• Naujienlaiškis
 • Architektūra | Vientisosios studijos | Kaunas

  Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto,

  Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto

  stojamojo meninio architektūrinio išsilavinimo egzamino užduočių

  parengimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2016 m.

  1 priedas

   

  Meninio-architektūrinio išsilavinimo egzamino reikalavimai

  I dalis

  1 užduotis. Dailės ir architektūros pažinimas

  Užduoties tikslas − patikrinti stojančiųjų į menų srities architektūros studijų programą specialiąsias žinias, įgytas mokantis pagal bendrojo lavinimo mokyklos dailės programą, įsitikinti, ar norintys studijuoti architektūrą domisi daile ir architektūra, įvertinti stojančiųjų bendrą meninį išprusimą. Šia užduotimi siekiama suteikti galimybę stojantiesiems pademonstruoti intelekto lygį, atskleisti savo regimosios atminties sugebėjimus, parodyti, kaip stojantieji pasirengę aiškiai, teisingai ir glaustai atsakyti į klausimus apie įvairius dailės ir architektūros reiškinius.

  Užduotis parengta remiantis bendrojo lavinimo mokyklos dailės programa, kurios laikantis moksleiviams pateikiama žinių apie architektūros, vaizduojamosios ir taikomosios dailės, liaudies meno, šiuolaikinių vizualinių menų istoriją, teoriją ir paveldą, taip pat apie dailės kūrinius ir architektūros rūšis, žanrus, stilius, žymių menininkų kūrybą. Meninio architektūrinio išsilavinimo egzamino užduoties raštu turinys sudarytas iš medžiagos, kuri pateikta Lietuvos švietimo sistemos aprobuotoje mokyklinėje literatūroje (vadovėliuose, pratybų sąsiuviniuose, mokomosiose priemonėse, brandos egzaminų testų rinkiniuose).

  Užduotis suformuota testo (klausimyno) principu. Stojančiajam pateikiama 10 klausimų. Atsakymai į klausimus gali būti pateikiami trimis būdais: a) atsakoma pabraukiant ar pažymint teisingą atsakymą (arba atsakymus) į pateiktą klausimą; b) atsakoma įrašant teisingą atsakymą į nurodytą vietą; c) į klausimą atsakoma grafiškai (nurodytoje vietoje nupiešiamas teisingas atsakymas).

  Užduočiai atlikti skiriama 1 valanda.

  Vieno klausimo vertė yra 2 balai.

  Maksimalus įvertinimas – 20.

  Literatūra pasirengti egzaminui:

  Dailė: vadovėlis 7-8 klasei / Angelė Narčiūtė, Dalia Samuilienė, Irena Staknienė. Vilnius: Naujoji Rosma, 2002. 191 p. ISBN 9955- 06-065-4.
  Dailė: vadovėlis 9-10 klasei / Angelė Narčiūtė, Dalia Samuilienė, Irena Staknienė. Vilnius: Naujoji Rosma, 2002. 191 p. ISBN9955-06-064-6.
  Dailės užduotys VII-VIII klasei / Sigutė Imbrasaitė. Kaunas: Šviesa, 2002 . 45 [2] p. ISBN 5-430-03221-2.
  Lietuvos meno istorija: vadovėlis X klasei / Sigutė Imbrasaitė. Kaunas: Šviesa, 2003.
  Meno istorija: vadovėlis VII-VIII klasei / Sigutė Imbrasaitė. Kaunas:.Šviesa, 2001, 285, [2] p. ISBN 5-430-03-212-3.
  Dailė: vadovėlis 11-12 klasei / Ariadna Čiurlionytė. - 2-asis patais. ir papild. leid. 2 kn. Kaunas: Šviesa, 2005. Kn. 1. ISBN 5-430-04083-5. Kn. 2. ISBN 5-430-04085-1.
  Meno istorijos užduotys XI-XII klasei. Nr.1. Istoriniai stiliai. Romantika, gotika, renesansas, barokas, rokokas / Ariadna Čiurlionytė. Kaunas: Šviesa, 2001. 46 [2] p . ISBN 5-430-03311-1.
  Meno istorijos užduotys XI-XII klasei. Nr. 2. XIX a. dailė ir architektūra / Ariadna Čiurlionytė. Kaunas: Šviesa , 2001. 38, [2] p. ISBN 5-430-03312.
  Meno istorijos užduotys XI-XII klasei. Nr.3. XX a. dailė ir architektūra / Ariadna Čiurlionytė. Kaunas: Šviesa , 2001. 46, [2] p. ISBN 5-430-03313-8.

