Dizaino krypties doktorantūra

Priėmimo reikalavimai

Asmenys į doktorantūrą priimami atviro konkurso būdu. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, pasiekę aukštų meninių rezultatų, pasižymintys originalia kūrybine pozicija, kritiniu mąstymu, dizaino krypties išmanymu, plačiu akiračiu ir gebantys argumentuotai formuluoti idėjas žodžiu ir raštu.

Studijų trukmė

Ne ilgesnė, kaip 4 metai

Studijų kreditai

Bendra doktorantūros apimtis turi sudaryti 240 kreditų ECTS.
Studijų apimtis ne mažesnė kaip 40 ECTS studijų kreditų; 
meninės – kūrybinės praktikos apimtis ne mažesnė kaip 80 ECTS studijų kreditų;
meninių tyrimų apimtis ne mažesnė kaip 80 ECTS.

Studijų programa

Doktorantūros studijas sudaro ne mažiau kaip 6 dalykai. Doktorantas studijuoja ne mažiau kaip 3 privalomuosius studijuojamos studijų krypties dalykus ir ne mažiau kaip 3 pasirenkamus dalykus. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. 

Kiekvienam doktorantui sudaroma individuali studijų ir kūrybinės veiklos programa ir grafikas. Doktorantūros komitete doktorantas kasmet atestuojamas, konstatuojama ar vykdomas numatytas studijų ir meno projekto rengimo grafikas. 

Meno projektas

Doktorantūros studijų metu doktorantas turi parengti ir apginti meno projektą, susidedantį iš lygiaverčių kūrybinės ir tiriamosios dalių.
Kūrybinę meno projekto dalį sudaro doktorantūros metu sukurti, atlikti ir viešai pristatyti meno kūriniai. Jų visuma turi atskleisti doktoranto profesinį tobulėjimą, įvairialypę meninę individualybę ir kūrybinę brandą. Meno projekto kūrybinė dalis gynimui pateikiama kartu su kūrinį pristatančia ir (ar) liudijančia medžiaga (parodų katalogais, nuotraukomis, kritikų atsiliepimais, kita oficialiuose šaltiniuose pateikiama medžiaga).
Doktorantūros tiriamasis darbas rengiamas 4 mokslo metų (8 semestrų) bėgyje, studijuojant pasirinktą tyrimų temą, rašant ir studijų pabaigoje apginant parengtą tiriamąjį darbą.
Tiriamoji meno projekto dalis apibendrina doktorantūros metu doktoranto atliktus tyrimus. Jie turi atskleisti metodiško tiriamojo darbo įgūdžius, gebėjimą savarankiškai interpretuoti ir argumentuotai gvildenti aktualias meno ir kultūros procesų problemas. Galimas įvairus tiriamojo darbo pobūdis: išsamus įvairialypis savo kūrybos ir (ar) interpretacijos metodo tyrimas ir pagrindimas; aktualių meno praktikos problemų gvildenimas; teorinio – metodologinio pobūdžio tyrimas. Rengiant tiriamąjį darbą, pasirinktu aspektu studijuojami šaltiniai, mokslinė literatūra ir kita informacija (lietuvių bei užsienio kalbomis). Skatinama praktinės ir teorinės veiklos sąveika, tarpdalykinės įžvalgos. 

Pageidautinas doktoranto dalyvavimas vietinėse ir ypač tarptautinėse mokslinėse konferencijose, meno (mokslo) renginių programose. 

Vilniaus dailės akademijos Dizaino krypties meno doktorantūros studijų ir meno daktaro laipsnio teikimo reglamentas 

Reglamento priedas Nr. 1   Reglamento priedas Nr. 2