Dailėtyros institutas

Prof. dr. Adomas Butrimas

adomas.butrimas[at]vda.lt

Meno istorikas, archeologas

Mokslinio darbo sritys: meno istorija, archeologija, priešistorinė dailė, Lietuvos istorija

g. 1955 m. Telšiuose; gyvena ir dirba Vilniuje. VDA Dailėtyros institute dirba nuo 1998 m. Vyriausiasis mokslo darbuotojas nuo 2004 m.
1978 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, įgijo archeologo specialybę. 1985 m. Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertaciją „Vėlyvas neolitas Žemaičių aukštumoje“ (mokslinė vadovė habil. dr. Rimutė Rimantienė). Dirbo Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus Archeologijos skyriaus moksliniu bendradarbiu (1975–1986 m.), 1986 m. pradėjo dirbti Vilniaus dailės akademijoje, tapo Dailės istorijos ir teorijos katedros vyr. dėstytoju, nuo 2002 m. – profesoriumi. Nuo 1991 m. ėjo VDA prorektoriaus mokslui ir menui pareigas. 2004–2011 m. buvo VDA Rektorius, 2011–2014 m. – mokslo prorektorius. A. Butrimo iniciatyva buvo įkurta VDA leidykla ir Doktorantūros skyrius (1993 m.) bei Dailėtyros institutas (1994 m.).

Adomas Butrimas nuo 1986 m. skaito Vakarų meno istorijos ir Europos bei baltų archeologijos kursus VDA studentams. Yra dviejų Doktorantūros komitetų narys, doktorantų mokslinių darbų vadovas ir oponentas; organizuoja tarptautines konferencijas, rengia leidinius, skirtus Baltijos gintarui, priešistorinei dailei, archeologijai; rengė Žemaičių muziejaus „Alka“ ir Mažeikių muziejaus archeologijos ekspozicijų koncepcijas ir dizainą (2011–2014 m.), yra leidinių Acta Academiae Artium Vilnensis ir Žemaičių praeitis redaktorius. 2009 m. buvo paskelbtas Metų Dizaino žmogumi.
A. Butrimas yra vienas iš Žemaičių kultūros draugijos, Žemaičių akademijos steigėjų, 2008 m. jam įteiktas Žemaičių savivaldybių ordinas Žemaičių šlovės žvaigždė. Nuo 2013 m. A. Butrimas yra Telšių miesto Garbės pilietis.

Apdovanojimai: 2008 m. buvo apdovanotas Nyderlandų Orange-Nassau Riterio ordinu, 2011 m. – Latvijos Respublikos Pripažinimo ordino kryžiumi,  2014 m. – Lietuvos Respublikos ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ (Riterio kryžius).  2021 m. A. Butrimas Lietuvos Respublikos Seimo yra apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės Bitės medaliu „Tarnaukime Lietuvai“.


MOKSLINIAI PROJEKTAI

Kultūrinio lanšafto raida per 5000 metų Virvytės, Minijos, Varduvos aukštupiuose, 2001–2004. Projekto vadovas.

Lietuvos tūkstanmečio programa, tarptautinė paroda „Baltų menas“ 2006–2011. Projekto vadovas.

Projektas „Žemaitijos muziejus „Alka“ archeologijos ekspozicijos konsepsija ir dizainas“, 2013–2014. Projekto vadovas.

​Tarptautinis mokslo projektas „Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika (kartu su Latvijos universitetu ir Latvijos istorijos institutu), 2015–2018. Projekto vadovas.

LMT mokslo projektas „Vakarų Lietuvos akmens amžiaus kaulo ir rago dirbiniai: technologija ir chronologija“ registracijos Nr. P-MIP-21-111, Nr. S-MIP-21-59. 2021 09 01–2024 09 01. Projekto vadovas.

Helsinkio universiteto tarptautinis projektas „The Animals Make Identities: The Social Bioarchaeology of Late Mesolithic and Early Neolithic Cemeteries in North-East Europe (AMI)“. 2020–2025.

