Studijų programos tikslas

Parengti tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkančius pramoninio dizaino
specialistus,gebančius savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus, kritiškai-analitiškai vertinti
ir interpretuoti dizaino reiškinius, procesus plačiame vietiniame ir tarptautiniame
kontekstuose,gebančius naudoti novatoriškus problemų sprendimo būdus, vystyti profesinę
kūrybinę veiklą tiek individualią,tiek tarpdisciplininiame kolektyve, gebančius profesionaliai
dirbti dizaineriais ir kūrybos vadovais agentūrose, dizaino padaliniuose ir pasirengusius
tęsti studijas meno doktorantūroje arba dirbti dizaino edukacijos srityse.

Studijų metu lavinamas tarpdisciplininis, konceptualus, analitinis mąstymas,
atskleidžiantis studento gebėjimus integruotis dizaino praktinėje ir teorinėje plotmėse,
sprendžiant šios meno srities problematikas mokslinėje terpėje. 


Studijų metodai

  • Diskusijos grindžiamos įžvalgomis ir problemų sprendimu, pagrįstos grupiniu darbu;
  • Teorinis ir praktinis mokymasis darbo vietoje, akcentuojant dėstytojo vadovavimą, kuriame naudojami įvairūs studijų metodai;
  • Mokslinis ir meninis tiriamasis darbas, aktualios medžiagos analizė, pagrindžiant įžvalgomis ir moksliniais-meniniais tyrimais;
  • Kūrybinė interpretacija ir eksperimentai, naudojant laboratorinę praktiką;
  • Projektavimas, grindžiamas įžvalgomis, problemų sprendimu ir meniniais-moksliniais tyrimais;
  • Technologiniai projektų realizacijos mokymai naudojant laboratorinę praktiką;
  • Praktinės pratybos, vieši darbų aptarimai ir gynimai, pagrįsti darbu grupėje.

Profesinės veiklos galimybės

Dizaino magistrantūros programos absolventų pasirengimas atitinka dizainerio tarptautinius
standartus ir magistro kvalifikaciją.
Absolventai dirba dizaineriais ar kūrybos vadovais pramoninio dizaino projektavimo įmonėse
bei rinkodaros padaliniuose, taip pat - mokslo institucijose edukacijos srityje, kuria savo
įmones arba dirba laisvai samdomais dizaineriais.
Įgyję pedagoginę kvalifikaciją gali dirbti dailės mokytojais.
Absolventai gali tęsti studijas mokslo ar meno doktorantūroje.

Išsamiau