Programos kodas

6211PX016

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Universitetinės II pakopos Stiklo meno ir dizaino studijų programos tikslas – parengti profesionalų meninio stiklo specialistą – menininką, gebantį analizuoti,vertinti ir interpretuoti meno reiškinius ir procesus plačiame kultūriniame kontekste, profesionaliai dirbti vaizduojamojo ir taikomojo meno srityse, taikyti verslumo, komandinio darbo ir lyderystės principus organizuojant individualų verslą ir dirbant savo profesinėje srityje.

Studijų programos anotacija

Stiklo meno ir dizaino magistrantūros studijų programa suteikia universitetinį išsilavinimą, žinias ir gebėjimus profesionalaus menininko praktikai. Baigę šią magistro studijų programą, absolventai bus pasirengę tęsti aukštesnės pakopos (doktorantūros) universitetines studijas, gebės taikyti savo žinias šiuolaikinės rinkos sąlygomis ir reikštis kaip kritiškai bei konceptualiai mąstantys kūrėjai tiek Lietuvos, tiek tarptautinėje meninėje erdvėje (dalyvauti parodose, konkursuose), kurti ir įgyvendinti tarpdiscipliniškus meninius projektus. Pagrindinis Stiklo meno ir dizaino magistro programos uždavinys - parengti tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkančius stiklo menininkus, gebančius savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus, kritiškai - analitiškai vertinti ir interpretuoti meninius ir kultūrinius reiškinius bei procesus plačiame vietiniame ir tarptautiniame kultūriniuose kontekstuose, gebančius naudoti novatoriškus problemų sprendimo būdus, vystyti profesinę kūrybinę veiklą tiek individualią, tiek tarpdisciplininiame kolektyve; konkurentabilius vietinėje ir tarptautinėje rinkose bei pasirengusius tęsti studijas meno doktorantūroje arba dirbti stiklo edukacijos srityje.

Profesinės karjeros galimybės

Absolventai gali vystyti profesinę kūrybinę veiklą tiek individualią, tiek tarpdisciplininiame kolektyve; konkuruoti vietinėje ir tarptautinėje rinkose, dirbti stiklo edukacijos srityje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

prof. Valmantas Gutauskas
Kauno fakultetas, 4D katedra

Išsamiau