Menotyros krypties doktorantūra

Priėmimo reikalavimai

Į Menotyros mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu. Atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Studijų trukmė

Iki 4 metų

Studijų kreditai

Doktorantūros studijų apimtis - ne mažiau kaip 30 kreditų. Kreditai gaunami studijuojant ne mažiau kaip 6 dalykus. Kreditai gali būti kaupiami ir dalyvaujant doktorantų tarptautinėse mokyklose, doktorantui esant dalinėse studijose užsienyje. Sprendimą dėl jų įskaitymo priima Komitetas. 

Studijų programa

Studijų programą sudaro privalomi studijų dalykai, kuriuos skiria Komitetas ir laisvai pasirenkami Menotyros mokslo krypties ar šakų ir gretimų mokslo krypčių doktorantūros studijų dalykai. Doktorantas iš doktorantūros studijų programos turi išklausyti privalomus, Komiteto nustatytus studijų dalykus. Kitus studijų dalykus doktorantas, suderinęs su Vadovu, atsižvelgiant į individualius mokslinių tyrimų poreikius, pasirenka iš Menotyros mokslo krypties Komiteto sudaryto pasirenkamų dalykų sąrašo. 

Doktorantams visus egzaminus privalu išlaikyti per pirmuosius dvejus doktorantūros studijų metus.
Kiekvienas doktorantas su vadovu parengia doktorantūros studijų programą ir mokslinių tyrimų planą. Kryptingus mokslinius tyrimus būtina pradėti nuo doktorantūros pradžios. Doktorantūros komitete doktorantas du kartus per metus yra atestuojamas, konstatuojama ar vykdomi studijų ar mokslinių tyrimų programos reikalavimai. 

Disertacija

Doktorantūros studijų metu doktorantas turi parengti ir apginti disertaciją. Mokslo daktaro disertaciją sudaro disertacijos tekstas, santrauka ir disertaciją teikiančio ginti asmens mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos. Kaip mokslo daktaro disertacija ginti gali būti teikiama ir mokslinė monografija, kurią Disertantas parašė be bendraautorių. Kartu teikiama monografijos santrauka. Šiuo atveju kitos mokslinės publikacijos teikiamos, jeigu jų reikia disertacijos temai atskleisti. 

 Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai:

  1. yra išlaikęs visus doktoranto darbo plane numatytus egzaminus;
  2. svarbiausius savo tyrimų rezultatus yra paskelbęs: ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių vienas paskelbtas tarptautiniame leidinyje, kurio daugiau nei pusė redakcinės kolegijos narių yra ne tos šalies, kurioje leidžiamas leidinys, atstovai arba mokslinėje monografijoje;
  3. savo tyrimų rezultatus yra pristatęs tarptautiniuose moksliniuose renginiuose;
  4. yra ne mažiau kaip tris mėnesius stažavęsis užsienio mokslo ir studijų institucijoje (institucijose) (rekomenduotina).

Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos humanitarinių mokslų srities menotyros krypties doktorantūros reglamentas