• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  XX a. 6 – 8  deš.  L i e t u v o s  k i n o  d a i l ė


  Dėstytojai:

  lekt. Donata Jutkienė


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Supažindinti su XX a. 6 – 8 dešimtmečio kino daile. Įvardinti, kokią vietą užima konkretaus menininko kuriami kino filmų scenovaizdžiai jo personalinės kūrybos kontekste, o taip pat XX a. 6 – 8 dešimtmečio kino istorijoje ir to meto Lietuvos kultūros fone.
  Baigęs/išklausęs mokymo programą dalyvis turi žinoti/gebėti: suprasti kino dailę ir jos svarų indėlį į Lietuvos meno fondą; gebėti identifikuoti ir suvokti kino filmo, kino dailės ir tuometinio kultūrinio ir politinio konteksto įtakas ir santykį.

  Trumpa programos anotacija

  Kino dailininko kūriniai užima specifinę vietą keliuose kontekstuose, tad užsiėmimų metu kino dailė ir kino dailininkas bus aptariami trimis požiūriais: vaizduojamosios dailės, laiko bendrų tendencijų ir stiliaus krypčių; kino dailės vietos personalinėje dailininko kūryboje; Kino dailės vieta režisūriniuose filmo realizacijos poreikiuose. Užsiėmimų metu teorinės žinios bus pagrindžiamos konkrečių filmų peržiūromis.

  Mokymo metodai

  Praktiniai užsiėmimai, analizė, diskusija.

  Kursų trukmė

  10 užsiėmimų, po 2 akademines valandas. 

  * kursai vyks susidarius ne mažiau nei 5 asmenų grupei.