Meninis projektas 1

Kurso pradžioje sudaromas individualus studijų planas, apsibrėžiant probleminį kūrybos lauką ir meninių tyrimų kryptį. Analizuojama magistrantūrai pateikta tema įvairiuose galimuose kontekstuose, vykdomos diskusijos, modeliuojamos vizijos. Temos analizė ir įvairūs idėjų raiškos variantai pristatomi magistrantų seminare, kuriame į diskusijas įsitraukia visi magistrantūros programos dėstytojai, studentai ir svečiai. Paraleliai vykdomi technologiniai eksperimentai, sprendžiami ekspozicinio pateikimo klausimai. Šio semestro metu akcentuojama meninio tyrimo reikšmė ir šiuolaikinio meno/dizaino situacijos įvertinimas, platus konteksto ir meno analogų tyrimas. Atkreipiamas dėmesys į tvariųjų procesų svarbą šiuolaikinės meninės ir funkcinės tekstilės srityse, bei procesuose. Akcentuojamas svarbus tekstilės vaidmuo atliepiant tvaraus gyvenimo ir darnios visuomenės poreikius.

Magistro baigiamojo darbo tiriamasis raštas 1

Tiriamojo rašto/teorinės dalies rengimo pirmojo etapo metu magistrantas tikslina su baigiamuoju kūrybiniu projektu susijusią tiriamojo rašto temą, aptaria problemos, tikslo ir uždavinių pasirinkimo bei formulavimo, galimos darbo struktūros klausimus; suderina darbo ir atsiskaitymų grafiką; Pirmojo etapo pabaigoje magistrantas pateikia baigiamojo darbo teorinės dalies įvadą ir išplėstinį darbo planą (numatyta darbo struktūra; formuluojamos pagrindinės tezės). Įvadas privalo turėti šiuos meninio tyrimo elementus: remiantis šaltinių ir istoriografijos apžvalga atskleidžiamas darbo temos aktualumas, naujumas ir originalumas; aptariamas darbe keliamos problemos ir objekto ištirtumo lygis; apibrėžiamas tyrimo objektas, suformuluojami darbo tikslai ir uždaviniai; įvardijamas tiriamojo rašto darbo ryšys su kūrybiniu projektu; pristatoma surinkta literatūra ir šaltiniai, akcentuojant jų turinį bei svarbiausias problemas; sudaryti šaltinių, literatūros ir iliustracijų sąrašai; pateikiamos iliustracijos.

Meninis projektas 2

Kurse analizuojami pasirinktos temos sprendimai. Planuojami tolimesni kūrybinio darbo etapai svarstomos viešo kūrybos pristatymo galimybės (parodose, projektuose). Vykdomi motyvuoti, asmeninius interesus ir individualius estetinius, idėjinius poreikius atliepiantys, technologiniai tyrinėjimai. Skatinamas konceptualus požiūris į medžiagą ir jos panaudojimą meno kūrinyje. Analizuojama medžiagos, technikos ir idėjos koreliacija, pasitelkiant „thinking through doing“, „material-based thinking“ kūrybos metodus. Ieškoma unikalios raiškos ir išskirtinumo, tyrimų lauką atliepiančių vizualių sprendinių, specialybinės raiškos galimybes taip pat jungiant su kitomis medijomis („mixed-media“). Sisteminama viso kurso metu surinkta medžiaga. Atliekamas ir pristatomas individualaus meno projekto variantas. Semestro viduryje organizuojamas magistrantūros darbų aptarimas seminare, kuriame studentai ne tik pristato, analizuoja savo kūrybos procesą, bet bendrai diskutuoja ir oponuoja kolegų darbams.

Magistro baigiamojo darbo tiriamasis raštas 2

Tiriamojo rašto/teorinės dalies rengimo antrojo etapo metu pildomas įvadas ir parengiamos dvi dėstymo dalys. Šio etapo pabaigoje turi būti: aiškiai suformuluota keliama problema; tinkamai išnagrinėta darbe keliamai problemai skirta literatūra ir vaizdinė medžiaga, peržiūrėti tyrimui reikalingi empiriniai duomenys; pristatyta numatyta darbo struktūra; aprašyti pagrindiniai tyrimo metodai; paaiškintos darbe vartojamas sąvokos ir terminai; tyrimo medžiaga išdėstyta logiškai ir argumentuotai; dviejų dalių dėstymo tekstas turi atitikti pagrindinę darbo temos liniją; kiekvienas skyrius ir poskyris baigiamas trumpomis išvadomis, apibendrinančiomis tekste išsakytas mintis; pagal reikalavimus pateiktos išnašos ir nuorodos, iliustracijos, šaltinių, literatūros ir iliustracijų sąrašai.

