Programos kodas

6213PX002

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Antra pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Suteikti europinius standartus atitinkantį, tarpkryptinį dailės/dizaino magisrto išsilavinimą: išugdyti tarpdisciplininio profilio taikomojo meno profesionalus - kūrėjus praktikus, gebančius vykdyti tyrimus, reflektuoti meno teorijas, kritiškai mąstyti ir kurti meno kūrinius, taikant vizualiųjų, erdvinių ir funkcinių metodų įvairovę bei inovacijas, generuojančius profesinės veiklos viziją, aktyviai dalyvaujančius socialiniame ir kultūriniame gyvenime, įtakojančius pozityvius pokyčius bendruomenėje, valstybėje ir pasaulyje.

Studijų programos anotacija

Taikomasis menas – Vilniaus dailės akademijos magistrantūros programa vykdoma Telšių fakultete. Ši magistro programa apima šiuolaikinę meninę juvelyriką, metalo meną ir skulptūrą, baldus, dizainą ir madą. Tarpdiscipliniškos dailės ir dizaino studijos suteikia galimybes lavintis ir įsitvirtinti taikomojo meno kūrėjams-praktikams.

Studijų siekis – subrandinti meno profesionalus, gebančius vertinti sociokultūrines aktualijas, reflektuoti šiuolaikines meno ir dizaino teorijas, kritiškai mąstyti, kurti taikomojo meno kūrinius, dizaino projektus pasitelkiant vizualiųjų, erdvinių ir funkcinių metodų įvairovę, inovacijas, generuoti profesionaliosios veiklos viziją bei aktyviai dalyvauti socialinio ir kultūrinio gyvenimo procesuose Lietuvoje bei pasaulyje.

Programos pagrindas – estetikos ir paskirties, formos, erdvės ir medžiagiškumo santykių suvokimas, leidžiantis studentams konceptualiąją kūrinio esmę išreikšti per taktilinių projūčių patirtį, analizuoti sąveikos tarp dailės, dizaino ir amato perspektyvas, o kartu įvertinti meno kūrinio kompleksiškumą, tarpdiscipliniškumą bei tarpkryptinį kontekstą.

Studijų procesas orientuotas į kūrybinę praktiką, aprėpiančią ne tik teorines studijas, kritinio mąstymo diskursus, meninių tyrimų metodus, vadybinius gebėjimus, bet ir praktinį pasirinktos krypties pažinumą per medžiagų ir technologijų įvaldymą, santykio su viešąja erdve, socialine aplinka įsisavinimą. Studentai du metus kryptingai vykdo teorinį ir meninį tyrimą pasirinkta aktualia tema lydimi savo vadovų, pasirinktuose studijų dalykuose kaupia akademines žinias, eksperimentuoja ieškodami naujų kūrybinių sprendimų, bendradarbiauja su socialiniais partneriais, gilinasi į sociokultūros ir komunikacijos kontekstus realizuojant savo idėjas. Magistro studijos baigiamos tiriamajo teorinio darbo ir įgyvendinto kūrybino projekto – parodos, pristatymu bei viešu gynimu. Taikomojo meno absolventai įgyja universitetinį, europinius standartus atitinkantį meno magistro išsilavinimą ir kvalifikacinį laipsnį.

Profesinės karjeros galimybės

Individuali ir komandinė kūrybinė veikla taikomojo meno, dizaino studijose ir įmonėse, meno projektų generavimas, kuravimas, specializuotas darbas galerijose, muziejuose, kultūros įstaigose, įvairiose kultūrinėse industrijose, individualus verslas.

Baigę Taikomojo meno programos magistro studijas, absolventai galės savarankiškai dalyvauti šiuolaikinio meno procesuose kaip kūrėjai ir kaip meno projektų kuratoriai, dirbti įvairiose kultūrinėse ir kūrybinėse industrijose, vystyti individualų kūrybinį verslą. Įgytos žinios bei gebėjimai leis studentams jau studijų metu integruotis į vietinę regiono socio-kultūrinę aplinką ir ją kurti/tobulinti, o VDA mezgami tarptautiniai ryšiai formuos karjeros galimybes ne tik nacionalinėje, bet ir tarptautinėje meno rinkoje. 

Septinto lygio kvalifikacijos taip pat suteikia galimybę tęsti aukštąjį išsilavinimą aštunto lygio doktorantūros studijose Lietuvoje ir užsienyje.

Studijų programos vadovas ir rengiantis padalinys

Taikomojo meno studijų programos komiteto vadovė prof. Laima Kėrienė
Telšių fakultetas

Išsamiau