BIBLIOGRAFIJA

Monografijos:

Žemaičių Kalvarija: vienuolynas, bažnyčia ir Kryžiaus kelio stotys (kartu su N. Markauskaite, A. Vitėnu, A. Pacevičiumi), sudarė A. Butrimas, L. Spelskienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.

Telšių kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.

Telšiai: sakralinis kompleksas Insulos kalvoje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008.

Donkalnio ir Spigino mezolito-neolito kapinynai: seniausi laidojimo paminklai Lietuvoje. ISBN 978-609-447-066-0. Vilnius, 2012, 256 p.

Telšiai ir apylinkės / Telšiai and Surrounding Areas. Klaipėda: Baltic Printing House, 2013, 68 p.

Žemaitija. Istorijos ir kultūros bruožai / Samogitia. Historical and Curtual Features. Klaipėda: Baltic Printing House, 2013, 84 p.

Senoji Žemaitijos praeitis. Vadovas po žemaičių „Alkos“ muziejaus archeologinę ekspoziciją. Vadovas Adomas Butrimas, bendraautoriai: Valdemaras Šimėnas, Marius Iršėnas, Vilnius, 2014, 72 p.

Biržulis. Medžiotojai, žvejai ir senieji žemdirbiai X–II tūkstantmetyje pr. Kr. II Gintaras / Biržulis. Hunters, Fishermen and Ancient Farmers 10 000–1000 BC. 
II. Amber, ISBN 978-609-447-228-2, Vilnius, 2016, 144 p.

Lietuvos gintaro tūkstantmečiai. ISBN 978-609-426-089-6. Vilnius, 2016, 160 p.

Adomas Butrimas. Amber Discs with cross decoration in the South eastern Baltic. ISBN 978-609-447-310-4, Vilnius, 2018, 116 p.

Biržulis. Medžiotojai, žvejai ir senieji žemdirbiai X–II tūkstantmetyje pr. Kr. Paminklų tyrinėjimai / Biržulis. Hunters, Fishermen and Ancient Farmers 10 000–1000 BC. I. Research of Monuments. ISBN 978-609-447-320-3. Vilnius, 2019, 476 p.

Žemaičiu Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose / The Duchy of Somogitia in the Texts by the Gadonas Noble Family. Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2019, 348 p.

Moksliniai straipsniai:

„Note on the Writing of Textbooks on Lithuanian History“, in: National History and Identity. Studia Fennica, Etnologica. Helsinki–Tampere, 1999, No. 6, p. 265–269.

„Tanged Points Cultures in Lithuania“ (kartu su T. Ostrausku), in: Tanged Points Cultures in Europe, sudarė S. K. Kozłowski, J. Gurba. Lublin: MariaCurie-Skłodowska University Press, 1999, p. 267–271.

„Daktariškės 5-osios gyvenvietės keramikos su organinės kilmės priemaišomis ornamentika“ (kartu su M. Iršėnu), in: Lietuvos archeologija, kn. 19. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000, p. 125–138.

„Human Figurines in Eastern–Baltic Prehistoric Art“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 20: Prehistoric Art in the Baltic Region, sudarė A. Butrimas.Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000, p. 7–29.

„The Amber Ornament Collection from Dakatriške 5 Neolitic Settlement“, in: Baltic Amber. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, Nr. 22. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 7–19.

„Zoomorfinė ir antropomorfinė Rytų Baltijos kraštų akmens amžiaus dailė“, in: Istorija, t. XLIXL. Vilnius, 2001, p. 5–37.

„Žemaičių vyskupų rezidencinis Alsėdžių dvaras, rūmai ir jų herbiniai kokliai“, in: Alsėdžiai (ser. Žemaičių praeitis, kn. 10), sudarė A. Butrimas, L. Griciūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 9–24.

„Viešvė, Viešvėnų žemė, valsčius, tijūnija ir seniūnija, miestelis“ (kartu su K. Misiumi); „Viešvėnų parapijos mokyklų praeitis“ (kartu su K. Misiumi), in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 28: Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai, sudarė A. Butrimas, L. Spelskienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, p. 10–30, 36–45.

