SKELBIAMA RINKIMŲ Į VDA TARYBĄ PRADŽIA !

Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą bei VDA Senato patvirtintą VDA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašą VDA taryba (toliau – Taryba) sudaroma iš 9 (devynių) narių tokia tvarka:

I. 4 (keturi) Tarybos nariai, priklausantys VDA personalui, renkami VDA akademinės bendruomenės, išskyrus studentus, žemiau nurodytuose akademiniuose kamieniniuose padaliniuose – po 1 (vieną) kandidatą iš šių padalinių:

- Vilniaus fakulteto;
- Kauno fakulteto;
- Klaipėdos ir Telšių fakultetų;
- Dailėtyros instituto.

II. 3 (trys) Tarybos nariai, nepriklausantys VDA personalui ir studentams, viešo konkurso būdu renkami VDA akademinės bendruomenės, išskyrus studentus, iš išorės kandidatų – po 1 (vieną) iš atstovaujančių 3 skirtingoms interesų sritims:
- Švietimas/aukštasis mokslas;
- Menas/kultūra;
- Verslas.

III. 1 (vieną) Tarybos narį skiria VDA studentų atstovybė (toliau – Studentų atstovybė, SA), iš savo narių, SA nustatyta tvarka;

IV. 1 (vieną) narį iš VDA absolventų renka Studentų atstovybė, jos nustatyta tvarka. Tarybos narių, renkamų iš VDA personalo ir viešo konkurso būdu, rinkimų teisę turi Akademinės bendruomenės nariai, išskyrus studentus (toliau – rinkėjai), detalizuoti VDA senato patvirtinto VDA Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo (toliau – Rinkimų tvarkos aprašas) 16 punkte.

Vilniaus dailės akademijos Tarybos rinkimų data – 2023 m. gruodžio 5 d.
Su Rinkimų tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Kviečiame dalyvauti rinkimuose į Vilniaus dailės akademijos tarybą!