Muziejus

MUZIEJAUS ISTORIJA

Vilniaus dailės akademijos muziejus įkurtas 1994 m. gegužės 6 d. akademijos Senato nutarimu, reorganizavus iki tol veikusią metodinę laboratoriją.

Rinkinio kaupimo ištakos siekia XVIII a. pabaigą, kuomet  1793 m. Vilniaus universitete įsteigus Architektūros ir piešimo katedrą , pradėti formuoti architektūros bei dailės rinkiniai, skirti studentų mokymui. 1797 m., atidarius Tapybos katedrą, jos vadovas prof. Pranciškus Smuglevičius pasirūpino nupirkti Varšuvoje kūrinių ir gipsinių modelių, piešimo pradmenų knygų, vario raižinių, grafinių iliustracijų aplankų, paveikslų. Skulptūros rinkinius pradėjo kaupti nuo 1802 m. skultūros katedroje profesoriavęs André le Brunas. Grafikos katedra rinkinį pradėjo kaupti XIX a. pradžioje. 1805 m. tapytojas Jonas Rustemas nupirko pirmuosius vario atspaudus Varšuvoje, kiek vėliau prof. Juozapas Saundersas parvežė iš Peterburgo Adomo Jurgio Čartoriskio dovanotus antikinius gipsinius liejinius ir estampus. Profesorius kaupė grafikos darbus ir garsių dailininkų grafines reprodukcijas. 1832 m. uždarius Vilniaus universitetą daugiausia šių rinkinių perduota Kijevo universitetui.

Daug dailės, architektūros, fotomeno darbų kolekcijoje susiję su tarpukaryje veikusio Stepono Batoro universiteto Dailės fakulteto profesūros ir studentų kūrybiniu palikimu. Visų pirma, tai gausi fotografo Jano Bulhako nuotraukų kolekcija (saugoma VDA bibliotekos retų spausdinių skyriuje), Dailės fakulteto profesūros ir studentų tapytojų Bronislovo Jamonto, Leono Kosmulskio, Mykolo Roubos, Levo Dobżyńskio, Sofijos Urbanavičiūtės, grafikų Jerzio Hoppeno, Vlado Drėmos, Kazimiero Idczako darbai, skulptoriaus ir tapytojo Zbignevo Pronaszkos sukurti paminklo maketo poetui Adomui Mickevičiui brėžiniai, Januszo Kloso architektūros projektai. Jų kūriniai dažnai skolinami teminėms kitų muziejų rengiamoms parodoms. Muziejaus rinkinį taip pat praturtina Kauno meno mokyklos auklėtinių Domicėlės Tarabildienės, Petro Aleksandravičius, Antano Gudaičio, Viktoro Petravičius, Marcės Katiliūtės, Viktoro Vizgirdos, Fabijono Šulco, Antano Tamošaičio, Kazio Varnelio piešiniai, skulptūros, paveikslai, vasaros praktikų metu atlikti liaudies meno kūrybos piešiniai. Unikalią muziejaus rinkinio dalį sudaro tarpukaryje Kauno meno mokyklai įsigytos originalios japonų graviūros, saugomos VDA bibliotekoje.

Uždarius Vilniaus St. Batoro universitetą, 1939 m. gruodžio mėnesį meno rinkinius perėmė įsteigta Vilniaus dailės mokykla. 1941 m. sausio 14 d. LTSR Švietimo liaudies komisariato Meno reikalų valdyba leido steigti akademinį muziejų. Pirmuoju jo tvarkytoju buvo vyresnysis dėstytojas dailininkas Antanas Tamošaitis. Jau tuo metu nemažai kūrinių rinkiniuose trūko. Nuo 1948 m. spalio 25 dienos Vilniaus valstybinio dailės instituto akademinio muziejaus vedėju buvo paskirtas dailininkas Leonas Katinas, muziejus pavadintas metodiniu kabinetu. Dėl vietos stokos vertingi senosios dailės kūriniai pokariu perduoti kitiems Lietuvos muziejams.

