Meno ir mokslo projektų fondas

VDA MMPF taisyklės

VDA MMPF paramos naudojimo atmintinė

VDA MMPF valdybos nariai


Kviečiame VDA akademinį personalą ir kitus darbuotojus teikti paraiškas VDA Meno ir mokslo projektų fondo (MMPF) paramai gauti. 2024 m. paraiškų teikimo laikotarpis nuo sausio 11 d. 10 val. iki vasario 12 d. 16 val.

Paraiškos teikiamos dėl 2024 metais vykdomos meninės, mokslinės ir projektinės veiklos rėmimo. Skirta parama turės būti panaudota iki 2024 m. lapkričio 15 d. 

Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką per vieną kvietimą. Iš šio fondo neremiama studentų veikla.

Galimas paramos dydis iki 2000 Eur (įskaitant visus mokesčius). Paraiškoje turi būti pateiktas numatomas paramos naudojimo būdas(-ai) (ar lėšos bus naudojamos padengti paslaugų ir prekių pirkimą pagal sąskaitas faktūras, ar intelektinių paslaugų sutartims, ar komandiruotėms ir pan.) ir prašomo paramos dydžio pagrindimas.

Pirmumo teise finansuojamos paraiškos, kurios teikiamos:

 • dėl tarptautinės meno/mokslo veiklos rėmimo;
 • dėl meno/mokslo veiklos, kuri tikėtina gaus tolesnį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos mokslo tarybos ir kitų fondų, rėmimo;
 • dėl meno/mokslo veiklos, kuri tikėtina atneš Akademijai aukštus taškus ir balus Kasmetiniame universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinime, rėmimo.  

VDA MMPF paramos naudojimo atmintinė

Veiklos, kuriai paskirta MMPF parama, sklaidoje turi atsispindėti informacija, jog veiklą finansuoja Vilniaus dailės akademija.

Suteikta parama išmokama:

 • pagal VDA vardu (rekvizitai) išrašytas sąskaitas faktūras ar pirkimo-pardavimo kvitus už įsigytas medžiagas (negalima pirkti ilgalaikio turto) ir paslaugas, kurios apmokamos per vieną mėnesį nuo išrašymo dienos (perkant iš asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, kartu su pirkimo dokumentais pateikiama verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos kopija);
 • pagal intelektinių paslaugų užsakymo ar autorines sutartis, pasirašytas su VDA;
 • pagal komandiruotės įsakymą: išmokami dienpinigiai ir apmokamos kelionės išlaidos (tik esant nepanaudotų lėšų po dienpinigių išmokėjimo) pagal pateiktus: apgyvendinimo, transporto, vizų, kelionių draudimo, mokėjimo už kelius, automobilių saugojimo aikštelėse (tik užsienyje) ir automobilių stovėjimo išlaidų, komandiruotės metu sunaudotų degalų (čekis turi būti išrašytas su VDA rekvizitais) įsigijimo išlaidų dokumentus.

Parama naudojama įskaičiuojant visus reikiamus mokesčius. Prieš atliekant pirkimus rekomenduojame pasikonsultuoti su VDA buhalterija: tel. Nr. (8 5) 210 5469, el. p. buhalterija@vda.lt

Ant visų paramos panaudojimo dokumentų, prieš teikiant juos buhalterijai apmokėti, būtini: 

 • įpareigojimo viešajam pirkimui vykdyti numeris (ĮP) ir viešųjų pirkimų dokumentų registro numeris (VP);
 • jeigu perkamas turtas – atsakingas už turtą darbuotojas bei turto buvimo vieta;
 • jeigu tai užsienio tiekėjo sąskaita faktūra – lietuvių kalba parašytas tikslus paslaugos ar įsigyto turto pavadinimas;
 • jeigu sąskaitoje faktūroje matosi tik perkamo turto koduotė – įvardintas perkamo turto pavadinimas;
 • Meno ir mokslo skyriaus vedėjo viza; 
 • Prorektoriaus menui ir mokslui viza (jam nesant – Rektoriaus viza).

Laisvos formos ataskaitos su paramos panaudojimo dokumentais (ar jų kopijomis) iki einamųjų metų lapkričio 15 d. pateikiamos Meno ir mokslo skyriui mokslas@vda.lt. Pateikus dokumentus vėliau, pinigai nebus išmokėti ir į kitus metus neperkelti. Laiku neatsiskaičiusių paramos gavėjų paraiškos kitais metais nebus priimamos.


VDA MMPF valdybos nariai

Pirmininkė – Rektorė prof. Ieva Skauronė
Nariai: 
Prorektorius menui ir mokslui dr. Marius Iršėnas
Prorektorius studijoms prof. Ričardas Bartkevičius 
Meno ir mokslo skyriaus vedėja Rūta Palionytė
Meno ir mokslo skyriaus vyresnioji specialistė Alfreda Pilitauskaitė