SKELBIAMAS KANDIDATŲ Į VDA TARYBOS NARIUS IŠ VDA PERSONALO PADALINIUOSE KĖLIMAS

• Kandidatus į VDA Tarybą (toliau – Taryba) priklausančius VDA personalui, akademiniuose
kamieniniuose padaliniuose turi teisę kelti:
- šakiniai padaliniai1 ;
- kandidatas savarankiškai, jeigu jis surenka ne mažiau kaip 202 jį remiančių kamieninio padalinio rinkėjų parašų.

• Kandidatai į Tarybos narius turi atitikti VDA Senato patvirtintame VDA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo (toliau – Rinkimų tvarkos aprašas) III skyriuje nustatytus reikalavimus.

• Kandidatai į Tarybą Padalinio rinkimų komisijos sekretorei:

- VDA dailėtyros institutas – Joanai Vitkutei el. paštu: joana.vitkute@stud.vda.lt;

- VDA Vilniaus fakultetas – Akvilei Paškevičienei el. paštu: akvile.paskeviciene@vda.lt;

- VDA Kauno fakultetas – Ilona Ellen Askey el. paštu: ilona-ellen.askey@vda.lt;

- VDA Klaipėdos ir Telšių fakultetai – Ingai Damunskienei el. paštu: inga.damunskiene@vda.lt ne vėliau kaip iki š. m. lapkričio 10 d., pateikia:

1) kandidato sutikimą kandidatuoti į Tarybos narius (Rinkimų tvarkos aprašo priedas Nr. 3), išskyrus atvejį, kada kandidatas savarankiškai kelia savo kandidatūrą;
2) kandidato pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (Rinkimų tvarkos aprašo priedas Nr. 2);
3) kandidato gyvenimo aprašymą (CV);
4) motyvacinį laišką, kuriame išdėstytų savo viziją, kaip ketina padėti siekti Akademijos strateginių tikslų ir įgyvendinti jos misiją.

• Jeigu kandidatu į Tarybą yra Rinkimų tvarkos aprašo 7 punkte nurodytas pareigas einantis asmuo, jis privalo pateikti pasižadėjimą atsistatydinti iš Aprašo 7 punkte nurodytų pareigų, jeigu bus išrinktas į Tarybą.
• Rinkimų komisijos narys, norintis kandidatuoti į Tarybos narius, prieš pateikdamas dokumentus dėl savo kandidatūros, privalo atsistatydinti iš Rinkimų komisijos nario pareigų.
• Teikiant dokumentus elektroninio ryšio priemonėmis, dokumentai turi būti pasirašyti/patvirtinti elektroniniu parašu.

Dokumentai priimami iki š. m. lapkričio 10 d.

• Atrinktų kandidatų sąrašas bus skelbiamas VDA interneto svetainėje.

Tarybos rinkimų data – 2023 m. gruodžio 5 d.

Su Rinkimų tvarkos aprašu galite susipažinti čia. 

1 Kandidatai iškeliami Vilniaus ir Kauno fakultetų katedrų posėdžių metu, Telšių ir Klaipėdos fakultetuose, Dailėtyros institute – darbuotojų susirinkime.
Tuo atveju, jeigu padalinyje nėra tiek rinkėjų, turi būti surinkti visų padalinyje esančių rinkėjų parašai.