Institute of Art Research

Dr. Dalia Klajumienė

dalia.klajumiene[at]vda.ltPhoto: Rimas Akutaitis

Art historian, senior research fellow at the Institute of Art Research of the Vilnius Academy of Arts, the head of the Institute since 2019. From 2021, a full member of the Lithuanian Academy of Sciences.

The fields of her scientific interests are: Lithuanian art from the 16th to the early 20th century; interior décor of secular buildings; history of industrial art products; registering and protection of cultural heritage.
She has published four monographs, more than 80 scientific and more than 50 popular science articles on the topics of art history and heritage protection. She took part in implementing more than ten scientific projects and was a project leader in five of them.
She gives lectures for the students of the Vilnius Academy of Arts and the History Faculty of Vilnius University, is an academic advisor for Master’s and Bachelor’s graduation works, and for postgraduate students in art research.
An expert in fundamental research works and applied projects of heritage preservation and maintenance.

Award

In 2017 she was awarded the Lithuanian Science Prize for a series of works The Lithuanian Heritage of Secular Interiors from the Second Half of the 18th Century to the Early 20th Century: Research on Décor Elements.


RESEARCH PROJECTS

2023–2027 – Kūrybinis tarpdisciplininis Naujojo Europos Bauhauzo – NEB tyrimų centras/ Creative interdisciplinary research centre for the NEW European Bauhaus – NEB (Nr. S-A-UEI-23-3)

2022–2024 – Local and Imported Tiles in Lithuania in the 19th and the first half of the 20th Century – Manufacturers and Marking of Products (Nr. S-LIP-22-57).

2019 – Cultural heritage as a guarantor of human and state freedom – experiences of Lithuania and Ukraine.

2012–2014 – Interior Décor Elements of Vilnius Residential Houses from Classicism to Modern (Nr. LIT-7-18; LIT-9-23).

2010–2011 – Vilnius Artistic Milieu. Cultural Identity Research (Nr. MIP-11/2010).

2006–2009 – Ancient Monasteries of Lithuania.


BIBLIOGRAPHY

Monographs

Klajumienė Dalia, Rimvydas Laužikas, Dominikonų palikimas Palėvenėje ir Skapiškyje // The Dominican legacy in Palėvenė and Skapiškis, Kupiškio etnografijos muziejus, 2023 (ISBN 978-609-8128-14-7) https://drive.google.com/file/d/1EkOaLDjUxoa6EcKvXFJctVKjl2rOf1i9/view?usp=drive_link

Vilniaus gyvenamųjų namų interjero dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno [Interior Décor Elements of Vilnius Residential Houses from Classicism to Modern (Summary)]. Vilnius, 2015.

Tapyti altoriai (XVIII a.–XIX a. I p.): nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai [Painted Altars (eighteenth – first half of the nineteenth century): Endangered Artworks from the Churches of Lithuania (Summary)]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.

XVIII a. sienų tapyba Lietuvos bažnyčių architektūroje [Eighteen-century Mural Paintings within Church Architecture of Lithuania (Summary)]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004.

Scientific articles

„Pirmavaizdis ir gaminys: XIX a. – XX a. pirmos pusės koklinių krosnių ir židinių atvejis” [The Prototype and an Artefact: The Case of Tile Stoves and Fireplaces from the Nineteenth to the Furst Half of the Twentieth Century (Summary)], in: AAAV, t. 110–111: Vaizdas ir daiktas: ištakos, funkcijos, pėdsakai/ Image and Thing: Origins, Functions, Traces, editor Giedrė Mickūnaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2023, p. 429–457; DOI: 10.37522/aaav.110-111.2023.182 https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_110-111/Acta_110_111_14.pdf
https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav110-111

„Koklių pasiūla ir gamintojai Klaipėdos krašte XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje“ [Stove Tile Supply Patterns and Manufacturers in the Klaipėda Region in the Late 19th and Early 20th Century (Summary)], in: Archaeologia Urbana I. Koklinių krosnių fenomenas: tarp praktinės naudos ir kultūrinės tradicijos, ed. Raimonda Nabažaitė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2022, p. 37–71.

