Dailės istorija ir teorija

Programos kodas

6211NX005

Kvalifikacinis laipsnis

Humanitarinių mokslų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Dailėtyros magistro studijų programos tikslas – parengti dailės ir architektūros istorijos bei teorijos specialistus, kurie geba savarankiškai iškelti mokslinę hipotezę ir atlikdami tyrimą spręsti originalią problemą, remdamiesi šiuolaikinėmis tyrimo metodologijomis ir teorijomis. Bendradarbiaudami su parodas rengiančiomis institucijomis, paveldosaugos organizacijomis ir kultūrinės žiniasklaidos priemonėmis, o taip pat dalyvaudami mokslininkų grupių darbe magistrantai išmoksta dirbti tarpdisciplininėje komandoje, savarankiškai spręsti vadybines, mokslines ir kūrybines problemas, perteikti savo žinias bei įžvalgas žodžiu ir raštu ir įgyvendinti savo kūrybines idėjas. Absolventai gali tęsti studijas III pakopoje.

Studijų programos anotacija

Dailėtyros magistrantūros studijų programos tikslas – parengti dailės ir architektūros istorijos bei teorijos specialistus, kurie, giliai išmanydami pasirinktą dailės ar architektūros sritį, geba savarankiškai iškelti mokslinę hipotezę ir atlikti originalų tyrimą taikydami šiuolaikines tyrimo metodologijas ir teorijas. Dirbdami su dailės, fotografijos ir architektūros istorijos šaltiniais, magistrantai mokosi sieti tyrimo objektą su platesniais kultūros procesais, socialiniais reiškiniais ir filosofinėmis kategorijomis. Studentams sudaromos sąlygos įsitraukti į kultūrinės ir bendrosios žiniasklaidos dailėtyrinį diskursą, bendradarbiauti su parodas rengiančiomis institucijomis bei paveldosaugos organizacijomis. Rengdami informaciją dailės ir architektūros leidiniams bei institucijų internetinėms svetainėms, ruošdami pranešimus konferencijoms, rašydami dailės kritikos tekstus, dirbdami archyvuose ir muziejų fonduose, dalyvaudami mokslinių tyrimų projektuose bei kuruodami parodas, studentai išmoksta integruotai taikyti dailėtyros žinias, spręsti praktines ir mokslines problemas, apibendrinti ir perteikti tyrimo metu gautą informaciją ir savo įžvalgas žodžiu bei rašydami kritikos, pristatomuosius, analitinius tekstus, inicijuoti originalius kultūrinius projektus. 
Baigę studijas menotyros magistrai geba dirbti tarpdisciplininėje komandoje, savarankiškai spręsti vadybines, mokslines ir kūrybines problemas dirbdami mokslo ir mokymo institucijose, muziejuose, galerijose, kūrybinėse organizacijose, leidyklose, žiniasklaidoje, paveldosaugos, reklamos, administravimo, diplomatijos ir turizmo srityse. Daugelis absolventų įgyvendina savo kūrybinius, mokslo ir švietimo projektus, verčia iš užsienio kalbų ar turi savo verslą. 
Programos privalumas – galimybė plėtoti savo mokslinius interesus mokantis iš geriausių savo srities specialistų Lietuvoje, realizuoti savo kūrybines idėjas dirbant kartu su kartu studijuojančiais menininkais. 
Stojantieji į magistrantūros programą turi būti baigę bakalauro studijas, žinoti dailės bei architektūros istoriją ir šiuolaikinio meno procesus, formuluoti individualius dailėtyrinius interesus, gebėti naudotis profesine literatūra užsienio kalbomis. Absolventai gali tęsti studijas III pakopoje. 

Profesinės karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti mokslo, mokymo ir studijų institucijose, muziejuose, žiniasklaidoje, galerijose ir kitose parodas organizuojančiose įstaigose, kūrybinėse sąjungose; dirbti reklamos, administravimo, turizmo srityse, įgyvendinti laisvus kūrybinius projektus, versti iš užsienio kalbų ir eksponuoti savo meninę kūrybą.

Studijų programos vadovė ir rengiantis padalinys

doc.dr. Rasa Butvilaitė
Vilniaus fakultetas, Dailės istorijos ir teorijos katedra

Išsamiau