TapybaProgramos kodas

6211PX020

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Antra pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Pagrindinis antros pakopos Tapybos programos tikslas – paruošti profesionalų, aukštos kvalifikacijos savarankiškai ir kūrybiškai kuriantį menininką, gebantį suformuoti ir originaliai įgyvendinti bet kokios apimties kūrybinį projektą, jį inicijuoti, jam vadovauti, visapusiškai taikyti I-oje studijų pakopoje gautas tarpdisciplininės raiškos žinias bei technologinius įgūdžius, inicijuoti ir atlikti išsamų meninį tyrimą, taip pat turintį profesinių ir humanitarinių žinių bei įgūdžių, pakankamų kurti ir konkuruoti šiuolaikinėje tarptautinėje meno aplinkoje. Magistrantūros tapybos studijos sutvirtina menininko įgūdžius ir motyvaciją, komunikuoti su visuomene, gebėjimą kritiškai analizuoti, vertinti ir apibendrinti šiuolaikinės kultūros ir meno procesus, savarankiškai priimti kūrybai svarbius profesinius sprendimus. Studijos užtikrina siekti baigiamojo darbo teorinio ir praktinio integralumo, išryškinančio studijų metu įgytų specialybinių ir bendrauniversitetinių žinių kokybinę sąveiką.

Studijų programos anotacija

Tapybos magistro studijų programa užtikrina gebėjimą žinias gilinti, savarankiškai ir savitai plėtoti bei kurti naujas. Problemų sprendimo gebėjimai II-oje pakopoje suprantami, kaip pakankamas plataus tarptautinio konteksto žinojimas daugiakultūrinėse ir daugiadalykinėse terpėse. Tapybos programoje išugdomi meninio tyrimo, koncepcijos ir kūrybinio projekto vystymo įgūdžiai, mokslinio raštingumo pagrindai, ugdomos kuratorinio ir meno vadybos kompetencijos. 
Tapybos magistrai supranta specifinius dailės ir kitų meno krypčių pagrindus. Jais remdamiesi gilina supratimą, tyrinėdami konceptualią raišką, meno ideologiją, technologijas ir medžiagas. Savo supratimą gali apibrėžti, paaiškinti, iliustruoti, pavaizduoti, perfrazuoti, interpretuoti. Supranta naujausias menines koncepcijas ir teorijas. 
Tapybos magistras inovatyviai taiko I-os pakopos žinias ir įgūdžius, kūrybiniuose projektuose demonstruoja gebėjimus taikyti šiuolaikines technikas ir technologijas, geba jas kritiškai įvertinti. Taiko tarpdisciplininės praktikos įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje ar jai vadovauti. Kūrybiškai ir savarankiškai vertina specifinius teorinius ir praktinius „pranešimus“, geba savarankiškai juos taikyti. Nuolat tyrinėja eksperimentuodamas, nebijodamas rizikuoti. 
Ugdomi analitiniai gebėjimai, gilinamas analizės turinys, lavinami pastabumo, ištyrimo įgūdžiai, paremiami meninio tyrimo metodika bei mokslinio tyrimo metodologija. 
Geba originaliau (negu I-oje pakopoje) ir individualiau demonstruoti teorinius ir praktinius konceptus, laisviau ir savarankiškiau juos kurti. Sintetinti dalykinius pranešimus įnešant ryškių inovacijų į tapybos discipliną ar jos tarpdisciplininį plėtojimą. Plėtoja tapybos specializacijas ar jų dalis, išlieka profesionaliu, eksperimentuojančiu ir kompetetingu menininku praktiku bei įtikinamai argumentuojančiu ekspertu. 
Formuojamos kompetetingo, savarankiško ir atsakingo vertinimo nuostatos, užtikrinančios orientaciją plačiuose šiuolaikinio meno procesuose. Ugdomi gebėjimai turint ribotą arba ne pilną informaciją kūrinius atpažinti, prezentuoti juos vertinant, vertinimus argumentuotai pagrįsti, rekomendacijas apginti. 

Profesinės karjeros galimybės

Absolventai yra ištobulinę įgūdžius tęsti studijas savarankiškai, III-oje studijų pakopoje. Gali praktiškai sėkmingai darbuotis savo kryptyje ir srityje, kūrybingai plėtoti tapybos įgūdžius, dirbti kuratorinį, pedagoginį, ekspertavimo darbą. Turi pakankamas kompetencijas dalyvauti tarpdisciplininių menų projektuose, meniniuose tyrimuose tarptautinėje terpėje. Gali atsakingai pademonstruoti profesionalų požiūrį, išsilavinimą ir žinias plačiai, tarptautinei socialinei aplinkai.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

Prof. Konstantinas Bogdanas
Vilniaus fakultetas, Tapybos katedra

 

Prof. Aušra Vaitkūnienė
Kauno fakultetas, Tapybos katedra

Išsamiau | Kaunas

Išsamiau | Vilnius