”Historical Data about Tile Manufacturers in the Northern Part of East Prussia in the Nineteenth to the Mid-twentieth century”, in: Acta Aacademiae Artium Vilnensis, 104: Architektūrinė keramika: apdailos medžiagos, funkcinė įranga, meno kūriniai/ Architectural Ceramics: Finish Meterials, Functional Equipment, Artworks, ed. Dalia Klajumienė, Vilnius: VDA leidykla, 2022, p. 73–123. https://aaav.vda.lt/journal/article/view/95/102

 „Impact of Commercial Gardening on Cultural Landscape of the 19th – Early 20th Century: The Case of Vilnius”, in: Latvijas Zinātņu Akadēmijas: Vēstis, Riga, 2020, nr. 2, p. 98–116. http://www.lasproceedings.lv/wp-content/uploads/2020/07/5_Dalia-Klajumiene.pdf

 „Бывшая часовня Св. Александра Невского в Вильнюсе и находки архитектурной керамики братьев Бонафеде“ [St. Alexander Nevsky Chapel in Vilnius and Architectural Ceramics by the Bonafede Brothers (Summary)], in: Архитектурная керамика мира / Architectural Ceramics of the World, 4, Санкт Петербург, 2020, p. 52–60.

„Brolių Bonafede meninis palikimas Lietuvoje” [The Artistic Heritage of Brothers Bonafede in Lithuania (Summary)], in: Kultūros paminklai, 24, Vilnius: Savastis, 2020, p. 107–117.

 „Atmintis apie dominikonus Skapiškyje ir bažnytinės dailės palikimas“ [The Dominicans in Skapiškis and Art Heritage of their Church (Summary)], in: Skapiškis: senovė ir dabartis, ed. Aušra Jonušytė, Kupiškis: Kupiškio etnografinis muziejus, 2019, p. 125–155. https://drive.google.com/open?id=1BJkBMeVB-fiV5HLOZW1HmWWnwW6hk6xB

Dalia Klajumienė, Aelita Bielinytė, „Tiškevičių rūmų Vilniuje, Trakų g. 10, krosnių restauravimas ir gamintojų identifikacija“ [Conservation of Stoves in the Tyszkiewicz Palace at 10 Trakų st. in Vilnius and Identification of Manufacturers (Summary)], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 92–93: Restauravimo laboratorija / Conservation Laboratory, ed. Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, p. 140–178. http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta%2092_93/Acta_2019_170x240mm_Klajumiene.pdf

„Oсобенности продукции и наследие вильнюсской кафельной фабрики Мерейно и Либо” [Product Features and Legacy of the „Mereyno and Libo“ Ceramic Factory (Summary)], in: Архитектурная керамика мира / Architectural Ceramics of the World, 3, Санкт Петербург, 2019, p. 42–57. https://drive.google.com/open?id=1BogPTgfPPECeiLsw3fBXKMg7UkQ6KMBF

„Architectural Ceramics of Vilnius Homes: Local and Imported Industrial Products and their Attribution in the19th – early 20th Century”, in: Архитектурная керамика мира / Architectural Ceramics of the World, 2, Санкт Петербург, 2018, p. 46–87.
DK_Architectural Ceramics of the World.pdf - „Google“ diskas

 “Miesto sodo“ idėjos ir praktikos atgarsiai XIX a. Vilniaus interjeruose“ [The Echoes of the Idea and Practice of a  “City Garden” in Nineteenth-Century Vilnius Interiors (Summary)],  in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 88–89: Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje / Gardens: Traditions, Images and Symbols in Lithuanian Culture, ed. Rūta Janonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, p. 141–170. http://leidykla.vda.lt/Files/file/ACTA_88_89/09_D_Klajumiene_141_170p_Acta_88.pdf

„Vilniaus miesto salės (dab. Lietuvos nacionalinė filharmonija) Didžiosios koncertų salės apdaila: XX a. pradžios autorinis sprendimas ir vėlesnė kaita“ [Decoration of the Great Concert Hall of Vilnius City Hall Palace (Current Lithuanian National Philharmonic Hall): Authorial Solution of the beginning of the 20th century and Later Changes (Summary)], in: Kultūros paminklai, 22, Vilnius: Savastis, 2018, p. 60–75.

