2023 m. gruodžio 22 dieną Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos mokslo taryba pasirašė sutartį naujam projektui vykdyti pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skelbtą kvietimą, parengtą vadovaujantis „Programos „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“ administravimo tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-940 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-01-01 „Gerinti mokslo ir studijų aplinką“ aprašo patvirtinimo“.

„Programos „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“ tikslas – stiprinti Lietuvos universitetų MTEP kokybę, pasirinktose kryptyse pritraukiant ir ugdant tyrėjus, didinant nacionalinės ir tarptautinės svarbos aukšto lygio mokslo (meno) rezultatų skaičių ir pritraukiant išorinį MTEP finansavimą. Projektui įgyvendinti planuojama skirti finansavimo suma visam Projekto įgyvendinimo laikotarpiui yra 3 310 000 Eur.

Projekto metu Vilniaus dailės akademijoje bus kuriamas tarpdisciplininis Naujojo Europos Bauhauzo (NEB) – meno tyrimų centras fundamentiniams ir taikomiesiems MTEP moksliniams / meniniams tyrimams vykdyti. Šiuo tikslu pritraukti aukšto tarptautinio lygio mokslininkai / menininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Islandijos, JAV ir kitų šalių: dr. Inga Valentinienė, dr. Aldis Gedutis, dr. Kęstutis Lekeckas, dr. Jerzy Lucjan Smardzewski, dr. Jūratė Tutlytė, prof. Gediminas Urbonas, dr. Kęstutis Zaleckis, dr. Triin Jerlei, dr. Ieva Blinstrubienė, dr. Kęstas Kirtiklis, Jan Georg Glöckner, Nomeda Urbonienė, Viltė Adomavičiūtė, Sandra Kasperavičienė, Ieva Laskevičiūtė. Tai daugiametę patirtį sukaupę profesionalai, kūrybiškai ir sistemingai vykdę nacionalinės ir tarptautinės svarbos aukšto lygio mokslinius / meninius tyrimus tematinėse kryptyse, susijusiose su NEB iniciatyvomis: tvaraus dizaino, urbanistikos, architektūros ir paveldo vertybių įveiklinimo, sumanių medžiagų ir inovatyvių (bio)kompozitų kūrimu. Už pasiekimus šiose srityje tyrėjai jau yra apdovanoti Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis, „Naujojo Europos Bauhauzo“, „James Hare“ premijomis, „A‘ Design Award & Competition“ aukso premija, jų kūrybiniai projektai pripažinti geriausiais Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos ir kitų mokslo ir meno institucijų.

NEB tyrimų centre MTEP tyrimai bus vykdomi „Sumaniosios tekstilės medžiagų ir mados dizaino“, „Inovatyvių (bio)kompozitinių medžiagų ir interjero dizaino“ ir „Urbanistikos ir modernios architektūros“ kryptyse. Sėkmingai vykdyti projekto veiklas sudarytos palankios sąlygos tarptautiniam bendradarbiavimui, įdiegti šiuolaikine tarptautine gerąja praktika paremti mokslo institucijos veiklos organizavimo ir valdymo modeliai bei
užtikrinta tarptautinė kuriamų žinių sklaida.

Projekto metu atlikti moksliniai / meniniai tyrimai, sukurti ir įvairiose šalyse pristatyti prototipai, atrastos metodikos ar technologijos, sukurtos (eko)sistemos ir adaptyvūs bioniniai faktoriai, adaptuoti realioje aplinkoje, edukuos visuomenę, skatins naujas tarpdisciplinines korporacijas tarp akademinių bendruomenių bei mokslo ir verslo grupių, žadins naują specialistų požiūrį į kuriamą produktą, taikant žiedinės ekonomikos ir beatliekinės gamybos principus.

Tiek VDA, tiek Vilniaus miestui dalyvaujant Naujojo Europos Bauhauzo Žaliojo kurso judėjime ir atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos direktyvas, šio projekto veiklos nuolat koreliuos su sostinės strateginio plano įgyvendinimu, judant link labiau tvarios urbanizacijos, ir visuomenės gerovės, kuriant jų kasdienę aplinką.