Kūrybinės dirbtuvės

Kūrybinės dirbtuvės yra orientuotos į savo temos tolimesnę plėtotę, bei savarankišką kūrybinių rezultatų pristatymą viešumoje (parodiniu, konferencijos ar kitais formatais). Atsižvelgiant į meninių tyrimų specifiką, sukuriamas ir viešai pristatomas individualus kūrybinis projektas. Organizuojamas projekto aptarimas ir diskusija.

Meninis projektas 3

Kurso metu apibendrinama magistrantūros studijų eigoje įgyta patirtis. Tobulinami meninio projekto praktinių idėjų realizavimo būdai, planuojama meninio projekto apimtis ir numatomi baigiamojo darbo įgyvendinimo etapai. Išgryninama individuali kūrybinė strategija, išryškinamas meninės raiškos originalumas ir autentiškumas. Visa meninių tyrimų ir kūrybinės veiklos patirtis apmąstoma ne tik šių dienų, bet ir ateities perspektyvų kontekste, atsižvelgiant ir į mokslo inovacijų pasiekimus, bei galimybes prie jų prisidėti. Pabrėžiami holistinio mąstymo ir tarpdisciplininio veikimo privalumai, atveriantys perspektyvas inovacijoms atliepiančioms profesinius, socialinius ir kultūrinius visuomenės poreikius. 

Magistro baigiamojo darbo tiriamasis raštas 3

Tiriamojo rašto/teorinės dalies rengimo trečiojo etapo metu pildomas įvadas, parengiama trečioji dalis ir išvados. Šio etapo pabaigoje turi būti: tinkamai išnagrinėta ir susisteminta darbe keliamai problemai skirta literatūra ir vaizdinė medžiaga; aprašyta darbo struktūra ir apimtis; dėstymo tekstas turi atitikti pagrindinę darbo temos liniją ir atskleisti teorinio ir praktinio/kūrybinio darbo sąsajas; padarytos išvados apie tyrinėjimų spragas ir trūkumus; atsakyta į įvade iškeltus klausimus ir uždavinius; išvadose apibendrintai pateikti svarbiausi viso darbo rezultatai ir jų pagrindu formuluojami pasiūlymai; pagal reikalavimus sudaryti šaltinių, literatūros ir iliustracijų sąrašai; tekstas iliustruotas vaizdine medžiaga, pabaigoje pateikiami įvairūs priedai.

Magistro studijų baigiamasis darbas

Kurso metu apibendrinant ir susiejant meninio projekto praktinę ir teorinę dalis, savarankiškai kuriamas tyrimo kryptį atliepiantis, baigiamasis darbas, organizuojami jo įgyvendinimo ir pristatymo etapai. Atsakingai pasirenkama kūrinio eksponavimo erdvė, ieškoma įtaigaus, geriausiai idėją atliepiančio ekspozicinio sprendimo. Akcentuojama kūrinio pristatymo ir idėjos komunikavimas svarba, (tiek vaizdu, tiek ir taisyklingu, rišliu tekstu). Baigiamasis darbas demonstruoja studento kūrybiškumo lygį, gebėjimą kūrybiniame darbe savarankiškai taikyti naujausias idėjas, praktines žinias ir technologijas, analizuoti, apibendrinti ir daryti išvadas apie plačius specialybinius meno kontekstus. Akcentuojami profesionalumo, temos aktualumo, asmeninio kūrybinio originalumo kriterijai. 

Magistro baigiamojo darbo tiriamasis raštas 4

Tiriamojo rašto/teorinės dalies baigiamajame etape darbas redaguojamas ir parengiamas viešam gynimui. Šio etapo viduryje pateikiama pirmoji teksto redakcija. Magistrantas, gavęs leidimą ginti baigiamojo magistro darbo teorinę dalį, atsižvelgia į išsakytas pastabas bei komentarus ir parengia galutinę teksto redakciją likus 1 mėnesiui iki numatytos viešo gynimo dienos.