„Pacų rūmų Vilniuje, Didžiojoje g. 7, XVI a. – XX a. pirmos pusės dekoro elementų atodangos“ [The Exposed Elements of Interior Decor from the Sixteenth to the First Half of the Twenttieth century in the Pac Palace at 7 Didžioji st. in Vilnius (Summary)], in: Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: Skiriama Nijolei Lukšionytei, Kaunas: VDU leidykla, 2017, p. 112–133.

 „Palėvenės sakralinio ansamblio architektūra ir dailės paminklai“ [Development of the Dominicans' Architectural Ensemble and Art Works in Palėvenė (Summary)], in: Kupiškio kraštas. Lietuvos valsčiai, Vilnius, 2016, p. 212–234. https://llt.lt/pdf/kupiskis/kupiskis-1_istorija-2013.pdf

 „Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios architektūra ir dailės kūriniai“, in: Kupiškio kraštas. Lietuvos valsčiai, Vilnius, 2016, p. 335–361. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2016~1504623691486/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content

„Skaljolos (it. scagliola) dekoro mada ir Lietuvos atvejis“, in: Spalvų alchemija. Skaljolos meno kūriniai iš Biancho Bianchi kolekcijos Florencijoje, ed. Daiva Mitrulevičiūtė, Vilnius, 2015, p. 15–25.

„Moderno ornamentinis dekoras Vilniaus gyvenamųjų namų interjeruose: idėjų sklaida ir ornamentų pavyzdžiai“ [Ornamental decor in Art Nouveau style in the interiors of Vilnius residential houses: spread of ideas and samples of ornaments (Summary: https://www.lituanistika.lt/content/60846)], in: Ornamentas: XVI–XX a. I p. paveldo tyrimai, ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius, 2014, p. 323–378.

„Linoleumas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios vilniečių namuose: praktinė nauda ir estetika“ [Linoleum in the Houses of Vilnius Residents of the Late 19th – Early 20th century: Practical advantage and Aesthetics (Summary)], in: Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas, ed. Dalia Klajumienė, Vilnius, 2014, p. 198–215. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2014~1486470137031/J.04~2014~1486470137031.pdf

„Ołtarz iluzjonistyczny w kaplicy na cmentarzu Bernardyńskim“, in: Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810–2010, Vilnius, 2013, p. 193–199.

„The Bernardine Complex in Tytuvėnai: History, Architecture, Works of Art“, in: Lituanus, 2012 winter, volume 58:4, Chicago, p. 54–72. https://www.lituanus.org/2012/12_4_04Klajumiene.html

„Sienų apmušalų imitacija nuo gotikos iki moderno“ [Wallpaper imitation in interior decoration: from gothic to art nouveau architecture (Summary: https://www.lituanistika.lt/content/32559)], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 61: Tekstai apie dizainą: lietuviški ir tarptautiniai kontekstai, ed. Karolina Jakaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 11–44. http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_61/Acta%2061_Dalia_Klajumiene_11ir44psl_net.pdf

Klajumienė Dalia, Ewa Święcka, „The Wall Painting un the Franciscan Church of St John the Baptist in Holszany: History and Conservation Works“, in: Architectus. 2011, nr. 1 (29), p. 11–18. http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/29/29_02.pdf.

„Salantų (Gargždelės) kapinių koplyčia ir varpinė“ [Chapel and Belfry of Salantai (Gargždelės) Cemetery (Summary)], in: Žemaičių praeitis, 15: Salantų bažnyčia. Istorija, meno vertybės ir žmonės, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 243–263. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2011~1367177789748/J.04~2011~1367177789748.pdf

„The Expression of the Way of the Cross in the Formed Chuchyard of the Bernardine Ensemble in Tytuvėnai, in: IKON (Journal of Iconographic Studies), Vol. 3, ed. M. Vicelja-Matijašić, Rijeka, 2010, p. 365–372. http://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.IKON.3.93

„Pergolės ir treliažo motyvų raida Europoje ir ornamentų pavyzdžiai Vilniaus gyvenamųjų namų XIX a. sienų tapyboje“ [The Development of Pergola and Trellis Motifs in Europpe. Examples of Ornament in the 19th Century Wall Painting of Vilnius Dwelling Houses (Summary)], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai, ed. Rūta Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 67–87. http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta57_Klajumiene.pdf

„Popierinių apmušalų gamybos ištakos ir raida Vakarų Europoje bei jų naudojimas Lietuvos XVII–XX a. pradžios interjeruose“ [Origin and development of wallpapers in Western Europe and its usage in the interior of Lithuania in the beginning of 17th-20th centuries (Summary: https://www.lituanistika.lt/content/28150)], in: Kultūros paminklai, 15. Vilnius: Savastis, 2010, p. 102–126.