   

  II dalis

  2 užduotis. Architektūrinių formų kompozicija

  Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų į menų srities architektūros studijų programą gebėjimus komponuoti abstrakčias tūrines, erdvines ar realias architektūros formas tam tikrame kontekste, mokėjimą grafiškai pavaizduoti savo sukurtąją architektūrinę kompoziciją ortogonaliose projekcijose ir perspektyviniame vaizde, tinkamai visa tai sukomponuoti lape.

  Užduoties pavadinime vartojamas terminas architektūrinės formos, kuris šiuo atveju reiškia statinių ir jų atskirų sudedamųjų elementų (pvz., anga, denginys, laiptai, kolona, siena, ir t. t.) ir baldų ar namų apyvokos daiktų (pvz., kėdė, spinta, stalas, suolas ir t. t.) formas.

  Stebėdamas aplinką žmogus įgyja supratimą apie daiktų formas, dydžius, savitarpio ryšius ir priklausomybes (pvz., kokios yra laiptų pakopos, kėdės, stalo ar durų aukščiai, iš kokių medžiagų pastatytos namo sienos, kodėl vienos iš jų yra storos, o kitos – plonos, ant ko laikosi stogas, kaip supanti aplinka veikia pastatų architektūrą, o architektūra savo ruožtu veikia aplinkos formavimą ir t. t.). Šis patyrimas ir teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, įgyti bendrojo ar specialaus lavinimo mokyklose per braižybos, dailės pamokas, sudaro pagrindą šio testo užduočiai atlikti.

  Egzamino metu reikia įsivaizduojamoje ar konkrečiai nurodytoje architektūrinėje aplinkoje sukomponuoti (sukurti) nesudėtingą architektūros objektą. Pagal pateiktą užduotį sukurta kompozicija turi būti pavaizduota ortogonaliose projekcijose ir perspektyviniame vaizde. Grafinė atlikimo technika – nespalvotas pieštukas, nenaudojant braižymo priemonių.

  Užduotis atliekama viename A3 formato lape.

  Užduočiai atlikti skiriamos 4 valandos.

  Maksimalus įvertinimas – 50.

  III dalis

  3 užduotis. Atmintinis akademinis piešinys

  Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų į menų srities architektūros studijų programą pasirengimą piešinyje pavaizduoti menamus objektus, aprašytus pateiktame tekste (užduotyje), t. y. sugebėjimą piešimo būdu teisingai pavaizduoti objektų formas, dydžius, proporcijas ir padėtį erdvėje, sukomponuoti  juos tarpusavyje ir popieriaus lape, išryškinti jų medžiagines savybes naudojant šviesotamsą, toną, liniją ir štrichą.

  Egzamino metu atmintiniam piešimui tekstine forma pateikiama užduotis, t. y. apibūdinami geometriniai tūriniai objektai (pvz., kūbas, piramidė, rutulys ir t. t.), buityje naudojami daiktai ar baldai (pvz., ąsotis, kibiras, knyga, gaublys, kėdė, stalas ir t. t.). Jų išdėstymą erdvėje, vaizdavimo kryptį ir sukomponavimą lape stojantysis pateikia pats.

  Piešinys atliekamas grafito pieštuku, nenaudojant braižymo priemonių.

  Užduotis atliekama A3 formato vatmano lape.

  Užduočiai atlikti skiriamos 3 valandos.

  Maksimalus įvertinimas – 30.