Programos kodas

6211PX017

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Antra pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Iliustracija ir kontekstai - programos tikslas

Iliustracija ir kontekstai magistrantūros studijų programos tikslas – sudaryti sąlygas ir praktikas profesionaliems, bakalauro meno studijas baigusiems žmonėms, rasti, tobulinti, eksperimentuoti savo unikaliose stilistikose, siekiant  profesionalaus iliustratoriaus / kūrybininko kelio. Magistro studijose iliustratorius-kūrybininkas suvokiamas kaip dailininkas (menininkas), kurio vizuali raiška, marketingo strategijos ir komunikacija yra grįstos „iliustratyviu“ mąstymu.
Magistro studijose ypatingas dėmesys skiriamas autorinėms stilistikoms ir technologijoms. Įvairių medijų jungtys techniniuose iliustracijų sprendimuose ir internetas, kaip vienas iš pagrindinių iliustracijų sklaidos erdvių, yra programos prioritetai.  „Iliustratyvumas“ (ar vaizdus aiškinimas) studijų metu suprantamas įvairiuose kontekstuose - meno, verslo,  edukacijos ar visuomeniniame. Magistrantas savo tyrimuose gali gilintis į problemas, susijusias su laisvai samdomo iliustratoriaus / kūrybininko (menininko), samdomo iliustratoriaus / kūrybininko arba iliustratoriaus / kūrybininko ateities darbo specifikas.

Studijų programos anotacija

Studijų programa susideda is dviejų dalių – tiriamojo ir praktinio darbo. Jų tarpusavio integracija padeda ugdyti šiuolaikišką iliustratorių-dailininką (menininką), kuris ne tik galėtų profesionaliai pasitelkti bakalauro studijų metu išlavintus techninius įgūdžius gvildenant ir išgryninant individualias kūrybines idėjas, bet taip pat problemiškai mąstytų, gebėtų išsikelti, analitiškai tyrinėti ir apibendrinti aktualią mokslinio lygio temą, pasitelkdamas abiejų krypčių vadovų, bei magistrantūros komitetuose esančių specialistų konsultacijas.

Į studijų programą priimami turintys bakalauro laipsnį bei atitinkantys kitas priėmimo į VDA konkurso sąlygas. Stojantieji turi pateikti magistrantūros studijų metmenis, juos pagrįsti pokalbio su priėmimo komisija metu.

Magistrantūros tiriamojo ir praktinio darbo metu studentas pats apsibrėžia „autorinės iliustracijos” kontekstą ir su juo susijusį tyrimų lauką (pvz. Edukacija). Pirmų trijų magistratūros studijų semestrų eigoje spec. paskaitose ar pasirenkamuose dalykuose magistrantas bus įtraukiamas ir į kitų kontekstų laukus (pavyzdžiui, verslo ar visuomeninį), su tikslu praplėsti pasirinktų tyrimų erdvę, ieškant jų tarpusavio sąveikų galimybių.

Būtent nuoseklus ir kryptingas profesinis gilinimasis (apmąstant pasirinktą „iliustratyvaus” mąstymo ir komunikacijos  kontekstą) į savosios iliustracijos stilistikos(-ų) paiešką,  tobulinimą ir išraiškos galimybes yra ypač svarbi šios magistratūros programos dalis.

Ne mažiau svarbi programos dalis yra orentavimasis į internetinę iliustracijos erdvę (socialiniai tinklai, You Tube ir t.t.), mąstant apie kuo platesnes magistranto galimybes realizuoti savo sumanymus, integruotis į darbo rinką, pristatyti savo kūrybą kuo platesniam vartotojų (sekėjų) ratui.

Specialybines disciplinas veda ir diplominiams darbams vadovauja tik patyrę savo srities specialistai – iliustratoriai, menininkai, grafikos dizaineriai ir verslo atstovai.

Profesinės karjeros galimybės

Baigusieji Iliustracija ir kontekstai magistro programą gali profesionaliai dirbti spaudos bei elektroninės leidybos, reklamos ir kitose kūrybinėse industrijose, dirbti kūrybinį darbą klasikinio, skaitmeninio estampo, interdisciplininių meno projektų srityse, dalyvauti organizacinėje meno galerijų, muziejų veikloje, tęsti tiriamąjį darbą.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

Prof. Rolandas Rimkūnas
Kauno fakultetas, Grafikos katedra

Išsamiau