Sovietinio laikotarpio rinkinio meninis segmentas yra gausiausias ir margiausias pagal dailės šakas bei technikas. Dominuoja eksponatai nuo 1956 m., ypač piešiniai, tapyba, grafika. Vertingi ikonografiniu požiūriu yra diplominiai ir studijiniai tapybos klasikų Jono Švažo, Vincento Gečo, Vlado Karatajaus, Algirdo Šiekštelės, Aloyzo Stasiulevičiaus, Vaclovo Gražėno, grafikų Stasio Krasausko, Rimtauto Gibavičiaus, Antano Kmieliausko, Jono Kuzminskio,  Audriaus Puipos, Algimanto Švėgždos, plakatisto Juozo Galkaus darbai.

Palyginti nemaža rinkinyje yra lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos kolekcija, dažniausiai dovanota arba saugoma depozito teisėmis. Tai - Elenos Gaputytės instaliacija, Alberto Vesčiūno tapyba, istoriko Dr. Povilo Reklaičio Vilniaus dailės akademijai dovanota lietuvių išeivijos grafikos kolekcija, kurioje yra Prano Gailiaus, Kazio Janulio, Vytauto Kazimiero Jonyno, Vytauto Kasiulio, Žibunto Mikšio, Antano Mončio, Viktoro Petravičiaus, Telesforo Valiaus, Romo Viesulo kūrinių. Šios kolekcijos pagrindu buvo surengta paroda „Lietuvių išeivijos grafika (1941 -1969)”.

Muziejaus rinkinius dažnai papildo akademiją baigusių absolventų dovanota kūryba. Didelę šiuolaikinės dailės kūrinių kolekciją muziejus gavo 1999–1998 metais, kai savo darbus muziejui dovanojo žinomi Lietuvos dailininkai: Valentinas Antanavičius, Bronius Bružas, Romas Dalinkevičius, Kostas Dereškevičius, Algirdas Dovydėnas, Danutė Jonkaitytė, Algimantas Jonas Kuras, Mindaugas Skudutis, Antanas Kmieliauskas, Gediminas Jokūbonis, Jūratė Stauskaitė, Giedrius Jonaitis, Rimvydas Kepežinskas ir kt. Ypač gausią savo meninio palikimo dalį muziejui paskyrė akademijos auklėtinis, buvęs dėstytojas, Garbės profesorius Algimantas Švėgžda (1941-1996). Pastaraisiais metais rinkinius papildė didelė buv. Akademijos profesoriaus grafiko Leono Lagausko šeimos dovanota kolekcija, dovanoti arba depozito teisėmis dailininko šeimos perduoti ankstyvieji ir vėlyvieji Vinco Kisarausko paveikslai, dovanotos originalios Paryžiuje gyvenančio, buvusio akademijos auklėtinio Adomo Stanislovo Raudžio – Samogito skulptūros, unikalūs grafikės Elvyros Kairiūkštytės piešiniai.

Kiekvienais metais kolekcija pasipildo akademijos bakalaurų ir magistrantų baigiamaisiais darbais, jie pasitarnauja kaip studentų mokymo priemonė, taip pat atspindi šiuolaikinės dailės pedagogikos procesą, būsimų kūrėjų formavimosi laiką, technologinius ieškojimus. Muziejaus rinkinys saugomas naujai įrengtose šiuolaikinėse saugyklose, kuriose akademijos pedagogai, profesionalūs dailininkai, dailės studentai, menotyrininkai, restauratoriai gali naudoti turimą kolekciją dailės istoriniams tyrimams, rengiamoms parodoms, publikacijoms. Rinkinio kūriniai  naudojami ir metodiniam darbui, dažnai iš turimos kolekcjos sudaromos kilnojamosios muziejaus parodos. Kadangi muziejus neturi nuolatinių rinkinio ekspozicijų, periodiškai kūriniai yra pristatomi teminėse parodose.

2014 metų pabaigoje muziejaus rinkinį sudarė apie 20300 saugojimo vienetų, iš kurių stambiausi buvo piešinių (apie 8500), grafikos (apie 3900), fotografijos (apie 1650), tapybos (apie 2100), dizaino (apie 1110), architektūros brėžinių (apie 500) rinkiniai. Taip pat rinkinyje saugomi monumentaliosios dailės, tekstilės, keramikos, skulptūros, video meno kūriniai.

Nuo 2011 metų Vilniaus dailės akademijos muziejus yra Lietuvos muziejų asociacijos narys.

Muziejus administruoja jam priklausančias erdvias parodų sales „Titanikas“.