1951 TSRS aukštojo mokslo ministerijos potvarkiu Kauno ir Vilniaus dailės institutai sujungiami į vieną LTSR valstybinį dailės institutą. Jis lieka Vilniuje. Kaunas netenka meninio ugdymo židinio. 1959 Kaune įsteigiamas Vilniaus dailės instituto Kauno vakarinis taikomosios dailės skyrius. 1959-1979 suformuojamos pagrindinės meno dalykų mokymo kryptys Kaune: tekstilė, keramika, architektūra, interjeras, stiklas. 1979 pradeda veikti dieninis skyrius. 1983 Kauno taikomosios dailės skyrius performuojamas į Pramoninės dailės fakultetą. 1991 kovo 20 d., tęsdamas Lietuvos dailės studijų tradicijas, Vilniaus dailės akademijos senatas atkuria Kauno dailės institutą kaip Vilniaus dailės akademijos padalinį. 1992 Rugsėjo 23 d. Vilniaus dailės akademijos senatas suteikia Kauno dailės institutui juridinio asmens statusą. Tų pačių metų rudenį Kauno dailės institutas išsirenka Akademinę tarybą bei rektorių. 2002 Vilniaus dailės akademijos senatas reorganizuoja Kauno padalinį į fakultetą. Fakultetui paliekamas istorinis Kauno dailės instituto pavadinimas. Naujai suformuota fakulteto taryba Kauno dailės fakulteto dekanu išrenka doc. Raimundą Žiupką. 2009 m. fakulteto dekanu tampa prof. Jonas Audėjaitis. 2012 m. reorganizuota Vilniaus dailės akademijos struktūra ir Kauno dailės fakultetas pervadinamas Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu.

Tęsdamas Kauno dailės mokyklos tradicijas, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas siekia tapti integralia Europos Sąjungos švietimo ir kultūros dalimi, įgyvendina novatoriškas mokymo programas bei rengia kūrybiškai mąstančius ir rinkos paklausą turinčius specialistus.

Šiandien Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas - tai dūzgiantis, kūrybingas ir aktyvus menininkų avilys, diktuojantis meno madas ne tik kaunistikos ir lituanistikos erdvėse, bet gerai žinomas užsienyje kaip novatorišku mąstymu ir saviraiškos laisve pasižymintis fakultetas.