Priėmimo tvarka

Pildant paraišką į magistrantūros studijų programas, būtina įkelti pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pdf. ir word.).

Stojančio į magistrantūros studijas anketa

Priėmimo į VDA II pakopos studijas 2022 m. taisyklės (atsisiųsti pdf)

VDA papildomų studijų bendrųjų reikalavimų aprašas (atsisiųsti pdf)

Būtina žinoti:

Elektroninės registracijos metu stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa užpildoma (stojančiojo anketos nuoroda bus pasidalinta) ir įkeliami visi reikalingi dokumentai VDA tinklapyje.
Galima teikti du pageidavimus (stojančiojo anketoje nurodoma iki dviejų studijų programų).

Priėmimo datos

 • Stojant į dailės istorijos ir teorijos studijų programą elektroninė registracija vyks 2022 m. birželio 20-23 d. iki 16 val.
 • Stojant į meno objektų restauravimo, medijų meno, dailės ir dizaino krypčių studijų programas elektroninė registracija vyks 2022 m. liepos 1-6 d. iki 17 val.

Reikalingi dokumentai (elektroninės registracijos metu)

 • Stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa
 • Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės skenuota kopija
 • Stojamosios studijų įmokos (15 Eur) skenuota kvito arba pavedimo kopija.
 • Pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos (nereikia, jeigu bakalauro studijos baigtos VDA 2008 m. ar vėliau).
 • Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos).
 • Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, skenuota kopija.
 • Magistrantūros tezės (pdf. formatu) (stojant į menų krypčių grupės programas).
 • Motyvacinis laiškas (pdf. formatu) (stojant į dailės istorijos ir teorijos studijas).

Konkursinio balo sandara

Stojant į dailės istorijos ir teorijos studijų programą, konkursinis balas formuojamas susumavus:

 • Bakalauro studijų užsienio kalbos įvertinimo ir svertinio koeficiento 0,2 sandaugą.
 • Bakalauro studijų baigiamojo darbo įvertinimo ir svertinio koeficiento 0,2 sandaugą.
 • Motyvacinio laiško ir stojamojo pokalbio įvertinimą ir svertinio koeficiento 0,6 sandaugą. Motyvacinis laiškas teikiamas kartu su stojančiojo anketa. Tai 1–2 puslapių apimties tekstas, kuriame stojantysis paaiškina, kas jį paskatino rinktis dailės istorijos ir teorijos studijas, kokią turi patirtį šioje srityje, ko tikisi iš savo studijų. Taip pat apibūdinama planuojamo magistrantūros darbo tema ir būsimo tyrimo klausimai. Stojamojo pokalbio metu stojantysis susitinka su stojamųjų pokalbių komisijos nariais ir aptaria magistro studijų temą bei atsako į komisijos narių klausimus. 

Stojant į meno objektų restauravimo, medijų meno, dailės ir dizaino sričių studijų programas, konkursinis balas formuojamas susumavus:

 • Stojančiojo kūrybinių darbų peržiūros įvertinimo ir svertinio koeficiento 0,5 sandaugą.
 • ​Kūrybinių darbų portfolio teikiamas elektroniniu PDF formatu. Stojantieji dešimtbalėje sistemoje gavę žemesnį pažymį negu penki, konkurse nedalyvauja.
 • Magistrantūros tezių ir stojamojo pokalbio į pasirinktą studijų programą įvertinimo ir svertinio koeficiento 0,5 sandaugą. Magistrantūros tezės teikiamos kartu su stojančiojo anketa. Magistrantūros tezėse glaustai paaiškinama noro stoti į magistrantūrą motyvai, aiškiai pateikiamas numatomo magistrinio darbo kūrybinis projektas (kūrybiniai tikslai) ir teorinės tiriamojo darbo tezės, kurias norima nagrinėti magistrantūroje. Stojamojo pokalbio metu stojantysis susitinka su stojamųjų pokalbių komisijos nariais ir aptaria magistro studijų tezes bei atsako į komisijos narių klausimus.

Papildomos studijos


Jei skubiai reikia atsakymo, norite pasikonsultuoti, kreipkitės į studijų tarnybą el. paštu studijos@vda.lt

Dėmesio! Atsižvelgiant į naujai priimtus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, priėmimo tvarka į bakalauro ir vientisąsias studijas gali keistis. Prašome tikrinti pakeitimus svetainėje ir skaityti naujausios datos versijas.