Dizaino inovacijų centras

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ Nr. 13.1.1-CPVA-K-703-04-0002
 

Kompetencijos centrų veiklos skatinimas: Vilniaus dailės akademijos antreprenerystės programa

Apie projektą išsamiai: https://www.inoakademija.lt/

Projekto būsena Įgyvendinamas
Projekto kodas 13.1.1-CPVA-K-703-04-0002
Projekto suma 689 524,18 Eur
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021-04-28 - 2023-08-31
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

Projekto tikslas - didinti Vilniaus dailės akademijos žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mąstą. Projektu numatoma diegti antreprenerystės veiklas ir išspręsti šiuos iššūkius: ženkliai sustiprinti VDA antreprenerystės kultūrą, įtraukti tyrėjus į antreprenerystės veiklas, parengti MTEP produktus vystymui ir komercinimui, paruošti MTEP produktus visuomenės pristatymui, pristatyti MTEP produktus vietos ir tarptautiniu mastu. Projektas atliepia tiek Vilniaus dailės akademijos strateginius tikslus, tiek nacionalinius bei Europos Sąjungos strateginius inovacijų sektoriaus iššūkius ir tikslus.


Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
 
Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro veiklos plėtra
 
Projekto kodas

Nr. 13.1.1-CPVA-K-703-04-0002

Projekto būsena Įgyvendinama 
Projekto išlaidų suma 656.052,18 eurų
Skirtas finansavimas 656.052,18 eurų
Atsakingas asmuo Marius Urbanavičius  
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018-02-13 - 2021-05-31
 

Projekto tikslas

Skatinti Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA) Dizaino inovacijų centro veiklą, siekiant aktyvesnio mokslo ir verslo bendradarbiavimo, tokiu būdu ženkliai padidinant sutarčių su ūkio subjektais vertę. Šiuo metu nepakankamas VDA mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų komercinimas, nes Dizaino inovacijų centrui trūksta išteklių, yra poreikis didinti kompetenciją. Projekto metu bus sukurtos 6 naujos darbo vietos – 3 Vilniuje ir po vieną Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose. Bus nupirkti darbui reikalingi baldai ir įranga. Bus vystomas bendradarbiavimas su esamais partneriais ir naujų tarptautinių partnerių paieška. Bus parengta žinių ir technologijų perdavimo ir intelektinės nuosavybės apsaugos strategija, komunikacijos strategija, standartizuoti ir įdiegti MTEP rezultatų komercinimo procesai, vykdoma aktyvi MTEP rezultatų komercinimo veiklos sklaida ir kitos būtinos veiklos. Tikimasi, kad po projekto įgyvendinimo darbuotojai atpažins potencialą turinčias MTEP rezultatų idėjas ir sėkmingai jas komercializuos.