„Biržulio apyežerio neolito gyvenviečių virvelinė keramika“ (kartu su D. Ostrauskiene), in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 34: Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje, sudarė M. Iršėnas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 142–161.

„Kražių jėzuitų kolegijos likimas po 1773 m. jėzuitų ordino panaikinimo / Kražiai College after the Jesuit Order‘s Suppression in 1773“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 36: Kražiai amžių sandūroje, sudarė J. Girdzijauskas, A. Virbickaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 77–89.

„Marija Gimbutienė – baltų, indoeuropiečių ir Senosios Europos tyrinėtoja“, in: Marija Gimbutienė ... iš laiškų ir prisiminimų. Vilnius: Žaltvykslė, 2005, p. 331–342.

„Kražių jėzuitų vienuolynas, bažnyčia ir kolegija“; „Kražių benediktinių vienuolynas ir bažnyčia“; „Kražių parapinė Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia“ (kartu su K. Misiumi), in: Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, sudarė D. Klajumienė. Vilnius, 2008, p. 59–72, 73–90, 91–117.

„Pavandenės dvaras“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 47–48: Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai, sudarė R. Butvilaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p. 145–158.

„Gintaro tradicija / Amber Tradition“; „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės juvelyrika XIII–XV a. / Jewelry of the Nobility of the Grand Duchy of Lithuania in the 13th–15th Centuries“ (kartu su V. Aleksiejūnu); „Vienos papuošalų grupės istorija: smeigtukai / History of One Jewellery Group: the Pins“, in: Baltų menas / Art of the Balts, sudarė A. Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 35–97, 191–280, 513–602.

„Reinventing Mesolithic Skulls in Lithuania: Donkalnis and Spiginas Sites“ (kartu su G. Česniu), in: Acta medica Lituanica, Vol. 16, No. 1–2. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2009, p. 1–8.

„Unikalus raginio žeberklo (ieties) įmovinis antgalis iš Daktariškės 5-os neolito gyvenvietės prie Biržulio ežero“ (kartu su D. Butrimaite), in: Florilegium Lithuanum. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 52–60.

„Marija Alseikaitė-Gimbutienė – baltų archeologijos tyrėja“, in: Lituanistica,t. 58, Nr. 1(87). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2012, p. 3–11.

Rimkus Tomas, Iršėnas Marius, Butrimas Adomas, Mannermaa Kristiina, 2023. The examples of decorated hunter-gatherer bone and antler implements in Lithuania, c. 10 500-4000 cal BC. In: J.M. Grünberg, B. Gramsch, E. Brinch Petersen, T. Płonka, H. Meller, eds. Mesolithic art – abstraction, decoration, messages. International conference Halle (Saale), Gemany, 19th-21st September 2019 (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle band 26). Halle (Saale): Landesmuseums für Vorgeschichte Halle (Saale), p. 419–433.

Rimkus, Tomas, Butrimas, Adomas, Lübke, Harald, Meadows, John, 2023. T-shaped antler axes in Lithuania: previously unrevealed Middle Holocene hunter-gatherer technology. Archaeologia Baltica 30, 41–57. https://doi.org/10.15181/ab.v30i0.2563

Lübke, Harald, Rimkus, Tomas, Meadows, John, Vashanau, Aliaksandr, Zagorska, Ilga, Bērziņš, Valdis, Butrimas, Adomas, Charniauski, Maxim, Daugnora, Linas, Piezonka, Henny, 2024. The chronology of T-shaped antler axe technology in northeastern Europe. Praehistorische Zeitschrift, https://doi.org/10.1515/pz-2023-2040 

Butrimas, Adomas, Rimkus, Tomas, Iršėnas, Marius, Ostrauskienė, Dalia, 2024. Socketed antler toggle harpoon head – a unique hunter-gatherer fishing implement in western Lithuania‘s freshwater lake environment. Estonian journal of archaeology, 28 (1), 3–28. https://doi.org/10.3176/arch.2024.1.01  

Butrimas, Adomas, Rimkus, Tomas, Iršėnas, Marius, 2024. Rimutė Rimantienė – badacka kultury rzucewskiej na Litwie. In: J.P. Detlaff, D. Król (eds.), Materiały z konferencji rocznicowej: Krajobrazy Bałtyckie...W 130. Lecie odkrycia osady z epoki kamienia w Rzucewie, 40. Lecie wznowienia badań archeologicznych oraz, 30 lat od konferencji: Krajobrazy Bałtyckie. Środowisko kulturowe strefy nadmorskiej w epoce kamienia. Rzucewo/Żelistrzewo: Ośrodek kultury, 35–47.

