• Naujienlaiškis
 • Vilniaus dailės akademijos magistrantūros programa Taikomasis menas vykdoma Telšių fakultete. Ši magistro programa apima šiuolaikinę meninę juvelyriką, metalo meną ir skulptūrą, baldus, dizainą ir madą. Tarpdiscipliniškos dailės ir dizaino studijos suteikia galimybes lavintis ir įsitvirtinti taikomojo meno kūrėjams-praktikams.

  Studijų siekis – subrandinti meno profesionalus, gebančius vertinti sociokultūrines aktualijas, reflektuoti šiuolaikines meno ir dizaino teorijas, kritiškai mąstyti, kurti taikomojo meno kūrinius, dizaino projektus pasitelkiant vizualiųjų, erdvinių ir funkcinių metodų įvairovę, inovacijas, generuoti profesionaliosios veiklos viziją bei aktyviai dalyvauti socialinio ir kultūrinio gyvenimo procesuose Lietuvoje bei pasaulyje.

  Programos pagrindas – estetikos ir paskirties, formos, erdvės ir medžiagiškumo santykių suvokimas, leidžiantis studentams per taktilinių projūčių patirtį nerti į konceptualiąją kūrinio gelmę, analizuoti sąveikos tarp dailės, dizaino ir amato perspektyvas, o kartu įvertinti meno kūrinio kompleksiškumą, tarpdiscipliniškumą bei tarpkryptinį kontekstą. Tai itin aktualu šiuolaikinio meno pasaulio kontekste, kur tradicinės žanrų ribos yra seniai išsitrynusios ir kūrėjai ieško autentiškos saviraiškos. 

  Studijų procesas orientuotas į kūrybinę praktiką, aprėpiančią ne tik teorines studijas, kritinio mąstymo diskursus, meninių tyrimų metodus, vadybinius gebėjimus, bet ir praktinį pasirinktos krypties pažinumą per medžiagų ir technologijų įvaldymą, santykio su viešąja erdve, socialine aplinka įsisavinimą.  Studentai du metus kryptingai vykdo teorinį ir meninį tyrimą pasirinkta aktualia tema lydimi savo vadovų, pasirinktuose studijų dalykuose kaupia akademines žinias, eksperimentuoja ieškodami naujų kūrybinių sprendimų, bendradarbiauja su socialiniais partneriais, gilinasi į sociokultūros ir komunikacijos kontekstus realizuojant savo idėjas.

  Profesinės galimybės. Baigę Taikomojo meno programos magistro studijas, absolventai galės savarankiškai dalyvauti šiuolaikinio meno procesuose kaip kūrėjai ir kaip meno projektų kuratoriai, dirbti įvairiose kultūrinėse ir kūrybinėse industrijose, vystyti individualų kūrybinį verslą. Įgytos žinios bei gebėjimai leis studentams jau studijų metu integruotis į vietinę regiono socio-kultūrinę aplinką ir ją kurti/tobulinti, o VDA mezgami tarptautiniai ryšiai formuos karjeros galimybes ne tik nacionalinėje, bet ir tarptautinėje meno rinkoje. 

  7 lygio kvalifikacijos taip pat suteikia galimybę tęsti aukštąjį išsilavinimą aštunto lygio doktorantūros studijose Lietuvoje ir užsienyje.

  Programos kodas 6213PX002
  Kvalifikacinis laipsnis Menų magistras
  Lygmuo, pakopa Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra
  Priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis arba jį atitinkantis laipsnis
  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Studijų sandara

  Programos apimtis – 120 kreditų. Studijų krypties dalykai – 60 kreditų (iš jų 21 privalomų pasirinkti studijų krypties kreditai). Pasirenkami dalykai – 24 kreditai. Baigiamasis darbas – 36 kreditai (iš jų – 15 teorinei daliai, 21 – kūrybiniam projektui).

  Studijų turinys

  Taikomojo meno studijų planas formuojamas individualiai iš privalomų ir pasirenkamų dalykų, priklausomai nuo kūrybinio intereso, studijų temos ir problematikos.

  Pirmaisiais studijų metais gilinamasi į studijų krypties dalykus, įgyjamos reikalingos žinios, metodologiniai, praktiniai gebėjimai vykdyti teorinius ir meninius tyrimus, analizuoti problematiką, aktualumą, šaltinius, bei generuoti kūrybinio projekto idėjas (Meninis tyrimas: koncepcija, aktualumas, kontekstai, Magistro tiriamasis teorinis darbas 1, pasirenkama Specializuota kūrybinė praktika 1, Laisvai pasirenkami dalykai). 

  Antrame semestre pereinama prie kūrybinio projekto vystymo, formuluojama teorinės dalies įvadas ir turinys, gilinamasi į meno kontekstus ir šiuolaikinius procesus (Eksperimentiniai tyrimai: kūrybinio projekto vystymas , Magistro tiriamasis teorinis darbas 2, Specializuota kūrybinė praktika 2, Vizualios kultūros kontekstus ir tendencijasRinkodara ir vadyba, Laisvai pasirenkamas dalykas)

  Trečiame semestre pasirenkamas kūrybinio projekto segmentas ir eksperimentuojamas jo įgyvendinimas, rašomas teorinis darbas, dar kaupiamos reikalingos žinios ir vykdomos praktikos (Eksperimeniai tyrimai: kūrybinio projekto segmento įgyvendinimas, Magistro tiriamasis teorinis darbas 3, Specializuota kūrybinė praktika 3, Dailės ir dizaino projektų kuravimas, Tarptautinės kūrybinės dirbtuvės, Laisvai pasirenkamas dalykas). 

  Ketvirtas semestras skiriamas magistro tiriamajam teoriniam darbui užbaigti, įgyvendinti kūrybinį projektą – parodą, juos pristatyti ir apginti viešai, ištransliuoti informacinėje erdvėje.

  Išsamiau