2023 m. priėmimo taisyklės

Priėmimo į VDA II pakopos studijas 2023 m. taisyklės (atsisiųsti pdf)

Konkursinis balas apskaičiuojamas:

  • Stojant į dailės istorijos ir teorijos studijų programą, konkursinis balas formuojamas susumavus:
  • Bakalauro studijų užsienio kalbos įvertinimo ir svertinio koeficiento 0,2 sandaugą.
  • Bakalauro studijų baigiamojo darbo įvertinimo ir svertinio koeficiento 0,2 sandaugą.
  • Motyvacinio laiško ir stojamojo pokalbio įvertinimą ir svertinio koeficiento 0,6 sandaugą. Motyvacinis laiškas PDF formatu teikiamas kartu su stojančiojo anketa. Tai 1–2 puslapių apimties tekstas, kuriame stojantysis paaiškina, kas jį paskatino rinktis dailės istorijos ir teorijos studijas, kokią turi patirtį šioje srityje, ko tikisi iš savo studijų. Taip pat apibūdinama planuojamo magistrantūros darbo tema ir būsimo tyrimo klausimai. Stojamojo pokalbio metu stojantysis susitinka su stojamųjų pokalbių komisijos nariais ir aptaria magistro studijų temą bei atsako į komisijos narių klausimus.

Stojant į meno objektų restauravimo, medijų meno, dailės ir dizaino sričių studijų programas, konkursinis balas formuojamas susumavus:

  • Stojančiojo kūrybinių darbų peržiūros įvertinimo ir svertinio koeficiento 0,5 sandaugą. Kūrybinių darbų portfolio teikiamas elektroniniu PDF formatu kartu su stojančiojo anketa. Stojantieji dešimtbalėje sistemoje gavę žemesnį pažymį negu penki, konkurse nedalyvauja.
  • Magistrantūros tezių ir stojamojo pokalbio į pasirinktą studijų programą įvertinimo ir svertinio koeficiento 0,5 sandaugą. Magistrantūros tezės PDF formatu teikiamos kartu su stojančiojo anketa. Magistrantūros tezėse glaustai paaiškinama noro stoti į magistrantūrą motyvai, aiškiai pateikiamas numatomo magistrinio darbo kūrybinis projektas (kūrybiniai tikslai) ir teorinės tiriamojo darbo tezės, kurias norima nagrinėti magistrantūroje. Stojamojo pokalbio metu stojantysis susitinka su stojamųjų pokalbių komisijos nariais ir aptaria magistro studijų tezes bei atsako į komisijos narių klausimus.