Dizaino inovacijų centras

Projektas įgyvendinamas jungtinės veiklos pagrindu su Nacionaline švietimo agentūra.

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“

Pagrindinis projekto tikslas - skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas inovacijoms kurti ir bandyti ugdymo įstaigose, konsultacijoms teikti pasitelkiant technologijų žinių turinčius ir su sukurtomis priemonėmis gebančius dirbti mokytojus inovatorius ir ekspertus, kurie teiks pagalbą švietimo įstaigoms ir pedagogams, susiduriantiems su sunkumais naudojantis technologijomis ir skaitmeniniais ištekliais.

Projekto įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas švietimo sistemai veikti efektyviau bei gerinti mokymosi rezultatų kokybę pasitelkiant švietimo technologijos ir skaitmenines inovacijas.

Projekto būsena Įgyvendinamas
Projekto kodas Nr. 10-004-P-0001. 
Projekto suma 116 052,12 Eur
Atsakingas asmuo Audronė Drungilaitė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2023 - 2024 m.

Projekto veiklos

EdTech inovacijų kūrimo ir išbandymo platforma:

1. Naujausių edukacinių technologijų švietimo sektoriuje diegimas, sudarant sąlygas skaitmeninėms švietimo inovacijoms kurtis ir išbandyti.

2. Mokytojų inovatorių tinklo kūrimas, kuriant ir išbandant švietimo inovacijas.

3. Ekspertinė pagalba švietimo inovacijų kūrėjams kuriant ir išbandant skaitmeninius sprendimus švietimui.

4. Pedagoginių skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, sudarant galimybes pedagogams įgyti informatikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį arba įgyti papildomą dalykinę kompetenciją ir pedagogų bei aukštųjų mokyklų dėstytojų skaitmeninių kompetencijų gerinimas per neformaliuosius mokymus.

5. Pedagogų skatinimas vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą ir gerųjų praktikų sklaidą, dalyvaujant tarptautinėse stažuotėse ir bendradarbiaujant su kitų valstybių EdTech centrais ir platformomis.

Technologinių sprendimų, reikiamų skaitmeninių mokymo, studijų išteklių švietimo įstaigose sukūrimas (skaitmeninis turinys):

1. Skaitmeninių mokymo priemonių rengimas. Priemonės kuriamos dalykams, kurie neturi viešai prieinamo bendrojo ugdymo programas atitinkančio skaitmeninio turinio. Ypatingas dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių turinčių, gabių, tautinių mažumų mokyklose besimokančių mokinių, lituanistinių mokyklų mokinių grupių poreikiams.

2. Studijų dalykų skaitmeninimas. Projekto metu skelbiamas kvietimas aukštosioms mokykloms siūlyti skaitmeninamų dalykų, modulių, užduočių, laboratorinių darbų (toliau – studijų turinys) sąrašą pagal pateiktus apimties, kokybės, viešinimo ir kitus reikalavimus.

3. Nuotolinio / mišraus ugdymo prototipo sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas; hibridiniam mokymui skirtos įrangos įsigijimas, kurios reikia aprūpinant klases bei auditorijas.

4. Hibridiniam mokymui skirtos įrangos įsigijimas, kurios reikia aprūpti mokyklas ir aukštųjų mokyklų auditorijas.

    


Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ Nr. 13.1.1-CPVA-K-703-04-0002
 

Kompetencijos centrų veiklos skatinimas: Vilniaus dailės akademijos antreprenerystės programa

Apie projektą išsamiai: https://www.inoakademija.lt/

Projekto būsena Įgyvendinamas
Projekto kodas 13.1.1-CPVA-K-703-04-0002
Projekto suma 689 524,18 Eur
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021-04-28 - 2023-08-31
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

Projekto tikslas - didinti Vilniaus dailės akademijos žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mąstą. Projektu numatoma diegti antreprenerystės veiklas ir išspręsti šiuos iššūkius: ženkliai sustiprinti VDA antreprenerystės kultūrą, įtraukti tyrėjus į antreprenerystės veiklas, parengti MTEP produktus vystymui ir komercinimui, paruošti MTEP produktus visuomenės pristatymui, pristatyti MTEP produktus vietos ir tarptautiniu mastu. Projektas atliepia tiek Vilniaus dailės akademijos strateginius tikslus, tiek nacionalinius bei Europos Sąjungos strateginius inovacijų sektoriaus iššūkius ir tikslus.


Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
 
Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro veiklos plėtra
 
Projekto kodas

Nr. 13.1.1-CPVA-K-703-04-0002

Projekto būsena Įgyvendinama 
Projekto išlaidų suma 656.052,18 eurų
Skirtas finansavimas 656.052,18 eurų
Atsakingas asmuo Marius Urbanavičius  
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018-02-13 - 2021-05-31
 

Projekto tikslas

Skatinti Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA) Dizaino inovacijų centro veiklą, siekiant aktyvesnio mokslo ir verslo bendradarbiavimo, tokiu būdu ženkliai padidinant sutarčių su ūkio subjektais vertę. Šiuo metu nepakankamas VDA mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų komercinimas, nes Dizaino inovacijų centrui trūksta išteklių, yra poreikis didinti kompetenciją. Projekto metu bus sukurtos 6 naujos darbo vietos – 3 Vilniuje ir po vieną Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose. Bus nupirkti darbui reikalingi baldai ir įranga. Bus vystomas bendradarbiavimas su esamais partneriais ir naujų tarptautinių partnerių paieška. Bus parengta žinių ir technologijų perdavimo ir intelektinės nuosavybės apsaugos strategija, komunikacijos strategija, standartizuoti ir įdiegti MTEP rezultatų komercinimo procesai, vykdoma aktyvi MTEP rezultatų komercinimo veiklos sklaida ir kitos būtinos veiklos. Tikimasi, kad po projekto įgyvendinimo darbuotojai atpažins potencialą turinčias MTEP rezultatų idėjas ir sėkmingai jas komercializuos.