Humanitarinių mokslų katedra

Neatsiejama Kauno fakulteto specialybinių programų dalis yra humanitarinių ir socialinių dalykų studijos, suteikiančios studentui universitetinį išsilavinimą bei galimybę pritaikyti profesinius sugebėjimus įvairiose veiklos srityse.

Humanitarinių mokslų katedros programa apjungia meno istorijos ir teorijos, filosofijos, meno vadybos, etnokultūros, pasaulio paveldo ir Europos kultūros istorijos, lietuvių kalbos kultūros bei užsienio kalbų, estetikos, civilizacijų istorijos ir kitas plačią pasaulėžiūrą ugdančias disciplinas. Katedra laikosi nuostatos, kad šiuolaikiniam menininkui svarbu ne tik specialybiniai įgūdžiai, bet ir sugebėjimas reflektyviai mąstyti, išskirti savo kūrybinės veiklos poziciją ir ją pagrįsti.

Bakalauro studijų programoje dėstomos meno istorijos, civilizacijų istorijos disciplinos, atskleidžiančios įvairių laikotarpių ir regionų meno reiškinių specifiką. Perteikti dailės istorijos raidą padeda gausi vizualinė medžiaga. Etnokultūros paskaitose daug dėmesio skiriama gyvosioms etninėms tradicijoms, kurios yra aktualus asmens kultūros savivokos pagrindas, tautinio identiteto ir nacionalumo formantas. Paskaitų metu demonstruojamos reprodukcijos, skaidrės, skaidruolės, vaizdajuostės, meno albumai, lankomi dailės muziejai bei parodos. Meno sociologijos ir vadybos kursai formuoja studentų suvokimą apie meno kūrinių vaidmenį visuomenėje bei šiuolaikinės meno rinkos ypatumus. Lietuvių ir užsienio kalbos užsiėmimų metu, be šiuolaikinės šnekamosios kalbos tobulinimo, daug dėmesio skiriama perskaitytos profesinės literatūros komentavimui bei specialybinio žodyno plėtimui.

Šiuolaikinių meno reiškinių analizė, meno estetikos bei filosofijos, kūrybiškumo bei retorikos, vaizdo antropologijos, mokslinių tyrimų metodologijos kursai dėstomi Kauno fakulteto magistrantams, suteikia išsamias meno teorijos žinias, praplečia menotyrinio, kritinio mąstymo ribas. Humanitarinių mokslų katedros dėstytojai vadovauja magistrantų tiriamiesiems darbams, dalyvauja konferencijose, prisideda prie studentų ir dėstytojų parodų rengimo, aptarimo bei kritinio įvertinimo žiniasklaidoje.