Stojantiems specialus pasirengimas pageidautinas, bet nėra būtinas. Egzamino metu reikia turėti su savimi ambicijas patvirtinantį aplanką (portfolio), kuriame gali būti piešiniai, užrašai, įrašai, nuotraukos ir kita Jus apibūdinanti ir Jums atrodanti svarbi medžiaga. Stojamasis egzaminas susidaro iš portfolio vertinimo ir pokalbio. Laukiame ir sėkmės!

Studijos skulptūros katedroje

Pasirinkęs studijas skulptūros katedroje, studentas jau turi tam tikrą įsivaizdavimą, kas ta skulptūra yra. Šiuolaikinio meno kontekste ši samprata yra labai plati. Dažnai studijos jau nebėra skulptūros padarymo, amato žinios ir patirtys. Tiksliau, tokios studijos atsiranda po to, kai tampa aiškesni individo kūrybos ketinimai. Vieniems tinka tradiciškesnės priemonės, kitiems reikia ieškoti sau labiausiai tinkamų. Suprantama, visų galimų raiškos priemonių, technikų ir technologijų mokyti neįmanoma (dėl jų begalinės įvairovės). Studentai skatinami ieškoti, tyrinėti, bandyti sau tinkamas raiškos priemones ir vėliau (kai tokią priemonę suranda) tame lauke tapti ekspertais, profesionalais, žinovais. Žymiai svarbiau yra suvokti  ir kodėl daryti, arba kodėl jau tai darai. Informacijos apie šiuolaikinio meno procesus fone dalis studentų gana greitai patiria vertybių ir sampratos apie meną transformaciją. Nepatogūs klausimai greitai atskleidžia kultūros inercijos rudimentus, „nebeaktualaus grožio“(H. G. Gadamer) štampus ir klišes. Individui perkeliama atsakomybė pasirinkti santykį su sociumu, meno institucijomis, užsakymais arba to santykio ieškoti, viliantis, kad „kita pusė“ irgi pajudės iš sąstingio ir bus galima rasti susitarimą. Autonominio meno šalininkams tokio santykio paieškos lyg ir neaktualios, bet tokie menininkai turėtų būti įdomūs ir aktualūs sociumui ir brandžiai valstybei.

Studentai skulptūros katedroje skatinami užsiimti kūrybine veikla – kūrybine menine praktika nuo paties pirmo kurso. Negalima studijų proceso organizuoti unifikuotų užduočių pagrindu, sulėtinti (atidėti) jaunų žmonių sąmonėjimo procesus. Kūrybinės praktikos padiktuoti klausimų ir problemų sprendimai – individualūs, tokiu būdu patys nuosekliausi ir galintys duoti daugiausiai naudos individui. Tempas individualiai pasirenkamas. Dėstytojo vaidmuo pagalbinis. Jo žinios, meninė, gyvenimo patirtis – instrumentai, kurių pagalba formuojamas galimai produktyviausias studijų procesas. Meno istorijos pavyzdžiai neprivalo būti baigtiniu studijavimo objektu, o daugiau kaip tam tikros filosofinės, politinės, antropokultūrinės mąstysenos etapiniai atspindžiai. Norėdamas susivokti kaip kūrėjas, individas turėtų aptikti savo inspiracijų, vertybių šaltinį, pamatyti, kas dalyvauja tų vertybių atrankoje – mąstymas ar jausmai, pojūčiai ar intuicija. Semestro trukmė – laiko faktorius, reikalaujantis pateikti kūrybinės veiklos rezultatą (-tus). Kūrinio užbaigimas, jo įtaiga, tinkamas pateikimas, eksponavimas ar instaliavimas yra labai svarbi šio etapo dalis.

Skulptūros programos stiprybėmis galima būtų pavadinti jos gyvą ryšį su meno pasaulio problemomis lokaliu ir globaliu mąsteliuSkulptūros programa negali nuspėti gyvai vykstančių procesų rezultatų, ji gali būti jiems atvira, juos stimuliuoti, juose dalyvauti. Tobulintini aspektai taipogi susiję su šio gyvo ryšio palaikymo kokybe, tiksliau -su lokalių patirčių, istorijos aplinkybių paliktais pėdsakais. Filosofija ar apskritai mąstymas 50 metų buvo atsietas nuo meno sferos. Jau užaugo nauja karta, tačiau susipažinimas su Europos meno istorija neretai vyksta atvaizdų paveikslėliuose pagalba, o turėtų sietis su giluminių priežasčių studijavimu. Galimybė laisvai keliauti, lankyti šiuolaikinio meno parodas, teorinės žinios, kritiniai straipsniai šią atskirtį mažina.

Meninis tyrimas dažniausiai vyksta autonominio meno lauke, paremtas studento ambicijomis ir išraiškos galimybėmis. Individas formuluoja kūrybos tikslus ir juos vertina. Sėkmingiausiems pavyksta gyventi iš nepriklausomos kūrybos savo studijoje. Kitiems sekasi marketingo srityje. Tam, kad pasiektų plačią auditoriją, savo vizualinės raiškos gebėjimus derina su paklausios koncepto nišos plėtojimu, ieško kontaktų su galerijomis, kuratoriais arba patys bando kuruoti parodas. Tretiems meno pasaulio vizija nepilna be visuomenės identiteto, socialinio gyvenimo kokybės aspekto, kuriame, jų supratimu, menas gali vaidinti svarbų vaidmenį. Komunikacija su potencialiu žiūrovu meno kūrinių pagalba jiems labai reikšminga ir neretai tampa stimulu kūrybai.