Klajumienė Dalia, Alvyra Vaitulevičienė, „XIX a. Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų polichrominis dekoras“ [Polychrome Interior Décor of Nineteenth-Century Residential Houses in Vilnius (Summary)], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė, ed. Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 87–106. http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_52/acta_52_87_106.pdf

Klajumienė Dalia, Neringa Šarkauskaitė, „2006–2008 m. atidengta ir restauruota XIX–XX a. pradžios sienų tapyba Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (Universiteto g. 7)“ [Wall paintings of the turn of the 19th-20th centuries uncovered and restored in the faculty of history of Vilnius university (Universiteto st 7) in 2006-2008 (Summary: https://www.lituanistika.lt/content/22919)], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė, ed. Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 107–122. http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_52/acta_52_107_122.pdf

„Religiniai XVIII–XIX a. ant stiklo tapyti paveikslėliai Lietuvoje“ [Religious 18th-19th century pictures on glass in Lithuania (Summary: https://www.lituanistika.lt/content/9578)], in: Religinės kultūros paveldo studijos, t. 2: Tridento visuotinio bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai, ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 433–454.

„Art history in Lithuania 2008“, in: Mākslas vēsture un teorija, 2009, nr. 12, p. 100–101.

„Vilniaus benediktinių Šv. Kotrynos bažnyčios XVIII a. relikvijorių rinkinys“ [Collection of the 18th century's reliquaries of the Benedictinian St. Catherine's church in Vilnius (Summary: https://www.lituanistika.lt/content/19411)], in: Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, ed. Liudas Jovaiša, Vilnius: Aidai, 2008, p. 237–250.

„Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia“; „Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia“; „Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia“; „Tytuvėnų Angelų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia ir bernardinų vienuolynas“; „Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia“, in: Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, ed. Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p. 11–23, 41–49, 209–217, 247–267, 299–307.

„Art history in Lithuania 2007“, in: Mākslas vēsture un teorija, 2008, nr. 10, p. 77–78.

„Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia“; „Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia“; „Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia“;

„Žygaičių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia“, in: Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai, ed. Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, p. 225–211, 240–246, 283–285, 286–293.

„Art history in Lithuania 2006“, in: Mākslas vēsture un teorija. 2007, nr. 8, p. 84–86.

[Griškabūdis. Kristaus Atsimainymo bažnyčios ansamblis]: „Eksterjero ir interjero sienų tapyba“, in: Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. VI: Šakių dekanatas, d. I: Barzdai – Lukšiai, ed. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, Vilnius: Gervelė, 2006, p. 164–172.

„XVIII a. ant altorių išstatomos relikvijorių „galerijos““ ["Galleries” of Reliquaries Placed on Altars in the 18th Century (Summary: https://www.lituanistika.lt/content/9943)], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 41: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje, ed. Tojana Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 59–93.

„Art history in Lithuania 2005“, in: Mākslas vēsture un teorija, 2006, nr. 5, p. 91–92.

„Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas“; „Tytuvėnai XX amžiuje ir šiandien“; „Garsūs Tytuvėnų žmonės“, in: Tytuvėnai. Istorija, kultūra, meno paminklai, ed. Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 37–60, 105–121, 123–129.

Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas (together with Svetlana Poligienė, Regimanta Stankevičienė, Asta Giniūnienė, Kazys Misius), Vilnius: Savastis, 2006.

