• Naujienlaiškis
 • Meno ir mokslo projektų fondas

  Kvietimas

  Pildyti paraišką

  VDA MMP rėmimo fondo taisyklės

  VDA MMP fondo paramos naudojimo atmintinė

  MMP fondo valdybos nariai


  2019 m. antrasis kvietimas dėstytojams, menininkams, mokslininkams ir projektinės veiklos vykdytojams

  Kviečiame VDA dėstytojus, menininkus, mokslininkus ir projektų vykdytojus vėl teikti paraiškas VDA MMP (meno ir mokslo projektų) fondo paramai gauti. Paraiškų teikimo laikotarpis nuo 2019 m. gegužės 16 d. iki 2019 m. gegužės 29 d. 17 val.
  Paraiškos teikiamos 2019 metų meninei, mokslinei ir projektinei veiklai remti. Vienas pareiškėjas gali pateikti vieną paraišką. Iš šio fondo neremiama studentų veikla.
  Galimas paramos dydis nuo 100 iki 1000 EUR. Parama galės būti išmokėta ne anksčiau, nei 2019 m. liepos mėnesį.  
  Pirmumo teise finansuojamos paraiškos skirtos tarptautiniams projektams, taip pat projektams, kurių tolesnis finansavimas tikėtinas Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos mokslo tarybos ir kituose fonduose ir kurie atneš Akademijai balus ir lėšas už meninę, mokslinę ir projektinę veiklą.  


  VDA MMP rėmimo fondo taisyklės

  I. Bendrosios nuostatos

  Fondo pagrindiniai tikslai – skatinti ir padėti vykdyti VDA bendruomenės narių meninę, mokslinę ir projektinę veiklą, atitinkančią Akademijos misiją bei jos strateginius tikslus.
  Fondo veiklą planuoja ir planą įgyvendina rektoriaus sudaryta ne mažiau kaip 4 narių fondo valdyba. Valdybos pirmininkas – Rektorius, valdybos nariai - mokslo ir meno prorektoriai, meno ir mokslo skyriaus specialistai.

  II. Fondo sudarymo, jo lėšų skirstymo ir atsiskaitymo tvarka

  Fondas sudaromas iš VDA biudžetinių lėšų, gautų už meninės, mokslinės ir projektinės veiklos trijų metų rezultatus, dalies.
  Fondo lėšų dydį rengiant metinį VDA biudžetą nustato VDA biudžeto rengimo grupė, tvirtina Taryba.
  Fondo lėšos meninei, mokslinei ir projektinei veiklai skiriamos konkurso tvarka du kartus per metus.
  Paraiškų teikimo terminus nustato ir viešai skelbia fondo valdyba.
  Skirdama fondo lėšas valdyba turi teisę kviesti ekspertus pateiktų projektų įvertinimui.
  Valdyba svarsto paraiškas ir informuoja pareiškėjus apie lėšų (ne)skyrimą per 15 d.d. po konkurso termino pabaigos.
  Remiamos veiklos vykdymo ataskaitas (laisva forma) už fondo lėšų panaudojimą ne vėliau kaip per dvi savaites po projekto įgyvendinimo dienos fondo valdybai pateikia paramos gavėjas.

  III. Fondo veiklos kontrolė

  Fondo veiklą sistemingai vertina vidaus audito skyrius, kontroliuoja Akademijos buhalterija.
  Fondo valdyba už savo veiklą už praėjusius metus atsiskaito iki kitų metų vasario 15 d.

  IV. Baigiamosios nuostatos

  Fondo veiklos taisykles papildo ir keičia Rektorius valdybos teikimu


  VDA MMP fondo paramos naudojimo atmintinė

  Suteikta parama išmokama:
  1) pagal intelektualinių paslaugų ar autorines sutartis;
  2) pagal komandiruotės įsakymą, pateikus bilietų, viešbučių ar kitų išlaidų kvitus;
  3) pagal sąskaitas faktūras už įsigytas medžiagas ir paslaugas, kurios apmokamos per vieną mėnesį nuo išrašymo dienos (už paramos lėšas negalima pirkti ilgalaikio turto).
  Parama naudojama įskaičiuojant visus reikiamus mokesčius.

  Ant visų paramos panaudojimo dokumentų, prieš teikiant juos buhalterijai apmokėti, būtini:
  1) Rūtos Palionytės (Meno ir mokslo skyrius) parašas; 
  2) prorektorių Mariaus Iršėno ir (arba) Julijono Urbono parašas;
  3) įpareigojimo viešajam pirkimui vykdyti numeris (ĮP) ir viešųjų pirkimų dokumentų registro numeris (VP);
  4) Viešųjų pirkimų skyriaus viza.

  Ataskaitos su paramos panaudojimo dokumentais (ar jų kopijomis) pateikiamos iki lapkričio 15 d. Rūtai Palionytei.
  Pateikus dokumentus vėliau, pinigai nebus išmokėti ir į kitus metus neperkelti.
  Laiku neatsiskaičiusių paramos gavėjų paraiškos kitais metais nebus priimamos.


  MMP fondo valdybos nariai

  pirmininkas prof. Audrius Klimas
  dr. Marius Iršėnas
  doc. Julijonas Urbonas
  Alfreda Pilitauskaitė
  Rūta Palionytė