Parama neįgaliesiems

Studentai turintys negalią gali pretenduoti į dviejų tipų išmokas:

Finansinę pagalbą

Tikslinę išmoką


Finansinė pagalba teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka šias sąlygas:

- turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
- pirmą kartą studijuoja pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą;
- neturi skolų pagal studijuojamą programą ir drausminių nuobaudų.

Neįgaliesiems studentams teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 • specialiesiems poreikiams tenkinti kas mėnesį skiriama 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka.
 • studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti už kiekvieną semestrą skiriama 3,2 LR Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo lygio dydžio tikslinė išmoka  (studijuojantiems iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose)

Prašymo forma:

Prašymai dėl tikslinės išmokos ir finansinės pagalbos neįgaliesiems teikiami Vilniaus dailės akademijos socialinės rūpybos skyriui per 10 dienų nuo semestro pradžios. Prie prašymo skirti finansinę paramą pridedama neįgaliojo pažymėjimo, paso kopija ir pažyma apie studijas.

Daugiau apie finansinės pagalbos tiekimą neįgaliesiems - Neįgaliujų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje.

Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas Kazys Klimašauskas
Maironio g. 6, 121 kab., Vilnius

kazys.klimasauskas@vda.lt
Tel. (8 5) 210 5460
Mob. 8 686 10 039


Tikslinė išmoka neįgaliesiems studentams studijuojantiems aukštosiose mokyklose

Vadovaudamiesi Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. isakymu Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo", ir išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatais, patvirtintais Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-29 „Dėl Tikslinių išmokų
neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatų patvirtinimo" (toliau - Aprašas), informuojame, kad kiekvieną semestrą prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau — IS „PARAMA") tikslinei išmokai rudens/pavasario semestrui pagrindinio priėmimo metu gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką (152 eur. kiekvieną mėnesį) papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo internetinį tinklalapį prisijungti prie IS „PARAMA" ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka rudens/pavasario semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu. Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesi iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentas, kuris užpildo prašymą papildomo priėmimo metu, tikslinė išmoka skiriama tik likusiam semestro laikotarpiu.

Tikslinė išmoka teikiama neįgaliesiems studentams, kurie atitinka šias sąlygas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje
 • Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį
 • Aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 
  • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą
  • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą
  • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje)
 • Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). Norėdami gauti tikslinę išmoką studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti:

Tikslinei išmokai gauti reikalingi dokumentai:

Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti). Prireikus, Valstybinis studijų fondas gali paprašyti dokumentų, įrodančių, kad tikslinė išmoka buvo panaudota (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti).

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • Studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos
 • Studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas
 • Studentui mirus.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Plačiau apie tikslinę išmoką neįgaliesiems studentams rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.