• Naujienlaiškis
 • Apie programą

  Programos kodas

  6211PX010

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dizaino magistras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Tikslas

  Parengti tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkančius grafinio dizaino specialistus, gebančius savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus, kritiškai - analitiškai vertinti ir interpretuoti vizualinės komunikacijos ir grafinio dizaino reiškinius bei procesus plačiame vietiniame ir tarptautiniame kultūriniuose kontekstuose, gebančius naudoti novatoriškus problemų sprendimo būdus, vystyti profesinę kūrybinę veiklą tiek individualią, tiek tarpdisciplininiame kolektyve; gebančius profesionaliai dirbti grafikos dizaineriais ir kūrybos vadovais agentūrose, leidyklose, redakcijose, vidiniuose įstaigų dizaino bei rinkodaros padaliniuose ir t.t.; konkurentabilius vietinėje ir tarptautinėje rinkose bei pasirengusius tęsti studijas meno doktorantūroje arba dirbti dizaino edukacijos srityje.

  Studijų programos anotacija

  Antros pakopos grafinio dizaino studijų programa siejasi su VDA misija ir raidos strategija, numatyta VDA Statute. Programa atitinka bendruosius Bolonijos deklaracijos (1999) principus: kreditų sistemą, socialinį aspektą, mobilumą, kvalifikacijos kėlimo, bendradarbiavimo svarbą, „Tuning“ (2006) projekto įžvalgas bei Dublino studijų pakopų aprašus (2004). Taip pat ši programa priklauso Valstybės prioritetinei kultūros sričiai. 
  Studijų metu gilinamos bendrosios ir dalykinės kompetencijos, suteikiama mokslo žinių ir kūrybinių įgūdžių, leidžiančių savarankiškai vykdyti meninius ir mokslinius tyrimus bei vystyti individualią kūrybinę strategiją, tikslingai tainakt išugdytus gebėjimus bei įgytas žinias savo profesinėje sferoje; akcentuojamas glaudus idėjos ir modernių technologijų ryšys bei įvairių mokslo ir meno sričių tarpdiscipliniškumas; išskiriamas konceptualumo ir mokslinės problematikos analizės gilumo samplaikos suvokimas, metodai, priemonės ir įgyvendinimas; bendradarbiaujant su kitais VDA padaliniais ir katedromis, Lietuvos ir Europos universitetais, skatinamos interdisciplininės studijos, kurios suteikia studentams galimybę ne tik gilinti, bet ir praplėsti magistrantūros studijų lauką. 
  Baigęs antrosios pakopos studijas absolventas įgyja tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkančius grafinio dizaino specialisto kompetencijas: gebėjimą savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus; kritiškai - analitiškai vertinti ir interpretuoti vizualinės komunikacijos ir grafinio dizaino reiškinius bei procesus plačiame vietinėje ir tarptautinėje kultūrinėje plotmėje; profesijos srityje spręsti sudėtingas socialines, mokslines ir etines problemas; suvokti savo, kaip grafinio dizaino profesionalaus kūrėjo, socialinę atsakomybę ir priimti etiškus bei socialiai atsakingus sprendimus; naudoti novatoriškus dizaino problemų sprendimo būdus ir tobulinti specialybines bei tarpdisciplinines žinias, įgūdžius, gebėjimus ir suvokimą sprendžiant problemas naujoje, nepažįstamoje aplinkoje ar platesniuose kontekstuose; profesionaliai taikyti komunikacinius įgūdžius prezentuojant problemos aktualumą ir sprendimą tiek specialistams, tiek platesnei auditorijai; atsakingai vystyti profesinę kūrybinę veiklą tiek individualiai, tiek tarpdisciplininiame kolektyve; konkuruoti vietinėje ir tarptautinėje rinkose; tęsti studijas meno doktorantūroje, dirbti dizaino edukacijos srityje, suvokiant lavinimosi ir profesinės kompetencijos palaikymą, tobulinimą bei privalumus. 

  Profesinės karjeros galimybės

  Grafinio dizaino magistrantūros programos absolventų pasirengimas atitinka grafikos dizainerio tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją. Absolventai dirba grafikos dizaineriais ar kūrybos vadovais agentūrose, leidyklose ir redakcijose, vidiniuose įstaigų dizaino bei rinkodaros padaliniuose, taip pat - mokslo institucijose edukacijos srityje, kuria savo įmones arba dirba laisvai samdomais dizaineriais. Sparčiai augantis e-verslas ir technologinės galimybės plečia lokalios erdvės ribas ir leidžia dirbti katedros absolventams visame pasaulyje (on-line) iš savo studijų. Įgiję pedagoginę kvalifikaciją gali dirbti dailės mokytojais.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  Prof. Virgilijus Trakimavičius
  Kauno fakultetas, Grafinio dizaino katedra

  Išsamiau