VDA dailės, dizaino, medijų meno ir meno objektų restauravimo krypčių stojamojo egzamino reikalavimai (atsisiųsti pdf)


Kūrybinių darbų aplanko turinys ir pateikimo reikalavimai

 • Aplanke turi būti nuo 15 iki 25 kūrinių. Aplanko turinys nėra griežtai reglamentuotas.  Stojantysis (-čioji) laisvai renkasi,  kokius savo kūrybinius darbus pateikti vertinimo komisijai,  tačiau rekomenduojama tą daryti motyvuotai, kad kūriniai ir jų kiekis geriausiai nusakytų stojančiojo idėjas bei jų raišką.
 • Kūrybinių darbų aplankas turėtų atspindėti stojančiojo kūrybišką mąstymą ir matymą - kūrybiškumą, individualumą, sukauptą patirtį dominančioje srityje, pasižymėti raiškų įvairove. Aplanko turinys, priklausomai nuo pasirinktos studijų programos, formuojamas iš: piešinių, eskizų, tapybos, fotografijos, skulptūros, instaliacijos, iliustracijų, grafikos, tekstilės, keramikos, scenografijos, juvelyrikos, dizaino projektų, brėžinių, grafinio dizaino maketų ir kompozicijų darbų ir kt. nuotraukų. Gali būti talpinamos aktyvios nuorodos į vykdytus ir dalyvautus projektus, konkursus, socialines veiklas ir pan.
 • Darbų aplankas pateikiamas skaitmeniniu formatu Microsoft Word arba kitomis kompiuterinėmis programomis paruoštas .pdf failas su stojančiojo kūriniais. Maksimalus portfolio failo dydis - 100Mb.
 • Kūrybinių darbų aplanko tituliniame puslapyje būtina nurodyti stojančiojo vardą ir pavardę, elektroninį paštą, telefoną, studijų programą į kurią pretenduoja stojantysis (-čioji).
 • Jeigu stojančiųjų į Medijų meno krypties programas portfolio teikiamas kaip videofilmas, videoklipas ir kitas judantis vaizdas arba kitu skaitmeniniu formatu (variantai: web html, jpg google drive, pdf optimizuotas ekranui; video mpg4 iki 3-jų kūrinių ne didesnės nei 5 min. apimties), jis turi būti prieinamas per nuorodą įkeltą į PDF failą.
 • Prie kiekvieno kūrinio pateikiami trumpi, dviejų–trijų sakinių, aprašymai: motyvas ar pavadinimas, kūrinio idėjos (temos) apibūdinimas, sukūrimo metai, technika, matmenys. Nurodoma ar tai dailės pamokoje, kursuose ar savarankiškai atliktas darbas.
 • Darbai turi būti pateikti skenuoti arba nufotografuoti gerai apšvietoje aplinkoje, rezoliucija tinkama parodyti smulkias darbo detales. Fotografavimo priemonės gali būti: skaitmeniniai fotoaparatai, mobilūs telefonai.
 • Stojantysis (-čioji), teikdamas darbų aplanką stojamųjų egzaminų vertinimo komisijai, garantuoja kad pateikiamas kūrinys (-iai) yra savarankiškos kūrybinės veiklos rezultatas. Kūrinio autorystė yra aiškinama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
 • VDA įsipareigoja neatgaminti ar kitaip nepublikuoti darbų aplanke esančių kūrinių be atskiro autoriaus sutikimo.

Stojamojo (motyvacinio) pokalbio turinys

Stojantieji, gavę teigiamą įvertinimą pirmajame stojamųjų egzaminų etape, privalo dalyvauti motyvaciniame pokalbyje, kuris yra stojamojo egzamino dalis. Jį sudaro pusiau struktūruotas pokalbis, kuris susideda iš dviejų dalių: klausimų, susijusių su kūrybinių darbų aplanku, ir bendrinių klausimų apie stojančiojo meninį išsilavinimą, motyvaciją ir pan. Motyvacinio pokalbio metu siekiama išsiaiškinti ir įvertinti ketinančio studijuoti asmens nuostatas, žinias ir gebėjimus pasirinktoje studijų srityje.

Stojantiesiems, individualaus pokalbio su komisijos nariais metu, pateikiami 4–6 klausimai, kurių temos:

 • pagrįsti numatomos meninės veiklos srities studijų pasirinkimą (ir pasirinkimą studijuoti VDA);
 • komentuoti savo patirtį pasirinktoje studijų srityje;
 • komentuoti savo studijų lūkesčius, profesinės ateities planus;
 • atskleisti bendrąsias kompetencijas, asmenybės bruožus.

Svarbiausios temos, kurios gali būti paliestos pokalbio metu, aptariant pateiktą kūrybinių darbų aplanką:

 • išplėtoti kūrybinių sumanymų komentarus;
 • paaiškinti naudojamas technologijas;
 • paaiškinti savo darbų sąryšį su vyraujančiomis kūrybinėmis tendencijomis;
 • trumpai papasakoti apie savo mėgstamus menininkus;
 • paminėti menininkus, padariusius įtaką dailės, dizaino, medijų meno kryptims.

Vertinama, ar atsakymuose stojantieji:

 • geba pagrįsti numatomos meninės veiklos srities studijų pasirinkimą (ir pasirinkimą studijuoti VDA);
 • geba komentuoti savo patirtį pasirinktoje studijų srityje;
 • geba komentuoti savo studijų lūkesčius, profesinės ateities planus;
 • geba atskleisti bendrąsias kompetencijas; savo asmenybės bruožus.

Motyvacinio pokalbio vykdymo reikalavimai:

 • Stojantysis (-čioji) turi pasiruošti pokalbiui užtikrindamas, jog bus maksimaliai gera vaizdo kokybė, veiks jo mikrofonas. Stojančiojo veidas ir aplinka turi būti gerai apšviesti ir matomi. Už stojančiojo neturėtų būti šviečiančių ryškių objektų, langų pro kuriuos šviečia saulė ir pan.
 • Stojantysis (-čioji) privalo turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, ID kortelę, vairuotojo pažymėjimą.
 • Pokalbio metu stojantysis (-čioji) greta turi turėti į kūrybinių darbų aplanką įtrauktų ir vertinimui pateiktų kūrinių originalus komentarams.
 • Nuotolinio pokalbio metu negali dalyvauti pašaliniai asmenys, išskyrus egzamino vertinimo komisijos ir administravimo grupės narius. Motyvacinio pokalbio metu stojantysis (-čioji) bendrauja tik su komisijos nariais ir atsako į jų užduodamus klausimus.
 • Nuotoliniu būdu vykdomas pokalbis, neprieštaraujant stojančiajam, yra įrašomas. Įrašas neviešinamas ir gali būti naudojamas tik vertinimo ar apeliacijų svarstymo metu ir saugomas iki stojamųjų egzaminų sesijos pabaigos arba  papildomo priėmimo pabaigos.
 • Pasibaigus motyvaciniams pokalbiams, AG nariai tą egzamino dalį laikiusius stojančiuosius pažymi BPIS. Tokiu būdu suformuojamas stojamojo egzamino vertinimo žiniaraštis.

Motyvacinio pokalbio eiga

 • Motyvacinio pokalbio pradžioje stojantieji supažindinami su pokalbio trukme, bendra tvarka ir kitais reikalavimais.
 • Stojantysis (-čioji) prisistato komisijai.
 • Ekrane aiškai parodo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Galimas stojančiojo pasisakymas, jei jis tokio pageidauja.
 • Pokalbio trukmė gali varijuoti 10 – 20 min. atsižvelgiant į stojančiųjų imtį konkrečioje studijų programoje.