Straipsniai vadovėliuose, vadovėliai:

[Priešistorinė dailė]: „Priešistorinė dailė“ (kartu su M. Iršėnu); „Mezolito bendruomenių dailė“; „Keramikos lipdymo pradžia“; „Zoomorfinė akmens amžiaus Rytų Baltijos regiono dailė (VIII–II tūkstantmetis pr. Kr.)“; „Žmogaus vaizdavimas priešistorinėje Rytų Baltijos kraštų dailėje“; „Baltijos gintaro apdirbimo ir prekybos pradžia“; „Vienos baltiškų papuošalų grupės istorija: smeigtukai“; „Žirgo vaizdavimas metalų epochos zoomorfinėje baltų dailėje“; „Ankstyvųjų viduramžių taikomosios dailės pavyzdžiai (V–VIII a.); „Plokštieji geometrinio stiliaus papuošalai“; „Vytiniai, pintiniai ir tordiruoti papuošalai (XI–XIV a.); „Papuošalai plastiniais zoomorfiniais motyvais (VI–XVI a.); „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nobiliteto juvelyrika (XIII–XV a.)“, in: Lietuvos dailės istorija, sudarė A. Andriuškevičius ir kt. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 12– 13, 16–21, 24–27, 30–33, 38–41, 44–53.

Gimtoji istorija: Vadovėlis, elektroninis išteklis [CD-ROM] (kartu su E. Jovaiša ir kt.). Vilnius, 2003.

„Žmogus ir gyvasis pasaulis akmens amžiaus dailėje“, in: Įdomioji Lietuvos istorija / Attractive History of Lithuania: Meno istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų / The History of Art from Ancient Times to the Present Day: Elektroninis išteklius [CD-ROM], sudarė E. Jovaiša. Vilnius: Elektroninėsleidybos namai, 2007.

„Baltai Lietuvos valstybės išvakarėse“; „Baltų pasaulis vikingų žygių laikais“; „Vokiečiai Lietuvos istorijoje“; „Žydai Lietuvos istorijoje“; „Karaimai ir totoriai Lietuvos istorijoje“, in: Įdomioji Lietuvos istorija: visuomenės istorija: Elektroninis išteklius [CD-ROM], sudarė E. Jovaiša. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2007.

Sudaryti ir parengti leidiniai:

Žemaitijos istorija, kultūra ir jos kūrėjai. Žemaičių akademija (ser. Žemaičių praeitis, kn. 8), sudarė A. Butrimas, V. Vaivada, D. Mukienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998.

Lietuvos dailės istorija, sudarė A. Andriuškevičius ir kt. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002.

Lietuva iki Mindaugo: Elektroninis išteklius [CD-ROM] (kartu su E. Jovaiša). Vilnius, 1999.

Lietuva iki Mindaugo (kartu su A. Girininku, R. Jankausku, E. Jovaiša ir kt.),sudarė E. Jovaiša, A. Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.

Renavas (ser. Žemaičių praeitis, kn. 9), sudarė A. Butrimas, A. Miltenytė, P. Šverebas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001.

Alsėdžiai (ser. Žemaičių praeitis, kn.10), sudarė A. Butrimas, L. Griciūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002.

Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 28: Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai, sudarė A. Butrimas, L. Spelskienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.

Kun. Matas Veitas. Katalikų Bažnyčios Sibire istorijos apybraiža (ser. Žemaičių praeitis, kn. 11), sud. ir įž. aut. A. Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004.

Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė / Sacral Architecture and Art in the Plunge Deanery, sudarė A. Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.

