Programos kodas

6211PX022

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Vizualiojo dizaino magistrantūros programos tikslas yra parengti tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkančius vizualiojo dizaino specialistus, gebančius savarankiškai vykdyti meninius tyrimus, kritiškai - analitiškai vertinti ir interpretuoti vizualiojo dizaino reiškinius bei procesus plačiame vietiniame ir tarptautiniame kultūriniuose kontekstuose, gebančius naudoti novatoriškus problemų sprendimo būdus, vystyti profesinę kūrybinę veiklą tiek individualią, tiek tarpdisciplininiame kolektyve; gebančius profesionaliai dirbti dizaineriais ir kūrybos vadovais agentūrose, leidyklose, redakcijose, vidiniuose įstaigų dizaino bei rinkodaros padaliniuose ir t.t.; konkurentabilius vietinėje ir tarptautinėje rinkose bei pasirengusius tęsti studijas meno doktorantūroje arba dirbti dizaino edukacijos srityje, tenkinti įvairiapuses visuomenės ir individo darnios aplinkos reikmes, formuoti harmoningą aplinką.

Studijų programos anotacija

Vizualinio dizaino studijų metu plėtojamas ir skatinamas skirtingų dailės ir dizaino sričių sinergetiškumas ir integracija formuoja absolventą kaip universalų plačios humanitarinės erudicijos kūrėją, gebantį savikritiškai mąstyti, kelti naujus tikslus, naudotis profesine informacija, pristatyti ir apginti meniniais tyrimais pagrįstas savo idėjas ar konkrečius projektus. Absolventai geba pritaikyti ir plėsti įgytas žinias ir gebėjimus nuolat besikeičiančių ir modernėjančių komunikacijų pasaulyje. Magistro studijos "Vizualusis dizainas" – tai dviejų metų menų srities, dizaino krypties studijų programa, kurios tikslas suteikti galimybes bakalauro laipsnį turintiems dizaineriams gilinti žinias bei tobulinti įgūdžius, įgalinančius nagrinėti ir spręsti kompleksines vizualiojo dizaino problemas plačiame kultūriniame, socialiniame, verslo kontekste, projektuoti sudėtingus vizualiojo dizaino objektus bei jų sistemas, vykdyti meninę tiriamąją veiklą bei meninių tyrimų duomenimis grįsti praktinės veiklos rezultatus. Studijų metu vykdomi projektai bendradarbiaujant su verslo, pramonės, socialiniais partneriais. Studentai turi galimybes stažuotis Lietuvos bei užsienio įmonėse, aukštosiose mokyklose. Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas. Vizualinio dizaino magistro studijų programos absolventas geba realizuoti save, dirbdamas kūrybinį dizaino darbą, steigdamas dizaino firmas, dirbdamas poligrafijos srityje, spaustuvėse, leidyklose, rengdamas meninių tyrimų publikacijas, kurdamas įvairius grafinius spaudinius, reklamą, ekspozicijas; jis gali projektuoti informacinę įrangą, patalpų interjerus, baldus, šventinius renginius ir kitokius koordinuoto vizualaus stiliaus aplinkos humanizavimo elementus, dirbti aukštosiose mokyklose ir universitetuose dizaino edukacijos srityje.

Profesinės karjeros galimybės

Vizualinio dizaino magistro studijų programos absolventas geba realizuoti save, dirbdamas kūrybinį dizaino darbą, steigdamas dizaino firmas, dirbdamas poligrafijos srityje, spaustuvėse, leidyklose, rengdamas mokslines publikacijas, kurdamas įvairius grafinius spaudinius, reklamą, ekspozicijas; jis gali projektuoti informacinę įrangą, patalpų interjerus, baldus, šventinius renginius ir kitokius koordinuoto vizualaus stiliaus aplinkos humanizavimo elementus, dirbti aukštosiose mokyklose dizaino edukacijos srityje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

prof. Vakaris Bernotas
Klaipėdos fakultetas

Išsamiau