„Laukuvos ir Požerės bažnyčių interjerų dekoro paveldas“, in: Laukuva, Vilnius: Versmė, 2005, p. 215–226. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2005~1367153120524/J.04~2005~1367153120524.pdf

„Kryžiaus kelio raiška Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ansamblio sienų tapyboje: išsaugojimo būtinybė“ [The Imagery of the Stations of the Cross in the murals of the quondam Bernardine ensemble in Tytuvėnai: the necessity of preservation (Summary: https://www.lituanistika.lt/content/926)], in: Meno istorija ir kritika, 1: Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės. Kaunas: VDU leidykla, 2005, p. 74–81.

„[Plungės] Bažnyčios altorių istorinė ir plastinė raida“; „[Tverų] Bažnyčios altorių ir sakyklos dekoras“; „[Kantaučių] Bažnyčios altoriai“; „[Lieplaukės] Bažnyčios altorių, krikštyklos ir sakyklos ansamblis“; „[Medingėnų] Bažnyčios altoriai“; „[Medingėnų] Bažnyčios senoji skulptūra“; „Platelių bažnyčios altoriai“; „Beržoro bažnyčios ir kapinių koplyčios altoriai“; „Gintališkės bažnyčios altoriai“, in: Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė / Sacral Architecture and Art in the Plunge Deanery,  ed. Adomas Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 69–76, 277–284, 327–335, 369–377, 423–429, 444–457, 512–518, 535–540, 563–568, (I book).

„[Tverų] Bažnyčios altorių ir sakyklos dekoras“; „[Kantaučių] Bažnyčios altoriai“; „[Lieplaukės] Bažnyčios altorių, krikštyklos ir sakyklos ansamblis“; „[Medingėnų] Bažnyčios altoriai“; „[Medingėnų] Bažnyčios senoji skulptūra“, in: Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. Rietavas,Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, ed. Adomas Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 73–80, 123–131, 165–173, 219–225, 240–253 (II book).

„Platelių bažnyčios altoriai“; „Beržoro bažnyčios ir kapinių koplyčios altoriai“; „Gintališkės bažnyčios altoriai“, in: Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė: Plateliai, Beržoras, Gintališkė, Šateikiai, Žemaičių Kalvarija, Gegrėnai, ed. Adomas Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 28–34, 51–56, 79–84, (III book).

„Bažnyčios altorių, sakyklos, krikštyklos plastika ir ikonografinė programa“; „Kontūrinis paveikslas „Jėzaus Kristaus nuėmimas nuo kryžiaus“; „Medinės skulptūros“; „Sienų tapyba ansamblio dekore“, in: Tytuvėnų Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas, ed. Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 119–146, 205–207, 237–254, 255–276.

„Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčios altorių istorinė ir meninė raida“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 28: Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai / Viešvėnai: History and Art Works, ed. Adomas Butrimas, Laima Spelskienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, p. 90–95.

„Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios altorių istorinė ir plastinė raida“ [Historical and Plastic Development of Altars at St. Virgin Mary of Immaculate Conception Church in Alsėdžiai (Summary: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2002~1367186207182/)], in: Alsėdžiai/ Žemaičių praeitis, 10, Vilnius, 2002, p. 73–81. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2002~1367186207182/J.04~2002~1367186207182.pdf

„XVIII a. – XIX a. pirmos pusės iliuziškai tapytų altorių retabulų rankraštiniai paliudijimai“, in: Kultūrologija, 9: Lietuvos menas. Permainų laikas, ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius: Gervelė, 2002, p. 77–92.

„XVIII a. proginių molbertinės tapybos kūrinių sandara ir funkcionavimas“ [Structure and Function of Occasional Panel Paintings from the Eighteenth Century (Summary)], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 27: Vaizdas ir pasakojimas, ed. Ieva Pleikienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 105–123.

„Barokinių iškilmių dekoracijų įtaka iliuzinių altorių raiškai bei paplitimui Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ [Influence of the baroque occasional decorations on the expression and spreading of the illusively painted altar retables in the Grand Duchy of Lithuania (Summary: https://www.lituanistika.lt/content/14880)], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 24: Tipas ir individas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kultūroje, ed. Jolita Liškevičienė ir Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 201–240.

„Liškiavos dominikonų bažnyčios interjero ikonografinė programa“ [Iconographic Program of Liškiava Dominican Church Interior (Interpretation attempts) (Summary)], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 25: LDK dailės tyrimai ir šaltiniai, ed. Tojana Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 115–133.

