TAISYKLĖS

Vilniaus dailės akademijos (toliau – Akademija) parodų salėse „Titanikas“ (toliau – Salės) rengiamų parodų taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato metinio parodų plano sudarymo, parodų rengimo ir eksponavimo tvarką Salėse.

Salėse (Maironio g. 3, LT - 01124 Vilnius) rengiamos Akademijos dėstytojų, studentų, absolventų, bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų parodos, meno kūrėjų, Akademijos ir kitų muziejų rinkinių, Lietuvos ir užsienio šalių dailės, dizaino, architektūros, fotografijos ir medijų meno parodos, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, konferencijos, kiti Akademijos tikslus ir funkcijas atitinkantys meno ir kultūros renginiai.

Salėse parodos organizuojamos laikantis Akademijos statuto, Senato ir Rektoriaus nutarimų, Akademijos muziejaus nuostatų ir šių Taisyklių


Metinis parodų planas 

Salėse parodos rengiamos pagal sudarytą metinį (kalendorinį) parodų planą.

Parodai surengti jos organizatorius (Akademijos padalinys, kūrybinė sąjunga, meno, švietimo, kitos institucijos, meno kūrėjai, etc.) arba kuratorius, parodos autorius pateikia paraišką Akademijos muziejui (Maironio g. 6, LT-01124 Vilnius; el. paštas: titanikas@vda.lt. 

Paraiškos ateinantiems kalendoriniams metams teikiamos, kai VDA parodų salės "Titanikas" paskelbia šaukimą parodoms rengti, dažniausiai - spalio mėnesį.


Paraiškoje būtina nurodyti 

•   Parodos pavadinimą, jos turinį ir pobūdį (iki 150 žodžių);
•   ​Asmenį arba instituciją, atsakingą už parodos organizavimą ar kuravimą, jų kontaktinius duomenis;
•   Parodos apimtį (dalyvius, apytikslį kūrinių skaičių), reikalingą ekspozicinį plotą (I arba II a. salės), pageidaujamą parodos trukmę;
•   Numatomas parodoje naudoti technines priemones ir įrangą;
•   Parodos rėmėjus, partnerius (jei yra).

Prie paraiškos rekomenduojama pridėti (atsiunčiant el. paštu) parodos turinį ir pobūdį atspindinčią vizualinę medžiagą (nuotraukos, video, prezentacijos ar kita). Paraiškoje pažymima, kad jos teikėjas yra susipažinęs su šiomis Salėse rengiamų parodų Taisyklėmis


Įkainiai 

Ne VDA dėstytojams, doktorantams, studentams ir alumnams (2 metus po studijų baigimo) už suteiktas galerijos sales (praėjus paraiškų atrankos etapą) yra taikomi naudojimosi „Titaniko“ eksploatacinių išlaidų savaitės įkainiai:

I a. salė – 500 € / sav. + PVM
II a. salė – 500 € / sav
+ PVM

Komerciniams renginiams taikomas valandinis mokestis - 200 € / 1 val. + PVM

Pasirinkus kitokio dydžio ekspozicines erdves, įkainiai atitinkamai perskaičiuojami. Parodų rengėjai, gavę teisę surengti parodą, eksploatacines išlaidas apmoka pagal Akademijos pateiktą sąskaitą - faktūrą.
Parodų lankymo laiką ir vidaus tvarką Salėse nustato Muziejus.


Taryba 

Paraiškų svarstyme ir metinių parodų planų sudaryme patariamojo balso teise dalyvauja Akademijos muziejaus taryba (toliau - Taryba), kuri dirba pagal Akademijos rektoriaus patvirtintus Tarybos nuostatus. Muziejaus tarybą sudaro Akademijos katedrų ir padalininių atstovai, kiti visuomeninių institucijų ir organizacijų nariai.
Tarybos posėdis, skirtas paraiškoms svarstyti, įvyksta per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškų teikimo-prėmimo pabaigos.
Taryba svarsto visas laiku pateiktas parodų paraiškas. Po paraiškų teikimo termino pabaigos pateiktos paraiškos nesvarstomos. Paraiškas, neatitinkančias šių taisyklių nurodytų reikalavimų, Taryba taip pat turi teisę nesvarstyti. Remdamasis Tarybos atrinktomis parodomis, Akademijos muziejus sudaro metinį parodų planą.
Apie į planą įtrauktas parodas informuojami atrinktų parodų organizatoriai ir/ar kuratoriai.
Iškilus nenumatytiems atvejams, Akademijos muziejus turi teisę koreguoti metinį parodų planą ir jų laiką. Apie tai jis iš anksto informuoja parodos organizatorių (arba kuratorių), Akademijos prorektorių menui ir Tarybos pirmininką.
Tarybos sprendimai dėl neįtrauktų į metinį planą parodų nekomentuojami.


Parodų parengimas, eksponavimas, apsauga 

Parodos rengiamos VDA parodų salių "Titanikas" salėse.
Parodos organizatorius arba kuratorius atsako už savalaikį kūrinių ir visos reikalingos medžiagos apie parodą pateikimą Akademijos muziejui.
Parodos priimamos eksponuoti pateikus kūrinių sąrašą (kataloginius duomenis), pasirašytą parodos organizatoriaus arba kuratoriaus. Muziejus ir parodos organizatorius (kuratorius) pasirašo parodos kūrinių perdavimo-priėmimo aktą.
Pasibaigus parodai, jos organizatorius arba kuratorius (taip pat autoriai) kūrinius privalo atsiimti iš Salių ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo parodos uždarymo. Už laiku neatsiimtus kūrinius Muziejus neatsako.
Parodai pateikiami kūriniai turi būti tinkamai paruošti eksponuoti. Kūriniai, neturintys eksponavimui reikalingų detalių, nepasportuoti ar kitaip techniškai netvarkingi, su fiziniais defektais eksponuoti nepriimami. Akademijos muziejus taip pat turi teisę nepriimti eksponuoti kūrinius, galinčius sukelti jų eksponavimo techninę riziką.
Už parodos kūrinių priežiūrą ir saugumą nuo jų priėmimo iki Taisyklėse nustatyto jų atsiėmimo laiko atsako Akademijos muziejus. Parodos kūriniui dingus arba parodos metu atsiradus jame fizinių pažeidimų, veikiama Akademijos muziejaus nuostatų 11.3.7 punkte nustatyta tvarka.
Kūriniams eksponuoti gali būti naudojama Muziejaus ir organizatoriaus (kuratoriaus) turima įranga bei techninės priemonės.
Eksponuojant parodą, jų rengėjams griežtai draudžiama kūrinių tvirtinimui, etiketažui naudoti medžiagas, galinčias palikti ženklių fizinių defektų ant Salių sienų ir naudojamo inventoriaus.


Į metinį planą įtrauktos parodos gali būti atšauktos jų organizatoriaus (arba kuratoriaus, autoriaus) iniciatyva. Apie tai Akademijos muziejus turi būti informuotas ne vėliau kaip trys mėnesiai iki numatytos planinės parodos atidarymo dienos. Parodos organizatorius (arba kuratorius, autorius) laiku neinformavę Akademijos muziejų apie neįvyksiančią parodą, du metus netenka teisės rengti Salėse kitą parodą.​


Baigiamosios nuostatos 

Parodos paraiška Akademijos muziejuje saugoma iki planinės parodos uždarymo dienos.
Šios taisyklės gali būti keičiamos, tikslinamos laikantis Akademijos statute nustatytos tvarkos.