Programos kodas

6211PX019

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Antra pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Tekstilės meno ir medijų magistrantūros studijų programos tikslas – paruošti aukštos kvalifikacijos tekstilės krypties menininką, gebantį (savi)kritiškai analizuoti, vertinti, aiškinti tekstilės kultūros fenomeną, interpretuoti meno reiškinius ir procesus plačiame kultūriniame kontekste ir savarankiškai įgyvendinti kūrybines idėjas. Ši programa skatina tekstilės meno, įvairių medijų ir mokslo sąveikas, tarpdisciplininius tyrimus bei kūrybos taikymą šiuolaikinio meno ir tekstilės pramonės srityse.

Studijų programos anotacija

Tekstilės meno ir medijų studijų programa siekiama, kad studentai įgytų naujausių meninių-mokslinių, taikomaisiais tyrimais pagrįstų žinių, kurios padėtų jiems rasti optimaliausius sprendimus įvairioms kylančioms problemoms, pasitarnautų diegiant naujoves ir vykdant profesionalią meninę-mokslinę tiriamąją bei meninę kūrybinę veiklą. Studentams padedama gilinti profesines žinias naujausių tekstilės technologijų, mokslo inovacijų, naujųjų medijų meno (video, fotografija), tarpdisciplininių menų srityse; ir teorines žinias Lietuvos bei pasaulio meno istorijos, meno filosofijos, sociologijos, antropologijos, meno vadybos, kuratorystės ir menotyros srityse. Meninių-mokslinių tyrimų rezultatai integruojami kūrybinėje plotmėje.

Magistro studijų programai keliami uždaviniai:

​ Skatinti diskursyvų, analitinį mąstymą apie šiuolaikinę kultūrinę ir meninę situaciją, meno teorijas, ideologijas ir praktines šiuolaikinio meno kryptis;

• Gilinti kompetenciją tekstilės praktikos srityje bei supratimą apie šiuolaikinius tekstilės meno procesus Lietuvoje ir pasaulyje;

• Formuoti mokslinio darbo įgūdžius, kritinį mąstymą, sugebėjimą nustatyti temos apimties ribas, taikyti teorines žinias praktinėje šiuolaikinės tekstilės ir šiuolaikinio meno, plačiąja prasme, reiškinių analizėje;

• Kompetentingai ir kūrybiškai panaudoti įgytas žinias bei gebėjimus sparčiai kintančioje meninėje ir kultūrinėje terpėje, kryptingai vystant savarankišką kūrybinį mąstymą įgyvendinant meninius projektus.

Baigęs Tekstilės meno ir medijų magistro studijas absolventas sugebės: atpažinti ir įvardinti mokslines problemas; kryptingai kaupti ir sisteminti tyrimui reikalingą medžiagą; pasirinkti teorinį / metodologinį kelią joms tirti ir išvadoms pateikti; analizuoti ir kritiškai vertinti meninius ir kultūrinius fenomenus; panaudoti rašytinės ir žodinės komunikacijos įgūdžius; savarankiškai gilinti žinias; eksperimentuoti bei sukurti unikalius, savitus, estetiškai ir konceptualiai paveikius meno kūrinius; konceptualizuoti savo kūrybines idėjas; rengti autorines parodas; dalyvauti tarptautinėse parodose; organizuoti ir įgyvendinti grupinius meninius projektus.

Profesinės karjeros galimybės

Absolventas gali užsiimti individualia kūrybine veikla, organizuoti autorines parodas, turi dalyvavimo grupiniuose meniniuose projektuose įgūdžių; gali dirbti įstaigose, kur reikalinga menininko kvalifikacija, lengvosios pramonės įmonėse, firmose ir pan.

Baigę magistro studijas, absolventai gali siekti menininko karjeros nacionalinėje ir tarptautinėje meno scenoje, dalyvauti konkursuose ir projektuose, tarptautinėse ir nacionalinėse parodose, dirbti taikomosios pakraipos menininkais tekstilės pramonės srityje, steigti kūrybines įmones, dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose organizacijose, kurioms reikalingi darbuotojai, turintys plataus profilio humanitarinį išsilavinimą, dirbti pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, tęsti studijas trečios pakopos – meno doktorantūros studijose.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

Doc. Monika Žaltauskaitė Grašienė
Kauno fakultetas, Tekstilės katedra

Išsamiau