„Vilniaus dominikonų vienuolyno prie Šv. Dvasios bažnyčios pirmo aukšto koridoriaus XVIII a. II pusės sienų tapyba“ [Wall Murals of the Second Half of the 18th Century of the Corridor of the Ground Floor of the Dominican Cloister at Dominican Church of the Holy Spirit in Vilnius (Summary: https://www.lituanistika.lt/content/10012)], in: Menotyra, 2002, nr. 3, p. 9–17.

„XVIII a. iliuzinė retabulų tapyba Vilniaus sakralinėje architektūroje“ [Painting of illusive retables in 18th-century Vilnius churches (Summary: https://www.lituanistika.lt/content/15164)], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 21: Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys, ed. R. Butvilaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 141–152.

„Ružanų Švč. Trejybės bažnyčios Šv. Barboros koplyčios altorius – Aleksandro Mykolo Sapiegos meninės orientacijos atspindys“ [The Altar of St. Barbara's Chapel of Ružanai Holy Trinity Church as a Reflection of the Artistic Orientation of Aleksandras Mykolas Sapiega (Summary)], in: Menotyra, 2001, nr. 2, p. 36–40. http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-1002/2001/2/36-40.pdf

[Liškiava. Švč. Trejybės bažnyčia ir vienuolynas]: „Septyni altoriai ir sakykla“; „Sieninė tapyba“, in: Lietuvos sakralinės dailės katalogas, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. III: Lazdijų dekanatas. Vilnius: Gervelė, 1998, p. 190–206, p. 206–218.

Editor of scientific books

Acta Academiae Artium Vilnensis 108: Art and Architecture Conservation Training in Europe: Relevant Experiences and Mastering Conservation Methods, editors Dalia Klajumienė and Indrė Užuotaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2023, https://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/acta-academiae-artium-vilnensis-108
https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav108

Acta Academiae Artium Vilnensis, 104: Architektūrinė keramika: apdailos medžiagos, funkcinė įranga, meno kūriniai / Architectural Ceramics: Finish Materials, Fumctional Equipment, Artworks, ed. by Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2022. https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav104

Acta Academiae Artium Vilnensis, 97: Dvarų kultūra: erdvės, istorija, architektūros paveldas / Manor Culture: Spaces, History, Architectural Heritage, ed. by Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020. https://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/acta-academiae-artium-vilnensis-97

Acta Academiae Artium Vilnensis, 92–93: Restauravimo laboratorija / Conservation Laboratory, ed. by Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/restauravimo-laboratorija-conservation-laboratory

Acta Academiae Artium Vilnensis, 82: Pasaulietinių pastatų sienų tapyba: aktualios restauravimo teorijos, metodikos ir problemos / Mural Painting in Secular Buildings: Relevant Theories, Methods, and Problems of Testorations, ed. by Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, ISSN 1392-0316. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/pasaulietiniu-pastatu-sienu-tapyba-aktualios-restauravimo-teorijos-metodikos-ir-problemos-mural-painting-in-secular-buildings-relevant-theories-methods-and-problems-of-restoration

Acta Academiae Artium Vilnensis, 77–78: Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai / The Heritage of Art and Architecture: Research, Problems of Preservation and Expectations, ed. by Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/dailes-ir-architekturos-paveldas-tyrimai-issaugojimo-problemos-ir-lukesciai-the-heritage-of-art-and-architecture-research-problems-of-preservation-and-expectations

Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas / Secular Interiors: Idea, Décor, Design, ed. by Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1287594017/pasaulietiniai-interjerai-ideja-dekoras-dizainas

Acta Academiae Artium Vilnensis, 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė / The Art Work: Surface, Figure, Meaning, ed. by Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/meno-kurinys

Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, ed. by Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1295967993/kelmes-dekanatas

Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai [The Region of Tauragė: History, Culture and Treasures of Art], ed. by Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1295967993/taurages-krastas

Tytuvėnai. Istorija, kultūra, meno paminklai [Tytuvėnai. History, Culture, Art Works], ed. by Dalia Klajumienė. Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.

Tytuvėnų Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas [The Bernardine Church and Monastery in Tytuvėnai], ed. by Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004.

Acta Academiae Artium Vilnensis, 31: Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, ed. by Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.