Atnaujinta VDA studijų programa „Dailėtyra ir kuratorystė“

Ši studijų programa siekia ugdyti istorinių, teorinių ir dailės sklaidos kompetencijų turinčius dailėtyrininkus ir meno renginių kuratorius, kurie įgytas dailėtyros, architektūrologijos, muziejininkystės ir kuratorystės žinias kvalifikuotai ir kūrybiškai taiko, spręsdami šiuolaikinei visuomenei aktualias problemas: moka savarankiškai atlikti meno kūrinio tyrimą, interpretuoti kūrinius, taikydami pagrindines dailėtyros teorijas bei metodus, vertinti meno procesus istoriniame, kultūriniame ir socialiniame kontekste, rašyti akademinius ir dailės kritikos tekstus, rengti meno parodas ir kitus dailės sklaidos projektus.


VDA Dailėtyra ir kuratorystė: tyrinėk, suprask, viešink!

Tai vienintelė Lietuvoje bakalauro programa, kurioje studentai nuo pirmo kurso kartu su pasaulio ir Lietuvos dailės ir architektūros istorijos studijomis supažindinami su parodų ir kitų meno renginių kuravimo teorija ir praktika. Pristatomos aktualios šiuolaikinio meno ir kuratorystės teorijos, svarbiausios Lietuvos ir pasaulio meno parodos, jų rengimo principai ir modeliai, atskleidžiama, kaip skirtingų epochų kultūra aktualizuojama, rengiant parodas. Studentai turi galimybę praktiškai susipažinti su meno institucijų – muziejų, galerijų, fondų ir aukcionų – veikla ir nepriklausomomis menininkų iniciatyvomis.

Studentų profesiniai įgūdžiai formuojami ir praktikų muziejuose, galerijose, paveldo objektuose, mokslinio tyrimo ekspedicijose ir žiniasklaidoje metu, rengiant meno projektus bei dalyvaujant mokomosiose išvykose Lietuvoje ir užsienyje. Atlikdami praktines užduotis, studentai išmoksta perteikti žinias apie meno reiškinius žodžiu bei raštu specialistų ir nespecialistų auditorijai, argumentuoti savo nuomonę, dirbti tarpdalykinėje komandoje.


VDA Dailėtyra ir kuratorystė: tyrinėk, suprask, viešink!

Į programą priimami vidurinio mokslo baigimo atestatą turintys asmenys pagal bendrą Lietuvos Respublikos priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką.
Šią studijų programą baigę bakalaurai moka savarankiškai tyrinėti ir interpretuoti pasirinktą meno objektą, naudotis dailės ir architektūros istorijos šaltiniais, taikyti pagrindines dailėtyros teorijas bei metodus, vertinti meno procesus istoriniame, kultūriniame ir socialiniame kontekste, rašyti įvairių rūšių dailėtyros tekstus, rengti meno parodas ir kitus dailės sklaidos projektus. Absolventai turi galimybę dirbti muziejuose, galerijose, mokslo ir studijų institucijose, paveldosaugos sistemoje, žiniasklaidoje, leidyklose, kūrybinėse įmonėse, tapti laisvai samdomais kuratoriais, konsultantais ar kūrėjais, taikyti įgytas žinias ir įgūdžius reklamos, administravimo, turizmo srityse, įgyvendinti laisvus kūrybinius projektus, tęsti studijas magistrantūros programose.

Dailėtyros ir kuratorystės programos privalumas – sistemingas dailės, architektūros istorijos ir teorijos, muziejininkystės ir meno kuratorystės metodų įsisavinimas, betarpiškas meno pažinimas, studijuojant dailės praktikos dalykus bei mokantis kartu su VDA meno krypties studentais, kuratorinio mąstymo ugdymas, bendradarbiaujant su meno institucijomis.

Šios programos vykdytojai – žinomi Lietuvos dailės istorikai ir kritikai, parodų kuratoriai, muziejininkai, tarp jų – šeši Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatai.