Dailės istorija ir teorija

Dailės istorijos ir teorijos studijų programa

magistro baigiamasis darbas

3 semestras – atmintinė

Studentas: vardas ir pavardė

Pavadinimas: Trumpai suformuluojama tyrimo problema, jei reikia, pavadinimas patikslinamas paantraštėje

Darbo vadovas: pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė

Dėstymas (12 – 15 lapų): vienas arba du skyriai, kurių pavadinimas ir turinys aiškiai siejasi su įžangoje išsikeltais uždaviniais ir metodais. Skyrių turinys – tai atsakymų, į išsikeltus uždavinius ir suformuluotus metodologinius klausimus paieška, interpretuojant šaltinius ir/ar remiantis kitų autorių tyrimais.

Šaltiniai ir literatūra (apimtis neribojama). Šaltinių ir literatūros abėcėlinis sąrašas su išsamiais archyviniais ar bibliografiniais duomenimis.

Pastaba:

Darbas privalo būti parašytas sklandžia lietuvių kalba, be klaidų, 12 dydžio šriftu, 1,5 eilučių intervalu. Apimtis – 12 – 15 lapų arba ne mažiau kaip 21600 ženklų.

Rašant darbą rekomenduojama vadovautis VDA leidyklos parengtu publikacijų rengimo aprašu, http://leidykla.vda.lt/download//publikaciju_rengimo_principai.pdf

Vertinimas

Darbas vertinamas balais (VDA studijų reglamentas, Nr. 10.2)

Reikalaujamų žinių procentinė išraiška

Balas

Žodinis galutinio pažymio pavadinimas

Vertinimo pasekmės

95-100

10

Puikiai

Teigiami įvertinimai

85-94

9

Labai gerai

 

 

75-84

8

Gerai

 

 

65-74

7

Pakankamai

 

 

55-64

6

Patenkinamai

 

 

50-54

5

Silpnai

 

 

40-49

4

Nepakankamai

Neigiami įvertinimai

30-39

3

Blogai

 

 

20-29

2

Labai blogai

 

 

0-19

1

Visai blogai

 

 

Darbo įvertinimas – vertinimo kriterijų aritmetinis vidurkis, jei visi balai teigiami. Bent vienas neigiamas balas reiškia, kad darbas vertinamas neigiamai.

Vertinimo kriterijai

Balas

Turinys

 1. Literatūros tyrimo išsamumas

 

 1. Šaltiniotyros kompetencijos

 

 1. Tyrimo metodų tinkamumas ir taikymo nuoseklumas

 

 1. Pavyzdžių pakankamumas

 

 1. Pavyzdžių atrankos ir panaudojimo tikslingumas

 

 1. Tyrimo rezultatų interpretavimo gilumas ir išsamumas

 

 1. Skyriaus išvadų pagrįstumas

 

Struktūra

 1. Struktūros logiškumas

 

 1. Dėstymo nuoseklumas

 

Pateikimas

 1. Pateikimo kultūra

 

 1. Literatūros ir šaltinių naudojimo bei citavimo korektiškumas

 

 1. Raštingumas: sklandumas, stiliaus tinkamumas, kalbos taisyklingumas, sąvokų tikslumas

 

 1. Darbo pateikimo terminų laikymasis

 

Darbo įvertinimas