Baltų menas / Art of the Balts, sudarė A. Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009; Elektroninis išteklius [CD-ROM], Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2009.

Sztuka baltow, sudarė A. Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Baltu māksla, sudarė A. Butrims. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.

Lietuva 1009–2009, sudarė A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Senoji Žemaitijos praeitis. Archeologinės ekspozicijos po Žemaičių „Alkos“ muziejų vadovas, sudarė A. Butrimas, M. Iršėnas, V. Šimėnas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014.

Kiti reikšmingi straipsniai ir leidiniai:

„Kražių buvęs jėzuitų vienuolynas bei kolegija ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia“; „Tytuvėnų buvęs bernardinų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos bažnyčia“; „Kražių buvęs benediktinų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia“; „Telšių buvęs bernardinų vienuolynas ir Šv. Antano Paduviečio bažnyčia“; „Linkuvos buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Škaplerienės bažnyčia“, in: Lietuvos vienuolynai, sudarė R. Janonienė, D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, p. 134– 140, 235–242, 128–133, 228–234, 159–164.

Elektroninis išteklius [CD- ROM]: Lietuvos vienuolynai. Monasteries and Convents in Lithuania, sudarė R. Janonienė ir D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, Matematikos ir informatikos institutas, 2000.

„Gyvųjų deivių beieškant“, in: Liaudies kultūra, 2000, Nr. 2, p. 65–68.

„Renavo dvaras Žemaičių, Lietuvos ir tarptautinių kontaktų aspektu“, in: Renavas (ser. Žemaičių praeitis, kn. 9), sudarė A. Butrimas, A. Miltenytė, P. Šverebas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 153–158.

„Plungės dekanato sakralinis menas ir jo kūrėjai / Sacral Art in the De anery of Plungė and the People Who Created It“; „Buvęs dominikonų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia“, in: Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė / Sacral Architecture and Art in the Plunge Deanery, sudarė A. Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 7–34, 666–701.

„Šatrijos Ragana Pavandenės dvare“, in: Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis, sudarė A. Birgerė, D. Čiočytė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 304–309.

„Nemunas – kovų ir prekybos upė“; „Veliuona“; „Seredžius“; „Kartupėnų piliakalnis“; „Ringovės piliakalnis“; „Veršvų piliakalnis“, in: Panemunės istorija: archeologijos ir meno paminklai, sudarė R. Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 8–28, 89–116, 68–80, 128, 66–67.

„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės juvelyrika XIII–XV a. / Jewelry of the Nobility of the Grand Duchy of Lithuania in the 13th–15th Centuries“ (kartu su V. Aleksiejūnu); „Baltai ir jų pasaulis / Balts and their World“; „Vienos papuošalų grupės istorija: smeigtukai / History of One Jewellery Group: the Pins“, in: Baltų menas, sudarė L. Spelskienė, T. Valiuvienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 19–31, 37–50, 37–50, 83–98.

„Bałtowie i ich świat“; „Bursztyn i jego tradycja u południowo-wschonich wybrzeży Bałtyku“; „Szpile – dzieje jednej kategoriji ozd Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIII–XV w.“, in: Sztuka baltow, sudarė A. Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 9–12, 13–20, 37–50, 83–98.

[Daugiatautė Lietuva: sugyvenimo tradicijos]: „Žydai Lietuvos istorijoje“; „Totoriai ir karaimai Lietuvos istorijoje“, in: Lietuva 1009–2009, sudarė . Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos eidykla, 2009, p. 335–341, 343–349.

„Balti un viņu pasaule“;„Dzintara tradīcija“; „Vienas rotaslietu grupas vēsture: otadatas“; „Juvelier izstrādājumi Lietuvas Didžkunigaitijas dižciltīgajiem III–XV gs“, in: Baltu māksla, sudarė A. Butrimas. Vilnius: Vilniaus ailės akademijos leidykla, 2010, p. 9–12, 13–20, 37–50, 83–98.

The Balt’s Amber Route to Classical Civilization” (kartu su E. Jovaiša), in: The International Amber Researcher Symposium. Gdansk, 2013, p. 71–74.