UNIKON posėdis, 2016 m. kovo 22 d.

UNIKON posėdžio, vykusio kovo 22 d. metu vieninga dalyvių nuomone pasirinktas UNIKON logotipas.

Bendra veikla teikiant konsorciumo narių studentams psichologinę pagalbą

VU atstovė įsipareigojo  pateikti naują informaciją apie šiame universitete veikiantį psichologinės pagalbos centrą ir jo galimybes teikti paslaugas ir kitų konsorciumo narių studentams.
LSU atstovė įsipareigojo pateikti informaciją apie tokios paslaugos teikimo galimybes Kaune esantiems konsorciumo padalinių studentams.
VDA rektorius pažymėjo, kad VDA tarybos pirmininkė prof. V.Adomaitienė yra parengusi kelias paskaitas šia tematika ir planuoja jas perskaityti VDA bendruomenės nariams. Apie šių paskaitų laiką ir vietą bus informuoti konsorciumo nariai.
Apie panašią veiklą LMTA įsipareigojo teikti informaciją ir šios aukštosios mokyklos atstovė.
Pažymėta, kad bendradarbiavimas tarp LSU ir VU Kauno humanitarinio fakulteto studentų sveikatinimo ir sporto srityse yra pakankamas, tačiau su VDA Kauno fakultetu jo praktiškai nėra. LSU ir VDA atstovai įsipareigojo padėtį išsiaiškinti ir imtis priemonių stiprinti bendradarbiavimą šioje srityje.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

Posėdyje kalbėję Valdybos nariai pabrėžė, kad sistemingas dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas, ypač aukštojo mokslo didaktikos srityje, yra esminė studijų kokybės ir kokybės kultūros ugdymo priemonė. Tas liečia ir jau seniau dirbančius dėstytojus, ir tik pradedančius šią veiklą asmenis. Valdybos nariai apsikeitė informacija apie veiklas šioje srityje savo aukštosiose mokyklose. Buvo vieningai išreikštas pageidavimas konsorciumo nariams jungtis prie VU rengiamo projekto, skiriamo aukštosios mokyklos doktorantams rengtis dėstytojo darbui, o jau dirbantiems dėstytojams tobulinti savo pedagoginę kvalifikaciją. Apie šio projekto rengimo eigą įsipareigojo informuoti VU atstovė.

Jubiliejinė konferencija

LMTA atstovė informavo apie 2016 m. balandžio 28 d., ketvirtadienį, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje tradiciškai organizuojamą  jubiliejinę 40-ąją metinę konferenciją.  Menininkai, tyrėjai, įvairių mokslo krypčių atstovai, LMTA ir kitų institucijų dėstytojai ir doktorantai kviečiami diskutuoti aktualiomis, įvairias tyrimo galimybes, meno aktualijas ir problemas apimančiomis temomis.
Konferencijos koordinatorė dr. Zita Abramavičiūtė, mokslas@lmta.lt, mob. tel. 8 686 09838.