Meno ir mokslo projektų fondas

VDA MMPF taisyklės

VDA MMPF paramos naudojimo atmintinė

MMPF valdybos nariai


Kviečiame VDA akademinį personalą ir kitus darbuotojus teikti paraiškas VDA Meno ir mokslo projektų fondo (MMPF) paramai gauti. Pirmasis paraiškų teikimo laikotarpis nuo 2021 m. vasario 8 d. iki 2021 m. kovo 8 d. 17 val.

Paraiškos teikiamos dėl 2021 metais vykdomos meninės, mokslinės ir projektinės veiklos rėmimo. Skirta parama turės būti panaudota iki 2021 m. lapkričio 15 d.

Teikiant paraiškas labai prašome atsižvelgti į pandemijos situaciją: parodinės veiklos, renginių nukėlimą/nutraukimą, judumo apribojimus ir pan. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Iš šio fondo neremiama studentų veikla. Už paramos lėšas negalima pirkti ilgalaikio turto.

Galimas paramos dydis iki 3000 Eur (įskaitant visus mokesčius). Paraiškoje turi būti pateiktas numatomas paramos naudojimo būdas(-ai) (ar lėšos bus naudojamos padengti paslaugų ir prekių pirkimą pagal sąskaitas faktūras, ar intelektinių paslaugų sutartims, ar komandiruotėms ir pan.) ir prašomo paramos dydžio pagrindimas.

Pirmumo teise finansuojamos paraiškos, kurios teikiamos:

  • dėl tarptautinės meno/mokslo veiklos rėmimo;
  • dėl meno/mokslo veiklos, kuri tikėtina gaus tolesnį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos mokslo tarybos ir kitų fondų, rėmimo;
  • dėl meno/mokslo veiklos, kuri tikėtina atneš Akademijai aukštus taškus ir balus Kasmetiniame universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinime, rėmimo.  

VDA MMPF paramos naudojimo atmintinė

Suteikta parama išmokama:

  • pagal intelektinių paslaugų ar autorines sutartis;
  • pagal komandiruotės įsakymą, pateikus bilietų, viešbučių ar kitų išlaidų kvitus;
  • pagal sąskaitas faktūras už įsigytas medžiagas ir paslaugas, kurios apmokamos per vieną mėnesį nuo išrašymo dienos (už paramos lėšas negalima pirkti ilgalaikio turto).

Parama naudojama įskaičiuojant visus reikiamus mokesčius.

Ant visų paramos panaudojimo dokumentų, prieš teikiant juos buhalterijai apmokėti, būtini: 

  • įpareigojimo viešajam pirkimui vykdyti numeris (ĮP) ir viešųjų pirkimų dokumentų registro numeris (VP);
  • Meno ir mokslo skyriaus vedėjo viza; 
  • Prorektoriaus menui ir mokslui viza;
  • Viešųjų pirkimų skyriaus viza.

Laisvos formos ataskaitos su paramos panaudojimo dokumentais (ar jų kopijomis) iki lapkričio 15 d. pateikiamos Meno ir mokslo skyriui (mosklas@vda.lt, 336 k. Maironio g. 6, Vilnius). Pateikus dokumentus vėliau, pinigai nebus išmokėti ir į kitus metus neperkelti. Laiku neatsiskaičiusių paramos gavėjų paraiškos kitais metais nebus priimamos.


VDA MMPF valdybos nariai

Pirmininkė – Rektorė doc. Ieva Skauronė
Nariai: 
Prorektorius menui ir mokslui dr. Marius Iršėnas
Prorektorė studijoms dr. Ieva Pleikienė
Meno ir mokslo skyriaus vedėja Rūta Palionytė
Meno ir mokslo skyriaus vyresnioji specialistė Alfreda Pilitauskaitė