Programos kodas

6211PX007

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Ugdyti dizainerį - tyrėją, dizaino ekspertą, kūrybingą ir atsakingą asmenybę gebančią:

  • kritiškai vertinti visuomenės raidos bei vartojimo kultūros tendencijas ir scenarijus. Spręsti kompleksines sociokultūrines, aplinkos, tvarumo, technologijų ar ekonomines, verslo problemas produkto ar erdvinio (kontekstualaus) dizaino srityse.
  • plėtoti naujausias dizaino srities, tarpdisciplinines žinias, vystyti kritinio ir strateginio mąstymo įgūdžius, vykdyti dizaino tiriamąją veiklą bei tyrimų duomenimis grįsti praktinės veiklos rezultatus.
  • kurti inovatyvias produkto ar erdvinio (kontekstualaus) dizaino koncepcijas bei projektuoti kompleksinius dizaino objektus, sistemas, procesus ar paslaugas, konkurencingus tarptautiniame lygyje bei įgyvendinti dizaino projektus bendradarbiaujant su įvairių sričių specialistais, įmonėmis ir organizacijomis.
  • reflektuoti asmeninę kūrybinę veiklą, apibrėžti jos išskirtinumą bei derinti su visuomenės poreikiais.

Studijų programos anotacija

Dizaino magistrantūros programa - tai dviejų metų dizaino krypties universitetinės studijos, kurios suteikia galimybes plėtoti žinias bei gebėjimus tyrinėti kompleksines sociokultūrines, socioekonomines, technologines gaminių ar erdvinio dizaino problemas, siūlyti inovatyvius jų sprendimo būdus.
Studijos koncentruojasi ties dvejomis dizaino tyrimų ir inovacijų kryptimis - produkto dizainas ir erdvinis (kontekstualus) dizainas bei jų tarpusavio sąveika. Abi kryptys nėra išskiriamos, kaip atskiros specializacijos, o sudaro visumą, kurioje studentai gali išbandyti įvairius dizaino metodus ir formas bei apibrėžti asmeninę kūrybinę dizainerio poziciją.
Studijų pagrindas – projektinė dizaino veikla. Jos metu nagrinėjamos ne atskiro objekto (gaminio) dizaino problemos, bet remiamasi holistiniu požiūriu bei kontekstualiais tyrimais, įtraukiančiais žmones, jų patirtis ir poreikius, erdves, artefaktus, medžiagas, technologijas, dizaino ir verslo strategijas, įtakojančias dizaino koncepcijos transformacijas į objektus, paslaugas, sistemas ar procesus. Dizainas suvokiamas kaip visuma, kaip pokyčių katalizatorius identifikuojantis individo, visuomenės, aplinkos problemas.
Pirmaisiais studijų metais nagrinėjami strateginio, kritinio ir konceptualaus dizaino procesas, naujausi dizaino tyrimų metodai, bei meno, mokslo, technologinių ir dizaino inovacijų sąsajos. Nagrinėjamos dizaino integracijos skirtingose sistemose ir situacijose strategijos ir problemos; individo-grupės-visuomenės, individo - aplinkos sąsajos ir priešpriešos. Vykdomos intensyvios kūrybinės pratybos, individualūs ir komandiniai projektai bendradarbiaujant su įmonėmis ir organizacijomis. Antraisiais studijų metais studentai atlieka praktikas įmonėse ir organizacijose bei remiantis studijų metu sukaupta patirtimi ruošia baigiamojo darbo teorinę - tiriamąją ir praktinę dalis. Studijos baigiamos savarankiškai parengtu dizaino tyrimo bei projekto pristatymu - paroda.

Profesinės karjeros galimybės

Baigusieji dizaino magistro studijų programą gali dirbti kūrybinį dizainerio – tyrėjo, projektų vadovo darbą projektavimo, gamybos, paslaugų, reklamos įmonėse, dizaino studijose, visuomeninėse ir valstybinėse organizacijose, žiniasklaidoje. Absolventai gali steigti individualias dizaino įmones, ar dirbti laisvai samdomais dizaineriais, vykdyti konsultacinę, ekspertinę veiklą, dėstyti dizainą aukštosiose mokyklose, dirbti dizaino publicistikos, kuratorystės srityse, tęsti studijas meno ir dizaino doktorantūroje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

Prof. Juozas Brundza
Vilniaus fakultetas, Dizaino katedra

 

Doc. Renatas Šukys
Kauno fakultetas, Dizaino katedra

Išsamiau | Kaunas

Išsamiau | Vilnius