Kvietimas dalyvauti rinkimuose į VDA Tarybos narius!

Vilniaus dailės akademija (toliau – VDA, Akademija) 2023-10-03 d. paskelbė VDA Tarybos (toliau – Taryba) rinkimų pradžią – (https://www.vda.lt/lt/naujienos/skelbiama-rinkimu-i-vda-taryba-pradzia).

Esant paskelbtai Tarybos rinkimų pradžiai, Vilniaus dailės akademijos Studentų atstovybė (toliau – VDA SA), vadovaujantis VDA SA deleguojamų kandidatų į VDA Tarybą skyrimo ir rinkimų tvarka (toliau – Tvarka), skelbia šį kvietimą, VDA SA nariams, VDA absolventams, teikti kandidatūras ir dalyvauti VDA SA vykdomuose rinkimuose į Tarybos narius. 

1. VDA SA rinks (skirs) viso 2 (du)  Tarybos narius į Tarybą:

1) VDA SA skiria 1 (vieną) Tarybos narį iš VDA SA narių;

2) VDA SA renka  1 (vieną) Tarybos narį iš VDA absolventų.

2. Reikalavimai keliami kandidatui į Tarybos narius:

1) nepriekaištinga reputacija (LR MSĮ 5 str.);

2) kandidatas turi turėti žinių bei gebėjimų, padedančių siekti VDA strateginių tikslų ir įgyvendinti Akademijos misiją;

3) kandidatas turi būti VDA absolventas (taikoma tik kandidatuojančiam į Tarybą pagal šio kvietimo 3.2. punktą);

4) atitikti kitus reikalavimus nurodytus Tvarkos II skyriuje.

3. Kandidatų dokumentų teikimo tvarka:

3.1. Kandidatai, VDA SA nariai, norintys dalyvauti VDA SA organizuojamuose rinkimuose Tarybos nario vietai užimti, ne vėliau, kaip iki 2023 spalio 31 d., VDA SA Rinkimų komisijai (toliau – Rinkimų komisija), el. paštu sa@vda.lt, arba  turi pateikti žemiau nurodytus dokumentus:

1) laisvos formos sutikimą (teikia tik VDA SA narių iškelti kandidatai[1]);

2) gyvenimo aprašymą (CV);

3) motyvacinį laišką, kuriame išdėstytų savo viziją, kaip ketina padėti siekti Akademijos strateginių tikslų ir įgyvendinti jos misiją;

4) sutikimą tvarkyti asmens duomenis (Tvarkos priedas Nr. 1);

5) * jeigu kandidatu į Tarybą yra Tvarkos 6 punkte nurodytas pareigas einantis asmuo, kandidatas privalo pateikti pasižadėjimą atsistatydinti iš Tvarkos 6 punkte nurodytų pareigų, jeigu bus išrinktas į Tarybą.

3.2. Kandidatai, VDA absolventai, norintys dalyvauti VDA SA organizuojamuose rinkimuose Tarybos nario vietai užimti, ne vėliau, kaip iki 2023 spalio 31 d., Rinkimų komisijai, el. paštu sa@vda.lt, turi pateikti žemiau nurodytus dokumentus:

1) prašymą (Tvarkos priedas Nr. 2);

2) gyvenimo aprašymą (CV);

3) motyvacinį laišką, kuriame išdėstytų savo viziją, kaip ketina padėti siekti Akademijos strateginių tikslų ir įgyvendinti jos misiją;

4) išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

5) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6) sutikimą tvarkyti asmens duomenis (Tvarkos priedas Nr. 1);

7) *jeigu kandidatu į Tarybą yra Tvarkos 6 punkte nurodytas pareigas einantis asmuo, kandidatas privalo pateikti pasižadėjimą atsistatydinti iš Tvarkos 6 punkte nurodytų pareigų, jeigu bus išrinktas į Tarybą.

___

Kandidatų pateiktų dokumentų atitiktį keliamiems reikalavimams (šio kvietimo 2 p.) vertina Rinkimų komisija. Nustačius, kad kandidatas neatitinka keliamų reikalavimų, jis netenka teisės toliau dalyvauti rinkimuose.

Rinkimų komisija registruoja reikalavimus atitinkančius kandidatus, sudaro jų registracijos sąrašą, pagal kurį rengia balsavimo biuletenius.

Teikiami kandidatų dokumentai turi būti pasirašyti (patvirtinti) elektroniniu parašu.

Išsamiau su Tvarka galite susipažinti čia – (https://drive.google.com/file/d/1gImOFNw-VHKUt3pN_diQgdmPDjZiRczZ/view?usp=drivesdk ).

VDA SA rinkimai į Tarybos narius vyks VDA SA Visuotiniame narių susirinkime 2023 m. lapkričio 17 d. nuo 18 val. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete, Muitinės g. 2. Visuotiniame Studentų atstovybės susirinkime dalyvaus nariai iš visų keturių fakultetų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Telšių).

Kviečiame dalyvauti rinkimuose !


[1] VDA SA narių kandidatūras į Tarybos narius VDA SA prezidentui turi teisę teikti ir kiti VDA SA nariai. VDA SA nariai, kurių kandidatūros teikiamos svarstymui dėl skyrimo į Tarybą, turi būti apie tai informuoti ir sutikti būti skiriami (laisvos formos, pasirašytas sutikimas).