Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

„M e n o  l a u k a s  p l a t u s“


Dėstytojai:

doc. dr. Odeta Žukauskienė,
doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė,
doc. dr. Stanislovas Mostauskis


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Pristatyti meno lauką kaip vieną svarbiausių ideologijų, formuojančių mąstyseną; suteikti galimybę susipažinti su svarbiausiomis XIX a. pab. - XXI a. pasaulėžiūros idėjomis bei jų poveikiu Vakarų vizualiesiems menams; atskleisti estetinio suvokimo, estetinio objekto ir estetinio vertinimo savitumą.
Baigęs/išklausęs mokymo programą dalyvis gebės:
- naudoti fundamentalias estetikos ir šiuolaikinio meno sąvokas; 
- atpažinti ir apibūdinti konceptualųjį meną ir jo kryptis;
- kritiškai analizuoti konceptualiojo meno kūrinius, remiantis šiuolaikinėmis meno teorijomis;
- gebės remtis psichoanalitines idėjas ir XX a. Vakarų sociokultūrines slinktis aptariančiomis teorijomis;
- suvokti meninę fotografiją ir kaip savarankišką meno bei komunikacijos formą, ir kaip Europos kultūros istorijos konteksto sudėtinę dalį;
- analizuoti bei skaityti šiuolaikinės ir paveldo architektūros koreliacijas. 

Trumpa programos anotacija

Tai plataus profilio, įvairias meno sritis apimantis modulis, skirtas išsilavinusio ir menu besidominčiojo asmens akiračio plėtrai. Paskaitos bendrais bruožais supažindina su postmoderniuoju mene, atskleidžia stilistinius ypatumus, kaitos tendencijas, ryškesnius kūrėjus, jų kūrybos savitumus. 

Mokymo metodai

Paskaitos, atvejo analizė, diskusija.

Kurso trukmė

36 akademinės valandos

* kursai vyks susidarius ne mažiau nei 7 asmenų grupei.