Stojamųjų egzaminų į menų kryptis aprašas

Stojamųjų egzaminų į dailės, dizaino, medijų meno, meno objektų restauravimo krypčių pirmos pakopos studijų programas  tvarkos aprašas (atsisiųsti pdf)

Stojamųjų egzaminų sesijos

 • stojamųjų egzaminų vykdymo tvarkaraštis skelbiamas likus ne mažiau negu 1 mėn. iki egzaminų sesijos pradžios.
 • pagrindinė egzaminų sesija - prašymas dalyvauti bendrajame priėmime, kuris kartu yra ir registracija į stojamąjį egzaminą, LAMA BPO BPIS pildomas nuo 2024 m. birželio 1 d.
 • papildoma egzaminų sesija – stojamieji egzaminai bus vykdomi, jeigu po pagrindinio priėmimo etapo liks laisvų vietų. Prašymas dalyvauti bendrajame priėmime, kuris kartu yra ir registracija į stojamąjį egzaminą, LAMA BPO BPIS pildomas 2024 m. rugpjūčio mėn.
 • jeigu stojamasis egzaminas laikomas grupėje, kuriai priskiriamos kelios studijų programos, gautas įvertinimas įskaitomas visoms tai grupei priskirtoms studijų programoms.
 • stojantieji, nelaikę numatytų stojamųjų egzaminų arba jų neišlaikę, konkurse į studijų programą nedalyvauja.

Stojamųjų egzaminų turinys

 • Stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys: kūrybinių darbų aplankas (portfolio) ir stojamasis pokalbis (motyvacinis pokalbis).
 • Kūrybinių darbų aplankas ir motyvacinis pokalbis yra vertinami atskirais įvertinimais. 
 • Į motyvacinį pokalbį nėra kviečiami stojantieji, kurių kūrybinių darbų aplankas įvertintas NEIGIMAI, t.y. 19 balų ar mažiau.
 • Stojantieji registruotis Bendrojo priėmimo informacinės sistemoje (BPIS)  ir į savo prašymą įtraukti menų studijų krypčių grupės studijų programas, į kurias numatyta laikyti egzaminus, gali ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki numatyto kūrybinių darbų aplanko vertinimo atitinkamoje studijų programų grupėje. Po registracijos, stojamųjų egzaminų skiltyje, yra priskiriami visi prašyme nurodytoms studijų programoms reikalingi laikyti stojamieji egzaminai.
 • Kūrybinių darbų aplankas teikiamas tik skaitmeniniu formatu. 
 • Paruoštą kūrybinių darbų aplanko failą stojantysis (-čioji) įkelia į Google drive disko konkrečiai stojamųjų egzaminų grupei skirtą paskyrą.
 • Kūrybinio darbų aplanko failo įkėlimas galimas tik po stojančiojo prašymo pateikimo BPIS. Failo įkėlimo nuoroda pateikiama BPIS sugeneruotame stojamųjų egzaminų tvarkaraštyje.
 • Stojantysis (-čioji), teikdamas darbų aplanką stojamųjų egzaminų vertinimo komisijai, garantuoja, kad pateikiamas kūrinys (-iai) yra savarankiškos kūrybinės veiklos rezultatas (kūrinio autorystė yra aiškinama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka). Griežtai draudžiama teikti ne savo kūrinius arba kūrinius, sukurtus dirbtiniu intelektu. Paaiškėjus nesąžiningumo faktui, vertinimo rezultatai anuliuojami ir stojantysis negali toliau dalyvauti priėmimo konkurse.
 • Stojamieji egzaminai vykdomi tik nuotoliniu būdu.
 • Stojamojo egzamino reikalavimai ir vertinimo kriterijai